NSF birra - Dárogillii

Norgga statistihkalaš searvvi

Norsk statistisk forening (NSF) dahje sámegillii Norgga statistihkalaš searvi lea searvi buohkaide geat beroštit statistihkas ja geat háliidit viiddidit ja váikkuhit statistihkkafága hárrái servodagas.

NSF lea joatkka Den Norske Statistikerklubbas dahje sámegillii Norgga statistihkkáriidsearvvis mii álggahuvvui ođđajagimánu 7.beaivvi 1919. NSF vuođđuduvvui cuoŋománu 1936. Mearrádusat rievdaduvvojedje sakka njukčamánu 4.beaivvi 1985.

Searvvi ulbmil lea leat oktavuođalađas gaskal norgga statistihkkáriid, ja ovddidit sin fágalaš ja profešuvdna beroštumiid. Searvi galgá leat veahkkin ovttasbargguide gaskal norgga statistihkkáriid ja riikkaidgaskasaš statistihkkárservodagaid. Viidásit galgá NSF bargat dan ala ahte viiddidit máhtu ja beroštumi statistihkkii skuvllas ja muđui servodagas.

Searvvis lea NSF guovddáškantuvra ja NSF báikkálašsearvvit Oslos, Bergenis, Troandimis ja Stavangeris.

NSF guovddáškantuvrras veahkehit:

 • Lágidit norgga stastihkkáriidčoahkkima – juohke nuppi jagi

 • Lágidit davviriikkalaš statistihkkáriidčoahkkima – juohke nuppi jagi – searválaga eará davviriikkalaš servviiguin

 • Lágidit ja oasálastit semináraide , konferánssaide ja statistihkalaš kurssaide

 • Almmuhit miellahttobláđi – Tilfeldig gang – 2-4 geardde jahkái

 • Almmuhit áigečállaga – “Scandinavian Journal of Statistic” – searválaga eará davviriikkalaš servviiguin

 • Hálddašit Sverdrup-bálkkašumi juohkima

 • Juohkit dieđuid bargomárkana birra statistihkkáriidda

 • Ovddidit máhtu ja beroštumi statistihkkii skuvllas ja muđui servodagas

NSF báikkálašsearvvit veahkehit:

 • Árvvosmahttit identitehtii ja oktavuođaide statistihkkáriid gaskkas searvvi guovllus

 • Fátmmastit statistihkkáriid ja statistihkkaberošteddjiid, maiddái akademiija olggobealde

 • Lágidit čoahkkimiid miellahtuide ja eará statistihkkaberošteddjiide searvvi guovllus

 • Rekrutteret ođđa miellahtuid, earenoamážiid master- ja doavttirgrádastudeanttaid

NSF-miellahtut návddašit čuovvovaš ovdamuniiguin:

 • Ožžot miellahttobláđi – Tilfeldig Gang – 2-4 geardde jahkái

 • Hálbbit oasálastinmáksu NSS lágidemiide

 • Hálbbit oasálastinmáksu muhtin riikkaidgaskasaš čoahkkimiidda

 • Hálbbit diŋgojeaddjihaddi áigečállagii “Scandinavian Journal of Statistics”

 • Stipeanddat nuorra miellahtuide go oasálastet semináraide ja konferánssaide

 • Sis lea gelbbolašvuohta nammaduvvot Sverdrup-bálkkašumiide

 • Lea vejolašvuohta oaidnit dieđuid go leat rabas statistihkkárvirggit

 • Lea vejolašvuohta juohkit dieđuid rabas statistihkkárvirggiid birra

NSF guovddáškantuvra lea miellahttun: