Rechtsvorm en werkwijze

Rechtsvorm


Raad van Gebruikers NI NL is een Stichting met daaronder een coöperatie U.A. Meer informatie rechtsvorm link

“... Bij coöperatieve ondernemingen zijn de leden-eigenaren tevens voorname zakenpartners van de coöperatie en zijn zij daardoor nauw betrokken bij de strategie. Hun rol is toezicht houden en de investeringen mede bepalen. …”

Hieraan gekoppeld is het netwerk van gebruikers van Park Lingezegen.


Boeren, recreanten, ondernemers, ruiters, hondenbezitters, ambtenaren, vissers en andere geinteresseerden


 • De stichting is de verantwoordelijke op hoofdlijnen
 • De coöperatie bestaat uit de betrokkenen en uitvoerenden
 • Er is bijzondere kennis opgedaan in de opstart en ontwikkeling van Park Lingezegen


De stichting draagt zorg voor;

Wederzijds contact en de afstemming van de betrokkenen en het Parkbestuur

De praktische regels en overleg

Draagt over aan de coöperatie de praktische taken


Aanbod: Link

Ecosysteemdiensten: Link


Park Lingezegen is een unieke plek in het bestuurlijke landschap van Nederland. De Raad van Gebruikers Ni NL heeft hierin een belangrijke rol te vervullen. in burgerparticipatie handen en voeten geven als bouwsteen voor een geoznde samenleving.


 • Een bres in de bureaucratie met ruimte voor vernieuwing en innovatieve werkwijzen
 • Input van burgers stroomlijnen, zichtbaar maken, inbrengen en concretiseren
 • Het bewerkstelligen van goede onderlinge communicatie en innovatieve werkwijzen


 • De eenheid van Park Lingezegen behouden en deze mooie aspecten verder te ontwikkelen
 • Iedereen de inspirerende voorbeelden laten zien en helpen te ontwikkelen
 • Het realiseren van een, gezonde, leefbare, inspirerende samenleving in algemene zin


Innovatieve werkwijzen moet je behouden en doorontwikkelen

 • Park Lingezegen is in de afgelopen jaren gegroeid tot een innovatieve proeftuin
 • Er zijn diverse gezond makende ontwikkelingen die nu, in de fase van verandering van de organisatie behouden dienen te blijven. Burgerbetrokkenheid is daarbij essentieel.