Vedtekter

Vedtekter for Norsk statistisk forening (NSF)

§ 1. FORENINGENS MÅL

Foreningen konstituert 28. april 1936, og med reviderte vedtekter fra 4. mars 1985, er en fortsettelse av den statistikerklubb som ble stiftet den 7. januar 1919.

Foreningens formål er å

  • være et bindeledd mellom norske statistikere og fremme deres faglige og profesjonsmessige interesser

  • fremme kontakt mellom statistikere og statistisk interesserte

  • utbre kjennskap til og interesse for statistikk i skolen og ellers i samfunnet

  • fremme samarbeid og informasjon mellom nordiske statistikere

  • fremme norske statistikeres kontakt med det internasjonale statistikersamfunnet

Foreningen arbeider mot disse mål ved å

  • holde norske statistikermøter annet hvert år

  • holde møter for nordiske statistikere når det er Norges tur

  • utgi, sammen med søsterforeningene i de andre nordiske land, Scandinavian Journal of Statistics

  • utgi et medlemsblad

  • organisere og støtte konferanser, etterutdanningskurs og symposier for statistikere

  • holde møter med foredrag og diskusjoner over emner av statistisk natur både innen teorien og teknikken og innenfor den anvendte statistikk.

§ 2. MEDLEMMER

Medlemmer opptas etter godkjenning av styret. Styret kan stryke fra medlemslisten medlemmer som ikke har betalt årets kontingent innen 31/12.

Institusjoner, bedrifter og organisasjoner kan tegne seg som støttemedlemmer, etter godkjennelse av styret. Støttemedlemmer betaler en kontingent lik 10 ganger kontingenten til Foreningen for personlige medlemmer.

§ 3. LOKALE FORENINGER

Medlemmer innen et geografisk område kan danne en lokalforening. Lokalforeningene har egne vedtekter og egen økonomi. Vedtektene skal godkjennes av styret i NSF.

Medlemmer innen et faglig spesialområde kan danne en fagseksjon. Fagseksjonene har egne vedtekter og egen økonomi. Vedtektene skal godkjennes av styret i NSF.

Lokalforeningene og fagseksjonene kan fastsette egen årskontingent, som kommer i tillegg til kontingenten til NSF. Lokalforeningene og fagseksjonene kan søke styret i NSF om økonomisk tilskudd.

§ 4. HOVEDMØTE

Hovedmøtet knyttes til Det norske statistikermøtet, som holdes annet hvert år i juni måned.

Innkalling med dagsorden, samt årsberetning, revidert regnskap for Foreningens drift og for fondet for de to siste år, andre sakspapirer og innkomne forslag skal sendes medlemmene senest tre uker før hovedmøtet.

Bare personlige medlemmer har stemmerett.

Hovedmøtet skal behandle

  • Valg av møteleder og referent

  • Årsberetninger for de to foregående år

  • Revidert regnskap for de to foregående år

  • Medlemskontingent

  • Øvrige saker fremlagt av styret

  • Innkomne forslag. Disse må være styret i hende minst 4 uker før hovedmøte

  • Valg av styre for de neste to år, med særskilt valg av leder. Valg av redaktør. Valg av to varamedlem og to revisorer. Valg av to personer i valgkomite.

Ekstraordinært hovedmøte skal holdes når styret eller 1/3 av medlemmene ønsker det. Innkalling med dagsorden skal sendes medlemmene senest to uker før slikt hovedmøte.

§ 5. STYRE

Styret leder Foreningen i samsvar med vedtektene og vedtak på hovedmøtet.

Styret består av leder, kasserer, sekretær og to styremedlemmer. Styret velger selv sekretær og kasserer.

De år det ikke holdes hovedmøte, fremlegger styret årsberetning og revidert regnskap for foregående år for medlemmene innen utgangen av mai måned.

I tilfellet av at leder eller redaktøren ikke kan fortsette i sine verv, gis styret anledning til å konstituere seg på nytt.

§ 6. ÆRESMEDLEM

Æresmedlemmer kan utnevnes av hovedmøtet.

§ 7. FORANDRING AV VEDTEKTENE

Vedtektene kan endres etter vedtak med 2/3 flertall på hovedmøtet. Forslag om vedtektsendring må sendes ut sammen med dagsorden.

§ 8. OPPLØSING AV FORENINGEN

Vedtak om oppløsning av Foreningen krever 2/3 flertall på et hovedmøte hvor minst 2/3 av medlemmene er til stede. Samme hovedmøte avgjør hvordan eventuelle aktiva skal disponeres.