Vedtekter fond

Vedtekter for Norsk statistisk forenings fond

§ 1. FORMÅL

Fondets hovedhensikt er å stille garanti for tiltak som arrangeres av Norsk statistisk forening (NSF). Fondet kan benyttes til

    • reisebidrag, honorar m.v. til gjester

    • reisebidrag til representant for NSF når det er særlig ønskelig at NSF er representert

    • arrangement av faglige konferanser og kurs i NSFs regi

    • stipend for hovedfagsstudenter i statistikk for deltakelse på faglige konferanser i Norden

    • til andre formål som styret måtte beslutte å støtte med inntil kr 30 000 per år.

§ 2. FONDSTYRE

Fondet ledes av et styre som består av styret i NSF. Styret beslutter disponering av fondets midler i henhold til §1.

§ 3. ANDRE ANVENDELSER

Fondets midler kan anvendes til andre formål enn nevnt i §1, etter godkjennelse ved enkelt flertall på hovedmøte eller ekstraordinært hovedmøte i NSF.

§ 4. FONDETS MIDLER

Overskudd fra konferanser og kurs NSF arrangerer skal tilføyes fondet

Fondet tilføres forøvrig midler etter vedtak av styret i NSF.

§ 5. DISPONERING

Fondets midler disponeres , etter vedtak i henhold til §2 eller §3, av styrets medlemmer, hvorav én enten er formann eller kasserer i NSF.

§ 6. REGNSKAP

Det føres eget regnskap for fondet. Revidert regnskap legges årlig frem for medlemmene i NSF innen utgangen av mai måned.

§ 7. FORANDRING AV VEDTEKTER

Endring i disse vedtekter skjer etter samme regler som for NSFs vedtekter.