(...) itbiema Giš šúnatam ipaáššar izzakàram ana ummišú ummi ina šáat mušitiia šáamḫakuma attanaallaak ina biriit itlutim ibbašúnimma kakabu šámai [ki]iṣrù šá Anim imḳuut ana ṣiriia áššišúma iktabiit eliia úniiššúma nuuššášú úul ilti’i Urukki matum paḫiir elišú itlutum únašáku šipišú úummiidma puti imidu iati (...) »https://sites.google.com/site/estrategiascriativas/catalogo/poesia/9789728257651