Oudervriendelijke school

Waar ouders samen scholen...


De Bosbes is een

Label Oudervriendelijke School

Visie en situering


Ouders kunnen niet zonder scholen, scholen kunnen niet zonder ouders.

De voorbije 20 jaar is er een groeiend besef gekomen van het belang van een sterke samenwerking tussen school en ouders.

De overheid heeft daartoe krachtige initiatieven genomen:

  • de invoering van het participatiedecreet

  • de mandatering van de ouderkoepels in alle beslissings- en overlegorganen

  • de invoering van de engagementsverklaring tussen school en ouders

De overheid vroeg aan de ouderkoepels (GO! Ouders, VCOV en KOOGO) om de invoering van de engagementsverklaring tussen school en ouders als hoofdopdracht binnen hun werking op te nemen. Het implementeren van de engagementsverklaring in de school en er een dynamisch geheel van maken staan centraal. Heel wat scholen en ouderwerkingen namen al initiatieven.

Een gezonde en evenwichtige relatie tussen school en ouders is voor ons van primair belang. Alleen zo kunnen we van de opvoeding en vorming van jongeren een succesverhaal maken. Er zijn heel wat methodieken en invalshoeken om te werken aan ouderbetrokkenheid binnen een school. Het welslagen van de acties is heel situatiegebonden en hangt af van heel wat factoren. De openheid van de school t.a.v. de ouders én de inspanningen die geleverd worden om samen te werken dragen er meestal toe bij dat ouders zich nauwer betrokken voelen bij de school.

Je kan stellen dat de mate waarin een school oudervriendelijk werkt, bepalend is voor de wederzijdse afspraken en engagementen die mogelijk zijn.

Met het invoeren van het “Label Oudervriendelijke School” wilden de ouderkoepels, naast alle andere acties, scholen een positieve stimulans geven om op een constructieve manier aan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie te werken. Dit zijn enkele bepalende factoren:

  • De mate waarin ze open staan voor ouders

  • De transparantie in hun werking

  • De inspanningen voor goede communicatie

  • Competenties die ze ontwikkelen en aanwenden in het omgaan met ouders

Ook ouderwerkingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren door constructief een aantal praktische zaken op te nemen of door inhoudelijke thema’s op een niet bedreigende manier aan te snijden en bespreekbaar te maken. Wanneer de ouderwerking haar taak als communicator tussen school en ouders ter harte neemt dan kan dat versterkend werken. Een gezonde relatie tussen beide partijen en respect voor ieders deskundigheid zijn daartoe onontbeerlijk.

Heel wat ouders kiezen bewuster voor een school waar hun kind naartoe gaat. Scholen worden gekozen om wat ze te bieden hebben. Het ‘goed gevoel’ dat ouders en kinderen in hun leer- en leefomgeving hebben, wint hierbij aan belang. Scholen en ouderwerkingen spelen hier meer en meer op in en beseffen dat klantvriendelijk zijn niet enkel kindvriendelijk betekent. Ook oudervriendelijkheid heeft positieve implicaties op het leer- en opvoedingsproces van de kinderen en op de werking van de school in het algemeen.

Een aantal scholen werken nu al actief aan een oudervriendelijk schoolbeleid, waaronder dus ook VBS De Bosbes in Hertsberge.

Deze groep scholen willen we duidelijk herkenbaar maken met het ‘Label Oudervriendelijke School’.

Het doel van het project ‘Label Oudervriendelijke School’ is duidelijk: het moet een motivator zijn die scholen en ouderwerkingen aanzet tot actie om oudervriendelijker te gaan werken.

Door de toekenning van een label krijgen ouders de garantie dat de school professioneel en kwaliteitsvol omspringt met haar partners. Voor de ouder kan dit element helpen bij het kiezen van de school.

Met het invoeren van het Label Oudervriendelijke School hopen de ouderkoepels een positieve bijdrage te leveren aan een democratischer, participatiever en kwaliteitsvoller karakter van onderwijs en opvoeding in dit nieuwe decennium.