Zorg op school

                        visie   -   evalueren   -   pluszorg  -   teamteaching   -   sociale vaardigheden - partnerschap

Op onze Bosbesschool staat zorg centraal! 

Dat we een warme, open en zorgzame school willen zijn, staat zelfs in de allereerste regel van onze slagzin die onze schoolvisie samenvat. 

In onze concrete zorgwerking nemen we ook de andere aspecten van onze schoolvisie mee:

Vb. 


Onze zorgvisie lees je hier: 

Zorg begint in De Bosbes elke dag in de klas (= brede basiszorg). 

Er wordt sterk ingezet op het zelfstandig leren en leven, van in de peuterklas tot in het 6de leerjaar.  In elke klas van de lagere afdeling wordt met tijdsblokken gewerkt waarin kinderen met zelfstandig werk aan de slag gaan. Hun proces wordt ondersteund met een fysiek of digitaal bord en/ of documenten waarop hun werk gevisualiseerd wordt. De manier van visualiseren kent een mooie leerlijn van L1 tot L6. We werken met miniklassen voor preteaching, reteaching, verlengde instructie en remediëring.  Daarnaast werken we met een mix van werkvormen en teamteachingsvormen tussen titularis en zorgbegeleiders om zoveel mogelijk aan de noden van alle leerlingen tegemoet te komen. 

We zetten sterk in op het buiten bewegend leren.  We hebben rijke buitenruimtes nl. klimparcours, fietsparcours, voetbalveld, basketbalveld, pluktuin, miniboerderij, grote overdekte ruimte, groot speelbos... waarin we onze ZILL-doelen niet alleen anders maar vooral ook rijker en efficiënter nastreven. Heel veel kinderen met specifieke noden zijn hier erg mee geholpen.  

In onze buitenwerking werken we onder andere met buitenroutes, nl. rijke doeboxen waarmee kinderen buiten in kleine groep aan heel wat ZILL-doelen werken en hun proces documenteren in woord en beeld in hun digitaal portfolio. We stimuleren graag risicovol spel.  We vinden het belangrijk om via breed gevarieerd en uitdagend onderwijs zoveel mogelijk kinderen met specifieke noden van bij de start van elke activiteit mee te nemen zodat we tijd creëren voor de leerlingen die nog meer verdere aanpassingen nodig hebben. We scholen ons blijvend bij rond bewegen in het algemeen, het belang van de psychomotoriek en lateralisatie voor de volledige ontwikkeling van een kind en outdoor education.  

Is de zorg van de leerkrachten in de klas ontoereikend, werken we samen met de zorgleerkrachten en zorgcoördinator. Zij komen langs in de klas voor gesprek en observatie, organiseren en bespreken de redelijke aanpassingen met alle partijen, enz. (=verhoogde zorg)

Lukt ook dat nog niet zo goed, dan werken we samen met externen.  In eerste instantie is dit vanuit overleg met Maaike, onze CLB-contactpersoonIndien nodig schakelen we nog andere externe partners in om samen maximaal te kunnen inspelen op de noden van de kinderen. (=uitbreiding van zorg)

We hebben een intense samenwerking met Vrij CLB De Havens Brugge. Hieronder vind je de contactgegevens van het CLB-team dat onze school begeleidt: