Årsmøte

Årsmøte

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes i mars hvert år på Jarlahuset. Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Klubbens styret innkaller til årsmøte med minst én måneds varsel direkte til medlemmene via Spond og klubbens hjemmeside. 

På årsmøtet skal det behandles noen lovpålagte saker, samt saker som styret eller andre medlemmer sender inn. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest senest to uker før årsmøtet. Det ønskes at vedlagte mal brukes: Forslag til Styret (jotform.com)

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Spond og klubbens hjemmeside (skjarl.no). Vi oppfordrer de som skal delta på årsmøtet å lese gjennom på forhånd. Her legger vi også ut protokoll i etterkant. 

For å ha stemmerett på årsmøtet og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sportsklubben Jarl i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sportsklubben Jarl ( dvs betalt inn medlemskontingent for gjeldende år).  Alle medlemmer har uansett møterett og talerett. 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sportsklubben Jarls lov: LOV FOR SK Jarl - Google Dokumenter

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder  kontaktes på leder@skjarl.no


SK Jarl ønsker alle sine medlemmer velkommen til årsmøte!