Ammatillisten perustutkintojen yhteiset opinnot

Yhteiset opinnot

Ammatillisten perustutkintojen yhteiset opinnot ovat laajuudeltaan 20 ov. Lisänä ovat vapaasti valittavat opinnot 10 ov.

Äidinkieli (suomi, ruotsi, saame, viittomakieli, muut / äidinkieli toisena kielenä) 

- tiedon hallinta-, arviointi- ja vuorovaikutustaidot

- työelämän kielenkäytön hallinta
- kielen ja kulttuurin tunteminen
- (alan keskeisten käsitteiden hallitseminen)
Toinen kotimainen kieli (ruotsi, suomi)
- alan työtehtävissä ja pohjoismaisissa yhteyksissä toimiminen
- (asiakkaan palveleminen ja tiedonhankinta)
Vieras kieli (aloitettu peruskoulussa/uusi kieli)
- toiminta kansainvälisessä ympäristössä ja työyhteisössä
- (toiminta yksityis- ja työelämän vuorovaikutustilanteissa)
Matematiikka
- ammatissa esiintyvien matemaattisten tehtävien ratkaisu käyttäen hyväksi
peruslaskutoimituksia, mallintamista ja geometriaa
- tuloksen oikeellisuuden arvioiminen sekä tilastojen ja taulukoiden tekeminen ja tulkinta sekä
talousmatematiikka
Fysiikka ja kemia
- ammattitaidon saavuttamiseksi ja työkyvyn ylläpitämiseksi tarvittavan fysiikan osaaminen
- keskeisten kemiallisten ilmiöiden tunteminen ja huomioon ottaminen omassa työskentelyssä
sekä alalla käytettävien aineiden asianmukainen käyttö, säilytys ja hävittäminen.
- elinkaariajattelu ja siihen liittyvä energiatalous
- kokeellinen työskentely ja tulosten oikeudellisuuden arviointi sekä tulosten dokumentointi
Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto
- yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä ja EU-kansalaisena toimiminen
- kotitalouksien ja yritysten toiminnan keskeinen vaikutus kansantalouteen
- työyhteisön jäsenenä ja työmarkkinoiden menettelytapojen mukaan toimiminen
Liikunta ja terveystieto
- henkilökohtaisen liikuntaohjelman laatiminen, noudattaminen ja seuranta
- liikunnan eri muotojen harjoittaminen erilaisissa ympäristöissä
- terveyttä ylläpitävä toiminta työssä ja vapaa-aikana sekä työperäisten riskitekijöiden ja
tapaturmien ehkäisy.
Taide ja kulttuuri
- osallistuminen paikkakunnan tai kouluyhteisön taide-elämään ja kulttuuritapahtumiin
- ammattialan perinteeseen tutustuminen ja sen hyödyntäminen
- oman tuotoksen tekeminen ja ympäristötietoisuus

VALINNAISET YHTEISET OPINNOT
Ympäristötieto
- luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, egologinen kuluttaminen ja toimiminen kestävää
kehitystä edistäen
Tieto- ja viestintätekniikka
- tietotekniikan, erilaisten tietolähteiden ja tietoliikennevälineiden käyttäminen
Etiikka
- etiikkaan, elämäntaitoon ja ammatti- ja yhteiskuntaetiikkaan liittyvien kysymysten pohdinta
- ammattialan arvo- ja normiristiriitojen ratkaiseminen ja vastuullinen eettinen toiminta
ristiriitatilanteissa
Kulttuurien tuntemus
- käyttäytyminen ja pukeutuminen eri tilanteissa sekä työkavereiden, asiakkaiden ja vieraiden
kohtaaminen
- organisaatioympäristön ja tehtävän mukaan joustava käyttäytyminen
- tavallisimpien kulttuuripiirteiden tunnistaminen, tunteminen ja esitteleminen
- Suomen ja lähimaiden keskeisen kulttuurihistorian ja nykytilanteen tunteminen ja
vertaileminen
- ammattialan erikoispiirteiden tunteminen
Psykologia
- ihmisen toiminnan selittäminen ja ymmärtäminen sekä oppimisen ja itsetuntemuksen
kehittyminen
- toiminta työpaikan ihmissuhde- ja vuorovaikutustilanteissa sekä toiminnan selittäminen ja
ymmärtäminen psykologian avulla
- motivaatio, samaistuminen ja sitoutuminen sekä niiden vaikutus omiin ja toisten
työsuorituksiin
- psyykkisen työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja avun hakeminen psyykkisiin ongelmiin
Yritystoiminta
- liikeidean ja tuotteen kehittäminen sekä yrityksen perustaminen
- asiakaspalvelu ja myynti sekä yrityksen ja tuotteen markkinointi
- yrityksen talouden seuraaminen