онлайн курс

Цели

Предизвикателствата, поставени от изменението на климата, най-сетне са на дневен ред по цял свят. Активизирането на младежта играе ключова роля в процеса на повишаване на осведомеността, ангажиращ все повече млади хора по света, които искат ефективни мерки, за да предпазят своето бъдеще от въздействието на климатичните промени.

Курсът ClimAlt предложи обучение за млади хора, фокусирано върху причините, въздействията и възможните решения на изменението на климата. Обучението имаше за цел да даде възможност на младежите да надградят своите знания за причините и последиците от изменението на климата, да разпознават заинтересованите страни, които участват в борбата с изменението на климата и да се запознаят с най-новаторския опит по темата. Крайната цел на курса бе да засили осъзнаването на възможните социално-екологични промени и да насърчи желанието на младите да участват в промяната.

Описание на курса

Обучението, разработено по проект ClimAlt, се състоя от безплатен 32-часов онлайн курс. Курсът бе наличен на 4 езика: български, английски, италиански и хърватски.

Пилотната версия на курса бе достъпна от 25 ноември 2019 до 18 февруари 2020. 1 тематичен уебинар, допълващ курса, се проведе през май 2020.

Онлайн курсът се състои от 3 основни раздела (Причини-Въздействия-Алтернативи), състоящи се от 7 модула или общо 14 лекции. Всеки модул съдържа 10 часа видео лекции, тест, материали за четене, а за всеки от трите раздела има по 1 писмена задача.

Основните теми, покрити в лекциите, са следните:

Науката за изменение на климата, Потребление на енергия и емисии, Хранителната система и икономиката, базирана на изкопаеми горива като двигател на изменението на климата, Екологични и социално-икономически въздействия, Политически контекст и международни климатични споразумения, Климатична справедливост, Кръгова икономика, Нулеви отпадъци, Справедлив енергиен преход, Възможности за смекчаване и адаптиране на селското стопанство в отговор на изменението на климата

Всички версии на курса (българска, английска, италианска, хърватска) завършват със задълбочен 90-минутен уебинар, посветен на най-добрите практики и алтернативи в отговор на климатичните промени.

След завършването на курса участниците получиха Сертификат за постижение, в който се посочват конкретните придобити знания.


ПРОГРАМА НА ClimAlt ОНЛАЙН КУРС - БГ -v2.pdf

ВИЖТЕ ПРОГРАМАТА НА КУРСА


Резултати

Курсистите, завършили поне 75% от съдържанието на курса, бяха 133, разпределени по следния начин:

  • 58 от Италия

  • 20 от България

  • 23 от Хърватия

  • 32 от други европейски държави

Платформа за електронно обучение

Възоснова успеха на първоначалния онлайн курс ние разбработихме онлайн платформа, която сме щастливи да направим достъпна за млади хора, младежки работници, ментори, учители, активисти и всеки индивид или група, имаща интерес в придобиването на умения в областа на климатичните промени.

Повече за платформата натиснете тук.

Контакти

България r.slavkova@zazemiata.org

FB https://www.facebook.com/ClimAltProject/

https://www.facebook.com/mladi.za.zemiata/

https://www.facebook.com/ZaZemyata/