Ταχυδρομική διεύθυνση:

Μαριάννα Κατσογιάννου
Τμήμα βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών
Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ

Ηλεκτρoνική διεύθυνση:      makats@gmail.com

Τηλέφωνο
:                             +357 22893891

Φαξ:                                      +357 22894490

Ώρες γραφείου

Εαρινό εξάμηνο 2016-17:
Τετάρτη, 10.00 - 12.00