Α υ τ ή    η    σ ε λ ί δ α    ε ί ν α ι    υ π ό    κ α τ α σ κ ε υ ή

Στα ενδιαφέροντα της Μ. Κατσογιάννου συγκαταλέγονται επίσης η λεξικογραφία, η μετάφραση μη λογοτεχνικών κειμένων και η ορολογία. Οι παραπάνω κλάδοι αποτελούν ταυτόχρονα πεδίο εφαρμοσμένης δραστηριότητας και αντικείμενο θεωρητικών ερευνών ως προς τις μορφές και τη χρήση της γλώσσας στο πλαίσιο συγκεκριμένων θεματικών τομέων.

Η Μ. Κατσογιάννου έχει εργαστεί ως διερμηνέας (1990-1997) στη Γαλλία, κυρίως σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και σε εκδηλώσεις του ελληνικού Οργανισμού Προωθήσεως Εξαγωγών (ΟΠΕ). Ως μεταφράστρια, έχει συνεργαστεί με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης(2000 - 2004) σε μία σειρά εκδόσεων με αντικείμενο την κριτική του κινηματογράφου, συμμετέχοντας στην έκδοση των τόμων:

  • Abbas Kiarostami, Αθήνα: Καστανιώτης, 2004. Επιμέλεια Ν. Σαββάτης.
  • Fritz Lang, Αθήνα: Καστανιώτης / Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Επιμέλεια Ν. Σαββάτης, Μ. Δημόπουλος, Α. Κυριακίδης.
  • Bela Tarr, Αθήνα: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 2002 . Επιμέλεια Α-Ρ. Τσαγκάρη.
  • Shohei Imamura, Αθήνα: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 2002. Επιμέλεια Μ. Δημόπουλος & Μ. Ακτσόγλου.
  • Special Jacques Demy, Αθήνα: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 2001. Επιμέλεια Σ. Τρανταφύλλου.
  • John Boorman, Αθήνα: Καστανιώτης - Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 2001. Επιμέλεια Ν. Σαββάτης.

Έχει επίσης μεταφράσει τα βιβλία:

και έχει επιμεληθεί τα γλωσσάρια επιστημονικών και τεχνικών όρων για την ελληνική έκδοση της σειράς εγχειριδίων Frascati του OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) που εξέδωσε στην Ελλάδα η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Υποσελίδες (1): Μετάφραση - διερμηνεία