ΓΕΠ 140

              Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του μαθήματος  «Εισαγωγή στην κοινωνιογλωσσολογία»

Το μάθημα της κοινωνιογλωσσολογίας έχει στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της κοινωνιογλωσσολογίας και να παρουσιάσει τις κύριες θεματικές που απασχολούν τον κλάδο. Εντοπίζει τις καινοτομίες που εισάγει η κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση σε σχέση με την κυριαρχούσα γλωσσολογική αντίληψη για τη γλώσσα, τη μελέτη της γλώσσας εν περιστάσει και την κοινωνική στράτευση των κοινωνιογλωσσολογικών ερευνών.

Στη συνέχεια, επικεντρώνεται στην έννοια της γλωσσικής κοινότητας και του γλωσσικού ρεπερτορίου, εξετάζει το φαινόμενο της γλωσσικής ποικιλότητας με τις επιμέρους εκφάνσεις του, δηλ. τα φαινόμενα της πολυγλωσσίας, της διγλωσσίας και της γλωσσικής διφυΐας και τις σχέσεις κυριαρχίας που δημιουργούνται ανάμεσα στις διάφορες γλωσσικές ποικιλίες με έμφαση στις μειονοτικές γλώσσες, καθώς και τους τρόπους διαχείρισής της πολυγλωσσίας.

Υπογραμμίζοντας την κυρίαρχη θέση της δι/πολυγλωσσίας στις ανθρώπινες κοινωνίες, θα παρουσιαστούν τα φαινόμενα που προκύπτουν από την επαφή ανάμεσα σε διαφορετικές γλωσσικές ποικιλίες: ο δανεισμός, η εναλλαγή κωδίκων, η μείξη κωδίκων καθώς και η ενδογλωσσική ποικιλία (γλωσσική διακύμανση).

Comments