שופטים

עיר מקלט לפניך!

נכתב על ידי הרב שי שמעון כהן - צפת

הנושא הראשון בפרשתינו, הוא המצווה למנות שופטים ודיינים. מלבד זאת, בהמשך הפרשה נפגוש גם את המצווה, לדאוג לערי מקלט, אליהם יברח מי שרצח נפש בשגגה. אנו מוצאים במקורות היהודיים, שיש כיוון חשיבה שיהיו ערי מקלט גם בחוצה לארץ, אך ההכרעה היא שאמנם שופטים צריך שיהיו בכל מקום (וגם בחו"ל), אך ערי מקלט הם רק בארץ ישראל. מה הסברא בזה? למה מערכת משפט יש בכל מקום? ומדוע יש סברא שגם ערי מקלט יהיו בכל מקום, אך בפועל זהו רק בארץ ישראל?

כדי להשיב על זה, נצטרך להבין תחילה את המשמעות העמוקה והרוחנית של מערכת משפט מחד גיסא, ושל ערי מקלט מאידך גיסא. יש צד דמיון ביניהם, כי ערי המקלט נועדו להגן על הרוצח בשגגה, ולכפר על עוונו. הגלות ומעבר הדירה, ממרק את חטאו החמור. כך גם מערכת המשפט, לא נועדה להעניש, אלא להציל את הגזלן מחטאו, על ידי שמצווים עליו להשיב את הגזילה. בגלל הצד השווה הזה, יש מקום לחשוב, שכשם שמערכת משפט נדרשת בכל מקום, כך גם ערי מקלט.

מצד שני, המסקנה היא שמערכת משפט, אכן חייבת להיות בכל מקום. כי "אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו". על הדיינים לרדת אל העם, ולהיות עמהם גם אם מצבם הרוחני ירוד יחסית. לעומת זאת, עיר מקלט היא מקום נעלה יחסית, שאמור לעקור את החוטא מסביבתו הנוכחית, ולהעלות אותו. לכן, ערי מקלט יש רק בארץ ישראל - ארץ הקודש!

בלוח השנה העברי, אנו נמצאים כעת בחודש אלול, שנחשב גם הוא למעין עיר מקלט. זהו החודש האחרון בשנה החולפת, וזמן מתאים מאוד להיערך לשנה החדשה שנמצאת בפתח. זהו הזמן להתנתק מההרגלים הלא טובים, ולברוח לעיר מקלט. לפחות בזמן זה, על האדם לעשות כל מאמץ, כדי להתעלות ולהזדכך!

לקוטי שיחות ב'