Varsling av uønskede hendelser

Varsling av uønskede hendelser

Ledere, trenere, foreldre/foresatte og spillere har alle en rett og et ansvar for varsle om det avdekkes uakseptabel adferd eller kritikkverdige forhold i klubb/lag. 

Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovregler, interne retningslinjer og instrukser eller brudd på alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt. Eksempler på dette kan være mobbing, trakassering, diskriminering, vold/trusler, rusmisbruk, tyveri etc. 

Ta kontakt med daglig leder dagligleder@skjarl.no eller noen i styret Klubbhåndbok - JARL - Styret (google.com) om du oppdager og vil melde om uønsket atferd eller kritikkverdige forhold i klubben.  


Husk - et varsel er ikke generelle ytringer av moralsk eller politisk karakter, eller generell misnøye med forhold i klubben. Klubben tar  imot disse tilbakemeldingene også, men de behandles ikke som varsler. 

For både varsler (og andre tilbakemeldinger) vil klubben trenge tid på å behandle saken, ut fra sakens alvorlighetsgrad og omfang. Det skal alltid gis en tilbakemelding til den som varsler. Klubben vil rapportere og ha dialog med fotballkretsen.  

NFF har utarbeidet en varslingsportal som alle kan bruke:  Varslingsportal for Norges Fotballforbund (mittvarsel.no) 

NIFs veileder for håndtering av vold og trusler: veileder-for-håndtering-av-vold-og-trusler_pdf_200226.pdf (idrettsforbundet.no) Les mer: Vold og trusler (idrettsforbundet.no)