Tutkinnon uudistuksen taustaa ja tavotteita

Ammatillisten tutkintojen uudistaminen

Opetusministeri Sari Sarkomaa linjasi talvella 2008 ammatillisen opetuksen uusia suuntaviivoja. Niissä korostuu yrittäjyys, yritysten ja ammatillisen erityisopetuksen tarpeiden huomioiminen. Tutkinnon perusteiden pitäisi vastata työelämän rakennetta ja tarpeita, niin että tutkinto voidaan suorittaa myös osina ja työelämän kokemus voidaan hyväksilukea osana tutkintoa. Seuraavaan taulukkoon on koottu keskeiset kohdat ammatillisen perustuskoulutuksen ja tutkintojen tavotteista.

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on

 • - Antaa  ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja 
 • - Tuottaa valmiuksia yrittäjyyteen ja itsenäisen ammatin harjoittamiseen
 • - Tukea kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi
 • - Antaa tietoja ja taitoja ammattiin, jatko-opintoihin, harrastustuksiin ja itsensä kehittämiseen
 • - Tukea tuen tarpeessa olevaa oppijaa

Perustutkintoon johtava koulutus antaa  

 • - Opiskeluvalmiuksia ammatillisten tietojen ja taitojen saavuttamiseksi
 • - Tilaisuuden työssäoppimiseen
 • - Ammattitaidon saavuttamiseen tarpeellisia valmiuksia
 • - Ammattitaitoa täydentävää yleissivistystä
 • - Vapaasti valittavia opintoja
 • - Opinto-ohjausta  

Ammatillisen aikuiskoulutuksen tavoitteena

 • - Ylläpitää ja kohottaa ammatillista osaamista   
 • - Tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin         
 • - Antaa työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella
 • - Ylläpitää ja nostaa ammatillista osaamista
 • - Antaa valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen
 • - Kehittää työelämää 
 • - Edistää työllisyyttä
 • - Tukea elinikäistä oppimista 
 • - Tukea erilaista oppijaa
 • - Edistää tutkintojen ja niiden osien suorittamista 


Ammattiosaamisen näytöllä

 • - Osoitetaan ammatissa tarpeelliset tiedot ja taidot. 
 • - Varmistetaan työelämässä tarvittavan ammattitaidon taso.

Jatkokoulutuskelpoisuus

 • - Ammattitutkinnot
 • - Erikoisammattitutkinnot
 • - Ammattikorkekoulututkinnot
 • - Yliopistotutkinnot


Ammatillisen perustutkinnon kehittäminen  

 • - Edistetään yrittäjyyskasvatusta 
 • – Varmistetaan koko ikäluokalle mahdollisuus ammatilliseen koulutukseen
 • - Tasapuolinen mahdollisuus kaikkiin ammatteihin myös erillaiselle oppijalle
 • - Ammatillinen erityisopetus integroidaan kaikissa tutkinnoissa
 • - Osatutkinnot työelämän tarpeista
 • - Tutkinnon ja opiskelun rakenne työelämän tarpeista
 • - Mahdollisuus täydentää perustutkintoa ammattitutkinnolla
 • - Ammattitutkinnon kanssa yhteiset tutkinnonperusteet
 • - Ammatillista osaamista laajennetaan
 • - Varmistetaan työelämän edellyttämä pätevyys 
 • - Tyydytetään alakohtaiset osaamistarpeet 
 • - Edistetään työelämään siirtymistä 
 • - Edistetään ammattitaidon uusintamista
 • - Edistetään ammatissa kehittymistä ja ammatinvaihtoa  

Ammatillisen koulutuksen uudet linjaukset 

 • - Tutkinnon rakenteen mallina työelämän prosessit  
 • - Ammattiosaamisen tavoitteet työelämästä
 • - Työelämälähtöiset arviointiperusteet
 • - Mahdollisuus suorittaa tutkinnon osa kerrallaan
 • - Mahdollisuus ammattitaidon syventämiseen 
 • - Mahdollisuus täydentää tutkintoa rinnakkaisaloilta
 • - Ammattitaidon kansainvälinen hyväksyntä 
 • - Yrittäjyyskasvatus 
 • - Mahdollisuus ammatilliseen erityisopetukseen tarjottava koko ikäluokalle
 • - Erityisen tuen tarpeessa olevat opiskelijat koulutettava inklusiivisesti

Yrittäjäosaaminen

 • - Yrittäjyysosaamista 5  - 30 ov
 • - Yrittäjyyden integrointi opetukseen
 • - Yrittäjävalmiudet
 • - Yrityshautomot 
 • - Erilaiset yrittäjät 
 • - Erilaiset yritysmuodot
 • - Oppilaitosyritykset 
 • - Opiskelijayritykset
 • - Kestävä kehitys 

Lukiovastaavuus

 • - Tutkinnon osien osaamisvaatimusten vastaavuudet lukio-opintoihin tulee määritellä 
 • - Yhteisen opetustarjonnan hyödyntäminen ja osaamisen tunnustaminen 2. asteen oppilaitosten välillä


Osatutkinnot 

 • - Tukinnon osa voidaan suorittaa kerrallaan
 • - Tutkintoa voidaan täydentää
 • - Tutkinto voidaan koota eri ammattialojen osatutkinnoista
 • - Tutkinnon osaksi voidaan kelpuuttaa työelämän osaaminen
 • - Tukintoon voidaan liittää ammattitutkinnon osia


Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen 

 • - Ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen kokonaisuus
 • - Työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin reagointi joustavasti ja tehokkaasti 
 • - Yksilöiden muuttuviin osaamistarpeisiin vastaava
 • - Henkilökohtaistaminen ja erilaisen opiskelijan tuki  

Tutkinnon perusteet yhtenäistyy 

 • - Nuorten ammattiosaamisen näytöt ovat osoittaneet ammatillisen opetuksen kehittämistarpeet
 • - Ammattiosaamisen näytön perusteet osaksi tutkinnon perusteita
 • - Yhteiset opetussuunnitelman perusteet perus- ja ammattitutkintoihin
 • - Osatutkinnot käyttöön 
 • - Ammatillinen erityisopetus integroidaan opetusjärjestelmän osaksi kaikkiin ammatillisiin oppilaitoksiin

Arviointiasteikko muuttuu 

 • - Uusi arviointiasteikko edellyttää, että alhaisin arvosana vastaa nyt työelämän edellyttämää ammattitaitoa.
 • Tyydyttävä (T1) - Työelämän edellyttämä ammattipätevyys 
 • Hyvä (H2) - Hyvin tiedoin osoitettu ammattipätevyys
 • Kiitettävä (K3) - Osoittaa korkeatasoista ja syvällistä osaamista 

Ammatillisen erityisopetuksen tehostaminen

 • - Arviointiasteikon muutos tarkoittaa, että myös opetuksen tasoa pitää nostaa
 • - Opetuksen tason nostaminen edellyttää ammatillisen erityisopetuksen tehostamista
 • - Koko ikäluokan kouluttaminen
 • - Erityisopetuksen tarpeen lisääntyminen peruskoulussa
 • - Ammattiinvalmentava koulutus peruskouluihin
 • - Ammattikympit ammatilliseen koulutukseen

Viestinnän koulutuksen kehittäminen

 • - Viestinnän opetuksen uudet tutkinnon perusteet käyttöön 2010
 • - Lappiaopiston työryhmä kirjoittaa audiovisuaalisen viestinnäntutkinnon perusteita
 • - Viestintäalan koulutustoimikunta ohjausryhmässä ja lausunnon antajana
 • - Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta lausunnon antajana

Lähteet:

 1. Leinonen M. & Haikola T. (2008) Viestintä2020 – Audiovisuaalisen viestinnän ja kuvallisen ilmaisun
  perustutkintojen osaamistarpeiden ennakointi. OPH, Helsinki.
 2. Raittila P. , Olin N. ja Stenvall-Virtanen S. (2006) Viestintäkoulutuksen nousukäyrä. Tampereen yliopisto
 3. Sarkomaa, Sari (2008) Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen periaatteet. OPM, Helsinki.
 4. Hollo, Marja (2008) Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen periaartteet.ppt
 5. Laurila, Pirkko (2008) Ammatillisten perustutkintojen ja tutkinnon perusteiden uudistaminen.ppt