Om NSF - Nynorsk

Om Norsk statistisk foreining

Norsk statistisk forening (NSF) er ei foreining for alle med interesse for statistikk og med ønske om å bidra til at statistikkfaget får auka utbreiing og innverknad i samfunnet.

NSF er ei vidareføring av Den Norske Statistikerklubb stifta 7. januar 1919 og vart konstituert 28. april 1936. Vedtektene vart vesentleg reviderte 4. mars 1985.

Formålet til foreininga er å vera eit bindeledd mellom norske statistikarar og å fremja deira faglege og profesjonelle interesser. Foreininga skal bidra til samarbeid mellom norske statistikarar og det internasjonale statistikar­samfunnet. Vidare skal NSF arbeida for å spreia kunnskap om og interesse for statistikk i skulen og elles i samfunnet.

Foreininga består av NSF sentralt samt NSF-lokallag i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

NSF sentralt bidreg med å:

 • Arrangera norsk statistikarmøte – annakvart år

 • Arrangera nordisk statistikarmøte – annakvart år – med andre nordiske foreiningar

 • Arrangera og bidra til seminar, konferansar og kurs i statistikk

 • Utgje medlemsbladet – Tilfeldig Gang – 2–4 ganger i året

 • Utgje tidsskriftet «Scandinavian Journal of Statistics» – med andre nordiske foreiningar

 • Administrera utdeling av Sverdrup-prisane

 • Formidla informasjon om arbeidsmarknaden for statistikarar

 • Representera norske statistikarar i internasjonale forum og foreiningar for statistikk

 • Fremja kunnskap om og interesse for statistikk i skulen og elles i samfunnet

NSF-lokallag bidreg med å:

 • Stimulera til identitet og kontakt mellom statistikarar i regionen

 • Inkludera statistikarar og statistikk­interesserte, òg utanfor akademia

 • Arrangera møte for medlemmar og andre statistikk­interesserte i regionen

 • Rekruttera medlemmar spesielt blant master- og doktorgrads­studentar

NSF-medlemmane får desse fordelane:

 • Får medlemsbladet – Tilfeldig Gang – 2–4 gongar i året

 • Redusert deltakaravgift på NSF-arrangement

 • Redusert deltakaravgift på enkelte internasjonale møte

 • Redusert abonnementspris på tidsskriftet «Scandinavian Journal of Statistics»

 • Stipend for unge medlemmar til deltaking på seminar og konferansar

 • Kvalifisert til å verta nominert til Sverdrup-prisane

 • Tilgang til informasjon om ledige stillingar for statistikarar

 • Kan spreia informasjon om ledige stillingar for statistikarar

NSF sentralt er medlem av: