spelaion | heuristics studio

The original Greek spelling of the word 'spelaion' (which means cave)
That exact word – το σπηλαιον – Plato used, 
considering "our nature in terms of mental culture and its lack"
[allegory of the cave, "The Republic", VII 514a-515c]. 
From 2400 years that word (THE CAVE) reminds us of the distance 
we should keep from our own and others' conclusions.
**
Our studies include praxeology, ontology and logic, and their 
purpose is to create a contribution to the development of heuristic calculus. 

*********************

Tego właśnie słowa – το σπηλαιον – użył Platon, 
rozważając "naszą naturę ze względu na kulturę umysłową i jej brak" 
Od 2400 lat słowo to (JASKINIA) przypomina nam więc o dystansie, 
jaki winniśmy zachować wobec wszelkich, zarówno cudzych jak i własnych konstatacji.
**
Pracownia zajmuje się badaniami z zakresu prakseologii, ontologii i logiki, 
których celem jest tworzenie przyczynku dla rozwoju rachunków heurystycznych.
Raphael's 'The school of Athens'; relief by Hanka Dziewulska
Kontakt: 
ryh.dziewulski@gmail.com