ΓΕΠ 077

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του μαθήματος ΓΕΠ 077: Γλώσσα και Γλωσσολογία

Το μάθημα «Γλώσσα  και  γλωσσολογία» έχει στόχο να επιτρέψει σε ένα κοινό φοιτητών ευρύτερο από αυτό της Φιλοσοφικής Σχολής την εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της σύγχρονης γλωσσολογίας και την ενημέρωση αφενός ως προς το είδος των μελετών που διεξάγονται  στον τομέα αυτό και αφετέρου ως προς τα αποτελέσματα της έρευνας και τα προϊόντα που μπορούν να προκύψουν από αυτήν. Με γνώμονα την ανάγκη να καλυφθεί ένα όσο γίνεται ευρύτερο φάσμα του γνωστικού αντικειμένου χωρίς η μελέτη του να προϋποθέτει οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση, το περιεχόμενο του μαθήματος έχει οργανωθεί με βάση δύο άξονες.

Σε ένα πρώτο στάδιο, αναλύεται ο θεμελιώδης προβληματισμός στον οποίο βασίζεται η ανάπτυξη της γλωσσολογίας. Ξεκινώντας από παρουσίαση και σχολιασμό θεωρητικών ερωτημάτων, θέσεων και απόψεων, οδηγούμαστε σε μία επιστημονική προσέγγιση του φαινομένου «γλώσσα» και σχηματίζουμε μία πρώτη εικόνα για το τι είναι και πώς γίνεται η εργασία του γλωσσολόγου με άλλα λόγια τι είναι η γλωσσολογική ανάλυση, με ποιες μεθόδους υλοποιείται και ποια είναι η χρησιμότητά της.

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος, που στοχεύει σε σφαιρικότερη αντίληψη του αντικειμένου, παρουσιάζονται ορισμένοι κλάδοι της γλωσσολογίας των οποίων το κοινό χαρακτηριστικό είναι η διεπιστημονικότητα: καθένας από τους κλάδους αυτούς μπορεί να μελετηθεί ανεξάρτητα, μπορεί όμως και να ειδωθεί από την άποψη της συμβολής του στην ευρύτερη γνώση και κατανόηση των γλωσσικών φαινομένων. Επιγραμματικά αναφέρουμε:

  •  την ψυχογλωσσολογία, που ασχολείται κυρίως με θέματα εκμάθησης της γλώσσας από το παιδί,
  • τη φωνητική, που αφορά τη μελέτη των ήχων, των φθόγγων της ανθρώπινης γλώσσας,
  • την κοινωνιογλωσσολογία και την εθνογλωσσολογία, που αναφέρονται στις σχέσεις γλώσσας και κοινωνίας,
  • τη φιλοσοφία της γλώσσας, που ενδιαφέρεται για τη σχέση της γλώσσας με την ανθρώπινη νόηση,
  • την τεχνολογία της γλώσσας, που έχει ως αντικείμενο την αυτόματη ανάλυση των γλωσσικών δεδομένων.

Το σύνολο των γνώσεων που παρέχει το μάθημα θα επιτρέψει στους φοιτητές να απαλλαγούν από ορισμένες διαδεδομένες γλωσσικές προκαταλήψεις και να αναπτύξουν κριτική σκέψη απέναντι σε μία σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με τα γλωσσικά φαινόμενο στις σύγχρονες κοινωνίες.