สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์

 เมคคาทรอนิกส์ คือ อะไร

เมคคาทรอนิกส์ เป็นสหวิทยาการเชิงประยุกต์ที่นำวิชาพื้นฐานหลักว่าด้วยวิศวกรรมเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมระบบและการควบคุม และเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ดังนั้น ระบบเมคคาทรอนิกส์ จึงประกอบด้วยกลไกต่างๆ ที่ทำหน้าที่สอดคล้องกันอย่างอัตโนมัติ โดยอาศัยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วยสมองกล 

เมคคาทรอนิกส์ ทำงานอะไรได้บ้าง

วิศวกรควบคุมการผลิต และวิศวกรซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม ที่สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ในการพัฒนาหรือออกแบบได้ นวัตกร หรือ นักสร้างนวัตกรรมในสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และสาขาอื่นๆที่มีพื้นฐานใกล้เคียงกัน เช่น หุ่นยนต์ เป็นต้น


             จำนวนผู้เข้าชม