Utvalg og komiteer

Utvalg / komiteer


Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av klubbens lov. For SK Jarl gjelder det valgkomité og kontrollkomité. 

Valgkomite

Valgkomiteen er en uavhengig og selvstendig komite. Ved riktig arbeid er det klubbens viktigste komite for å sikre at riktige personer velges til å styre klubben. 

Medlemmer av valgkomiteen er på valg hvert år.: 1  leder, 1 medlem og 1 varamedlem.

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på

årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og

forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet. Medlemmer av valgkomiteen bør holde seg å orientert og oppdatert på det som skjer i klubben

gjennom året ( eks. hjemmeside, sosiale medier, be om møtereferater osv.)

Valgkomiteens medlemmer skal sette seg inn i SK jarls lover LOV FOR SK Jarl.

Valgkomiteen rekrutterer og innstiller etter retningslinjer kandidater til følgende verv:

STYRET

Leder - 2 år - Oddetall år

Nestleder - 2 år - Partall år

Kasserer (styremedlem) - 2 år - Partall år

Sekretær (styremedlem) - 2 år - Oddetall år

Barne og ungdomsleder (styremedlem) - 2 år - Partall år 

Styremedlem - 2 år - Oddetall år

Varamedlem - 1 år - Hvert år

KONTROLLUTVALG

Innstille 2 personer som  skal sitte i kontrollutvalget. Velges for hvert år.


Kontrollutvalg

Kontrollutvalget har som hovedoppgave å revidere klubbens regnskap, og erstatter revisor. Kontrollutvalget skal lage en rapport til årsmøtet.

Kontrollutvalget, 2 medlemmer, velges for hvert år.

Kontrollutvalget har følgende oppgaver( ref. Jarls lov):