CLIMALT - ДА СЪЗДАДЕМ ПЛАН Б!


Проект


В отговор на въздействията от изменението на климата по целия свят се зараждат множество решения за смекчаване и адаптиране на местно ниво, които вдъхновяват младежи и възрастни.

Проектът ClimAlt, в продължение на проекта Clim'Act и неговия Edukit, има за цел да повиши осведомеността на младите хора относно дебатите по отношение на изменението на климата, по-точно решенията и алтернативните практики. Чрез откриване, обсъждане, анализ и разпространение на конкретни местни примери за алтернативни икономически модели ще се засилва възприемането на възможните социално-екологични промени, както и себеусещането на младите хора, че могат да участват или самите те да предизвикват промените. В рамките на проекта се предвижда едноседмично обучение на младежки работници, онлайн обучение на младежи по глобални екологични въпроси, разработване на образователна игра, в която младите хора ще приложат знания и компетенции, придобити по време на обучението и 4 публични събития за популяризиране на продуктите и резултатите от проекта, така че тяхното въздействие да се разшири и да вдъхновява обществеността.


Цели

Проектът ClimAlt цели да даде възможности на младите хора да повишат уменията си за критично мислене по отношение на многобройните страни на проблемите, свързани с изменението на климата, като ги запознава с причините, ефектите и реалните решения в различните страни, за да ги вдъхнови да станат участници в промяната. По-специално, проектът цели:


  • Повишаване на критичното отношение на младите хора към проблемите на изменението на климата

  • Увеличаване на предлагането на съдържание и инструменти за младежта, младежките работници и обучителите в областта на екологичното образование

  • Засилване на сътрудничеството между организации, насърчаващи благоприятни за климата алтернативи

  • Укрепване на младежките мрежи и капацитет за предприемане на действия и тяхното социално и политическо участие.


За кого е този проект?

  • Младежи на възраст 16-30 г.: младежи от различни страни, избрани от партньорските организации, ще бъдат пряко включени в дейностите по ClimAlt

  • 10 младежки работници от партньорските организации ще бъдат обучени да използват инструменти за игровизация

  • 250 младежи и възрастни, достигнати по време на 4-те публични събития

  • 10 000 младежи, младежки работници, обучители, студенти, доброволци, активисти, граждани, достигнати чрез комуникационни и разпространителски дейности

  • Около 15 местни инициативи, популяризирани в дейностите по обучението.


СВАЛЕТЕ ЛОГОТО НА ПРОЕКТА


brochure_Climalt_BG.pdf

СВАЛЕТЕ БРОШУРАТА ЗА ПРОЕКТА НА БЪЛГАРСКИ