NINL

Raad van Gebruikers Lingezegen en Regio

Natuurlijk Innovatie Netwerk Lingezegen

Natuurlijk Innovatie Netwerk Lingezegen Ni NL

Er zijn zeker een honderdduizend mensen die gebruiker zijn van Park Lingezegen of de voorzieningen of als bezoeker betrokken zijn. Deze mensen vertegenwoordigen een enorm reservoir aan kennis; aan behoeften die een plek zoeken. Aan totaal verschillende doelgroepen.

Om deze groepen te faciliteren en ontwikkeling mogelijk te maken is er kennis en ervaring nodig. Dat is geen juridische kwestie, of weinig, maar een praktische en uitvoerende.


Er is een nieuwe situatie in Park Lingezegen, www.parklingezegen.nl De afbouw van het projectbureau, het opheffen van de oude Gebruikersraad,; zo ontstaat er de behoefte aan een nieuwe organisatie.

Die nieuwe organisatie krijgt enkele bijzondere taken

 • Het zorg dragen voor behoud van kennis en ervaring
 • Het praktisch maken van een netwerk van betrokken burgers


Die kennis is, gezien de wijzigingen in het landbouwbeleid, de omgang met gronden en de wens tot de aanleg van grote gebieden met voedselbossen is meer dan maatschappelijk relevant. Denk aan Nederland als parklandschap, de toename van recreatie, klimaatverandering en veranderende behoeften.

Met de afbouw van het projectbureau dreigt veel kennis te verdwijnen. Kennis zit naast in bestanden, vooral in mensen, in netwerken en in kennis van de lokale situatie.
De gemeenten zijn en blijven eigenaar van de gronden. Gezamenlijk is er in het indertijd initiatief van de Provincie Gelderland het resultaat ontstaan van een groot en bijzonder park. Een park met uitbreidingsmogelijkheden en wat een unieke ruimte biedt aan bestuurlijke en organisatorische innovaties. Het vormgeven aan een leefbare samenleving.


Bijzondere ervaringen en kennis zijn opgedaan

Wij noemen er enkele;

 • Het omgaan met complexe regelgeving
 • Het omvormen van landbouwgrond naar natuurgebieden en voedselbossen
 • Burgerparticipatie

De bestuurlijke implicaties van dit handelen

Bestuurlijke contacten tot in alle lagen van de samenleving

Ervaring met de ontwikkeling van Natuurwaarden

Ecologische voorzieningen

De aanleg van recreatieve voorzieningen

Wet- en regelgeving


Met het verdwijnen van het uitvoerend bureau ontstaat er een nieuwe situatie.

Deskundig personeel en informatie dreigen te verdwijnen.

Netwerken lossen op van goed samenwerkende partijen. De lijm verdwijnt.


Hoe wij dit gaan oppakken;

Praktische bijeenkomsten en werkafspraken met betrokken mensen

Een nieuwe - platte organisatie in een nieuw netwerk


De eenheid van Park Lingezegen behouden

Park Lingezegen is zoals gezegd ooit gestart vanuit die gedachte van iets anders. De verstedelijking voorkomen, nieuwe mogelijkheden ruimte geven, een groene corridor aanleggen tussen Arnhem en Nijmegen.


De ontwikkelde kennis is uniek en raakt aan bestuurlijke vernieuwing.

Die kennis behouden en doorontwikkelen in het belang van alle betrokken partijen.


Behoeften

De rolverdeling van de gemeenten en de nieuwe organisatie in onderlinge verhouding;

Praktisch werkbaar

De juridische aansprakelijkheid

Het beschikbaar hebben van kennis

De behoeften van de recreanten/ gebruikers


Innoveren in nieuwe oplossingen en werkwijzen voor bestaande vragen

Uitvoeringsorganisatie voor projecten van de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Arnhem, Nijmegen en de provincie op offerte basis.


Zorgen voor de continuering van de ontwikkeling van Park Lingezegen in zijn diversiteit.


Natuurlijk Innovatie Netwerk Lingezegen

Overlegmodel NINL & Overheden


 1. Kwartaal overleg met de gemeenten

Beleid zit bij de gemeenten evenals alle aspecten van regelgeving, bestemmingsplanwijzigingen, onderlinge afstemming en terugkoppeling van signalen uit het veld


NINL werkwijze in de praktijk

Indienen van offertes in reactie op gestelde vragen met

financieel voorstel en plan van aanpak

Uitvoering en de monitoring van activiteiten

Praktisch verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het park


Gebruikers informeren en faciliteren door;

 • Lokale bijeenkomsten in elk deelgebied
 • Actieve partijen in het park informeren, afstemmen en gezamenlijk onderzoek
 • Burgerinitiatief; contactpunt en spreekbuis tav verschillende onderwerpen
 • Terugkoppeling aan het bestuur en vice versa van de verzamelde gegevens
 • Innovatie en praktische voorstellen


Belangrijke subdoelen:

 • Behoud van biodiversiteit in flora en fauna
 • Informatie in praktische vorm doorgeven en beschikbaar maken
 • Herstellen van onze verbinding en samenwerking met natuur
 • Wij nodigen ieder uit bij te dragen op uw eigen specialisme.


Stappenplan/ Opstartperiode

September - Voorjaar 2018

Januari 2019 - vroege voorjaar

Startmoment van de organisatie


Nadere invulling van de nieuwe organisatie

Ruimte voor verfijning en scherpstellen met de diverse betrokken partijen

Opstelling overeenkomsten

Informeren van de achterban

NetwerkbijeenkomstenWerkvelden

# Park Lingezegen en de regio - specifiek de vier gemeenten

# Daarbuiten op verzoek van bijvoorbeeld de Provincie Gelderland

# Bijzondere projecten

# Lezingen en presentaties op uitnodiging

# Netwerkbijeenkomsten


NI NL is een;

SEO; Social Experience, Innovation and Realisation Organization

kvk 50879804

Sociale innovatie


Aanpak en werkwijze

Betrokken personen en organisaties


 • Stichtingsbestuur
 • Coöperatie


De stichting en de coöperatie hebben een maatschappelijke doelstelling.


Betrokken in dit initiatief

Externe partijen:


Universiteit Wageningen

Helicon Opleidingen

Van Hall Larenstein

Wetenschapswinkel

Andere partijen

Belangengroeperingen


Financiën

Doel is de realisatie van een uniek gebied wat zijn weerga niet kent in Nederland. Op verschillende niveau’s. Geld is gemaakt tot behoefte en heeft een cruciale rol in ons huidige economische model. Geld is geen doel in deze werkwijze.


Het is vooral ook het uitdragen van het opgebouwde naar de buitenwereld realiseren.

Creatief en inspirerend.


Er worden via diverse kanalen middelen aangevraagd.

Er is een overzicht opgesteld.Werkwijze gezien vanuit juridisch perspectief


Het uitdragen van ervaringen en beschikbaar maken van kennis

Bestuurlijke vernieuwing en innovatie zijn belangrijke onderdelen


Om juridisch en sociaal maatschappelijk te laten slagen wordt er gewerkt met een ‘bestuurlijke zandbak’ en een proefperiode voor innovaties. Aansprakelijkheid wordt via bijzondere regelgeving in overleg met de gemeenten zeker gesteld.

Een werkwijze van innovatie waar in alle aspecten kan worden geëxperimenteerd en bijgeschaafd.


 • Pilot Status, Regelvrije zone, Ontheffing, Innovatie


Aan de Gemeenten en de Provincie Gelderland wordt gevraagd;


 • Het initiatief te erkennen
 • Overleg te plegen
 • Opdrachten te laten verstrekken
 • Financiële aanvragen te honoreren na rectificatie
 • Open te staan voor input en uitwisselingMet alle partijen wordt een persoonlijke overeenkomst opgesteld

Deze wordt afgestemd naar werkveld en mogelijkheden van persoon cq organisatie.


Dit in eerste schets

Verdere ontwikkelingen volgen ontwikkeld in overleg met de diverse partijen.

Er komt een regelmatige update. Wij informeren u graag in een vorm van actieve betrokkenheid.


Januari 2019


NINL FFRM Network

Postbus 60051

6800 JB Arnhem


NINL: Natuurlijk Innovatie Netwerk Lingezegen Link

FFRM Network: Innovatie en sociale aspecten


Deze pagina en de organisatie zijn in ontwikkeling. Input is welkom! December 2018