Visie en missie

Even toelichten:

 

In De Bosbes leren we buiten, daar waar het mogelijk en zinvol is. Onze buitenruimtes zijn zo ontworpen dat de kinderen er aan een grote variatie aan leerplandoelen werken. Tijdens de lestijden worden de buitenruimtes maximaal benut en streven we naar sterk werkelijkheidsnabij leren. 

 

We creëren een rijke schoolomgeving die kinderen tot beweging stimuleert. Tijdens de lessen bouwen we zoveel mogelijk bewegend leren in. Werkvormen en leermiddelen worden zo uitgedacht dat kinderen mede door het bewegen beter leren. 

We stimuleren risicovol spel

 

Onze school is een school in voortdurende evolutie die sterk inzet op kwaliteitsvolle schoolontwikkeling. We kijken kritisch naar onderwijsvernieuwing en zetten bedachtzaam elke nieuwe stap. We evalueren en sturen bij en bouwen onze kennis en kunde rond sterk onderwijs verder uit. We inspireren andere onderwijspartners en laten ons graag inspireren. 

 


Uitgangspunt van ons pedagogisch project is het unieke van elk kind. Elk kind is enig en vanuit dit gegeven willen we kinderen ondersteunen en begeleiden. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen. 

 

We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. We zorgen er voor dat alles wat ze leren in de verschillende leergebieden zinvol samenhangt. Dat is leren dat ‘zin heeft’ en ‘zin geeft’. 

 

We begeleiden kinderen naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid, het dragen van verantwoordelijkheid, het durven opkomen voor zichzelf. We leren hen de meerwaarde kennen van het samen leren. Diversiteit en talenten samenbrengen, brengt ons verder. 

 

We leren kinderen kritisch, creatief en zelfgestuurd omgaan met uitdagingen. We stimuleren hun probleemoplossend denken. We scheppen leeromgevingen die de belangstelling, motivatie, bekwaamheid, inzet en wilskracht van alle kinderen positief beïnvloeden. Door het creëren van zo’n leeromgeving, begeleiden we onze kinderen van jongs af aan in het maken van passende keuzes. 

 

Brede evaluatie geeft kinderen en ouders zicht op groei en gemaakte vorderingen. De leerkrachten nemen de informatie uit de evaluatie mee bij het bepalen van de verdere aanpak. 

 

 

Als school willen we een warme, open plek zijn waar iedereen zichzelf mag zijn en zich goed voelt. We zetten in op de kracht van verbinding in en rond onze werking. We stimuleren kinderen om uit te groeien tot zelfstandige jongeren die zich verbonden voelen met anderen. 

 

We respecteren het ontwikkelingstempo van de kinderen en hebben daarbij aandacht voor diversiteit. We maken een realistische inschatting van de talenten en groeimogelijkheden van de kinderen. We versterken wat goed gaat om te kunnen werken aan wat minder loopt. 

 

Sterke zorg voor elk kind en in het bijzonder voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, vormt een fundament van onze werking. 

 

 

De Bosbes wil een katholieke dialoogschool met een hart zijn, waar kinderen, ouders en het schoolteam zich thuis voelen. Op basis van wederzijds respect groeit een sfeer waar

-       gevoelens geuit en beleefd worden

-       leerkrachten oog hebben voor en meevoelen met wat kinderen meemaken

-       kinderen weten en daadwerkelijk ervaren dat naar elk van hen geluisterd wordt en waar zij zich begrepen voelen. 

 

Zo wensen we tot een sociale verbondenheid te komen die we niet alleen uitstralen in de omgang met elkaar, maar ook met alle partners. 

      

We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering. We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met : 

-       De ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van de kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en warm partnerschap met ouders. 

-       Externe begeleiders die ondersteunen, vormen en helpen bij onze professionalisering. 

-       Het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school. 

-       De parochie die verwijst naar traditie en geloof van waaruit in de school gewerkt wordt. 

-       De lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht. 

 

We maken samen school.

 

 

Bewegend buiten leren doen we niet alleen vanuit verbondenheid met elkaar, maar ook met de natuur en onze omgeving. We denken na over de impact van onze acties op onze omgeving. We maken kinderen bewust van hun impact op het milieu en zetten duurzaamheid voorop. Zo leren we hen zorgen voor hun wereld van morgen.