ΓΕΠ 110

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του μαθήματος  ΓΕΠ 110: Αρχές της γλωσσολογίας

Στόχος του μαθήματος είναι να δοθεί στους φοιτητές μία γενική εικόνα για την επιστήμη της γλωσσολογίας: τι είναι η γλωσσολογία, ποιο είναι το αντικείμενό της, πώς γίνεται η γλωσσολογική έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό, αφενός ελέγχονται οι εδραιωμένες αντιλήψεις που επικρατούν για τη γλώσσα σε σχέση με θέματα όπως  η γλωσσική αλλαγή, η σχέση αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας, τα γλωσσικά λάθη… και αφετέρου παρουσιάζονται τα αξιώματα της σύγχρονης γλωσσολογίας, όπως η ισότητα των γλωσσών, η προτεραιότητα του προφορικού λόγου και η συμβατικότητα της γλώσσας. Παράλληλα εισάγονται οι βασικές έννοιες της γλωσσολογίας και αναλύονται οι διακρίσεις συγχρονίας-διαχρονίας, περιγραφής-ρύθμισης, γλώσσας-ομιλίας. Όλα τα παραπάνω, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι συνδέονται με ένα διττό θεωρητικό ερώτημα στο οποίο καλείται να απαντήσει η γλωσσολογική έρευνα: ποια είναι η φύση της ανθρώπινης γλώσσας και πώς ορίζεται η γνώση της.