Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Retningslinjer barn og unge


KOMMUNIKASJON

Jarl legger til rette for god kommunikasjon ved å arrangere foreldremøter, lagledermøter og trenermøter i forkant av sesongen. Denne kommunikasjonen er basert på retningslinjer i Klubbhåndbok og Sportsplan. Slik får vi avklart verdigrunnlag for alle parter.

SPILLETID I BARNEFOTBALLEN

Jarl er en klubb som gir tilnærmet lik spilletid for alle barn, uavhengig av : ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Det vil si at vi gir et godt fotballtilbud tilpasset barnas behov, modning og ferdigheter. Det meldes på flere lag i de ulike aldersgruppene, slik at det skal bli mest mulig spilletid på barna. Se forøvrig "Verdier og virkemidler i barnefotballen"

JEVNBYRDIGHET I KAMP I BARNEFOTBALLEN

Jarl sine lag innen barnefotballen skal ta utgangspunkt i prinsippet om jevnbyrdighet. På et årstrinn finner en stor variasjon i modning, motivasjon og ferdighetsnivå. Denne ”variasjonen” forandres kontinuerlig, og vi voksne må være tålmodige. Ved å være utviklingsorientert og følge ”utviklingstrappa” til alle spillerne tett, får vi med flest mulig, lengst mulig og best mulig. Ved å ha mangfold i hvert lag på årstrinnet vil det bidra til både trygghet (spille med kamerater) og utfordringer (spille med dem som har kommet lenger, og med dem som ikke har kommet så langt i ferdighetsutviklingen). Utgangspunktet for mestring vil da være godt. Dette er oppskriften for å oppnå trivsel og utvikling. Lagene settes derfor sammen etter kriteriene kameratskap og mangfold i ferdigheter. En skal ha mest mulig jevnbyrdige lag innad på årstrinnet Dette øker sannsynligheten for tette og jevne kamper som blir en kamparena for gode opplevelser og utvikling.

Jevnbyrdighet i seriespill

Det hjelper lite å ha jevnbyrdige lag innad hvis lagene vi møter har kommet mye lenger eller nettopp har startet sin fotballaktivitet. Å velge rett nivå er ofte avgjørende for jevnbyrdighet i kampen. Erfaring fra tidligere sesonger må være det viktigste kriteriet ved påmelding. Hvis vi vant nesten alle kampene i fjor, er det naturlig å melde laget på det høyeste nivået. Har fjorårets resultater gitt en god blanding av både seiere, uavgjort og tap, er et nivå på ”midten” det nivået dere sannsynligvis bør delta på. Ga fjorårets resultater flest tap, gir det laveste nivået de beste forutsetningene for jevne og gode kamper. Andre kriterier for nivåvalg for det enkelte årstrinn kan være:

• Hvor lenge årstrinnet har spilt fotball

• Summen av aktivitetsnivå blant spillerne (egen aktivitet, allsidig aktivitet etc.)

• Summen av aktivitetsnivå i årstrinnet/på tvers av årstrinn

• Å ha jevnbyrdige lag innad i klubben og velge rett nivå på motstander er av avgjørende betydning for at vi får gode serieoppsett

Jevnbyrdighet i kampen

For trenerne i Jarl skal målet - når en leder et lag i fotballkamp - være fair play, trivsel og utvikling! Våre spillere og motstanderlagets spillere skal gjennom en god del trygghet og utfordringer mestre ute på banen. Jevne, tette kamper er resepten for dette. Vi og motstanderlagets trenere må sammen erkjenne at dette er viktig for utvikling og derfor vektlegge at:

 • Begge lag presser lavt i forsvar slik at angrepslaget får kontroll over starten på angrepet

 • Vi bruker hodet og justerer litt på laget ut fra stillingen i kampen

 • Leder et lag med flere mål, lar vi:

  1. Spilleren som trives som back uten spill i ryggen, utfordres som sentral midtbane

  2. Den venstrebeinte spilleren flytte over på høyresiden

  3. Midtstopperen spille spiss, og spissen spille midtstopper

 • Ligger vi under, lar vi:

  1. vår beste spillere utfordre motstanderlagets beste spillere

  2. De andre spillerne helst spille i trygge roller

 • Leder vi med mer enn 3 mål (jevnbyrdigheten er fraværende), lar vi motsander sette inn en ekstra spiller og vice versa.

SPILLETID I UNGDOMSFOTBALLEN

I Jarl skal alle spillerne ha mye spilletid. Til tross for at kamper skal vinnes, skal lagledelsen i Jarl ha et større trivsels- og utviklingsfokus enn et resultatfokus. Vi som klubb ønsker å utvikle «spilleren». Vår visjon er «- en klubb for alle» der vi ønsker «flest mulig - lengst mulig» - samtidig er en forutsetning for oss.

Ungdomsspillere som møter til kamp, bør være på banen i minst halvparten av kampen. Grepene for å få dette til er:

 • I Jarl melder vi på flest mulig lag på årstrinnet ifht antall tilgjengelige spillere. Dette bestemmes i plenums-møter mellom oppmenn og trenere.

 • Hospitering og differensiering

 • Klubben, sammen med årstrinnet, bestreber å velge rett nivå i seriespill. Jevnbyrdige kamper gjør det lettere med mye spilletid for alle.

 • Coaching og innbytte knyttet til stilling i kamp er avgjørende for at alle gis mulighet til mye spilletid.

DIFFERENSIERING I GIMSE IDRETTSLAG

Se sportsplan

TRENERROLLEN OG TRENERVETT

Gimse Idrettslag har trenere som er den viktigste voksenpersonen for barn og ungdom i fotballivet. Dels skal treneren gjennomføre trygge og utviklende treninger. Dels skal treneren være kampleder for gode opplevelser. Treneren er nøkkelen for «Flest mulig – lengst mulig – best mulig». Trenerrollen krever kompetanse om fotballen, relasjonelle ferdigheter og trenervett. Alle årsklasser på Gimse Idrettslag skal etter hvert ha en trener med C-trenerkurs 1 og 2.

FORELDREVETT

Et godt klima på og utenfor banen fordrer gode relasjoner mellom klubb, tillitsvalgte og foreldregruppa. Gimse Idrettslag har et positivt fokus på foreldregruppa. Vi oppfordrer til et positivt oppmøte og engasjement under trening og kamp. Se forøvrig NFF's foreldrebrosyre