ΓΕΠ 093

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του μαθήματος ΓΕΠ 093 Εισαγωγή στη νεοελληνική γλώσσα

Ο στόχος του μαθήματος είναι διττός. Αφενός γίνεται προσπάθεια εξοικείωσης με τις βασικές θεωρητικές έννοιες και τις μεθοδολογικές αρχές της νεότερης γλωσσολογίας. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται οι διακρίσεις συγχρονίας-διαχρονίας, περιγραφής-ρύθμισης, λόγου-γλώσσας-ομιλίας κλπ., εξηγείται η έννοια του γλωσσικού συστήματος και επιχειρείται ο προσδιορισμός εννοιών όπως επικοινωνία, γλωσσική ικανότητα, γλωσσικά καθολικά κ.ά. Αφετέρου διδάσκεται η σύγχρονη θεώρηση των γλωσσικών φαινομένων, που δεν αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη γλώσσα, αλλά παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε βασικές γνώσεις σε σχέση με την ίδια την έννοια της γλώσσας, με την ανάλυσή της και με την περιγραφή των διαφόρων γλωσσών. Η διδασκαλία αυτή συνδέεται με την παρουσίαση των επιπέδων ανάλυσης της γλώσσας: φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη και σημασιολογία. Σε σχέση με καθένα από τα αντικείμενα αυτά δίνεται έμφαση στα παραδείγματα από την ελληνική, το αντικείμενο του μαθήματος όμως δεν παύει να είναι η γενική γλωσσολογία και όχι οι εφαρμογές σε συγκεκριμένη γλώσσα.

Το σύνολο των γνώσεων που παρέχει το μάθημα αυτό στοχεύει στη συγκρότηση μιας σταθερής θεωρητικής υποδομής στην οποία μπορεί να βασιστεί η μελέτη και η διδασκαλία της γραμματικής της ελληνικής γλώσσας. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται η ανάπτυξη κριτικής σκέψης απέναντι σε συγκεκριμένα ζητήματα γλωσσικής ανάλυσης, ενώ παράλληλα εξυπηρετούνται πιο άμεσοι και πρακτικοί στόχοι – για παράδειγμα διευκολύνεται η εφαρμοσμένη δραστηριότητα της γλωσσικής διδασκαλίας.

Comments