Psicologia Infantil

imagen

Una concepció alternativa del benestar psicològic

La majoria de les investigacions sobre benestar psicològic no

han tingut un marc teòric clar com respatller. En aquest camp hi

una quantitat de dades empíriques, però molt pocs models teòrics que

guiïn la construcció dels instruments i la interpretació dels

resultats de les investigacions. Els investigadors consideren que el

benestar es operacionaliza fàcilment a través dels índexs d'afecte

positiu o negatiu o les escales unidimensionals de satisfacció,

ignorant l'adjudicació de significat dels actes humans, entès

com el sentit d'ordre o coherència en l'existència personal. Alguns

autors proposen que l'ofici de viure, en un determinat moment,

suposa desenvolupar un sentit d'integritat, una apreciació de per què

i com un ha viscut (Reker, Peacock i Wong, 1987). En aquesta línia es

situen els treballs de Pychyl i Little (1998) que estudien els

constructes relacionats amb les metes personals i proposen que els

projectes tenen dues funcions: una instrumental relacionada amb la

eficàcia i l'abast de la felicitat i una altra més simbòlica, relacionada

amb la consistència i que dóna per resultat el significat assignat al

projecte de vida.

En la mateixa línia, Ryff (1989) critica els estudis clàssics sobre

satisfacció; expressa que en general s'ha considerat el benestar

psicològic com l'absència de malestar o de trastorns psicològics,

ignorant les teories sobre l'autorealització, el cicle vital, el

funcionament mental òptim i el significat vital. L'autora planteja

seriosos dubtes sobre la unidimensionalitat del constructe benestar

psicològic, assenyalant la seva multidimensionalitat (Ryff i Keyes, 1995).

Clàssicament, el benestar psicològic va ser identificat amb la

emocionalitat positiva i l'absència d'emocions negatives. Una persona

se sent feliç o satisfeta amb la vida si experimenta durant més

temps i en major freqüència major quantitat d'afecte positiu.

Implícitament el benestar està identificat amb els afectes o la

personalitat (Schumutte i Ryff, 1997). Els trets de personalitat

bàsics fan al·lusió a la emocionalitat positiva com a característica

estable de la personalitat, d'allí que no resulti estrany que el benestar

estigui correlacionat negativament amb el neuroticisme, segons asseveren

els teòrics dels cinc factors.

L'estudi del benestar ha de tenir en compte l'autoacceptació de

si mateix, un sentit de propòsits o significat vital, el sentit de

creixement personal o compromís i l'establiment de bons

vincles personals. El benestar és un constructe molt més ampli

que la simple estabilitat dels afectes positius al llarg del temps,

denominat per la saviesa popular com felicitat (Schumutte i Ryff,

1997).

El benestar psicològic és una dimensió fonamentalment

avaluativa que té a veure amb la valoració del resultat aconseguit amb

una determinada forma d'haver viscut. Ryff ofereix una interessant

perspectiva unint les teories del desenvolupament humà òptim, el

funcionament mental positiu i les teories del cicle vital. Per l'autora

el benestar té variacions importants segons l'edat, el sexe i la

cultura; poder verificar en diferents estudis que el benestar psicològic

està compost per sis dimensions ben diferenciades: (a) un

apreciació positiva de si mateix; (B) la capacitat per a manejar de forma

efectiva el medi i la pròpia vida; (E) l'alta qualitat dels vincles

personals; (D) la creença que la vida té propòsit i significat;

(E) el sentiment que es va creixent i desenvolupant-se al llarg de

la vida i (f) el sentit d'autodeterminació. Es va poder verificar mitjançant

tècniques d'anàlisi factorial confirmatòria, en població general

nord-americana, l'existència d'aquestes sis dimensions del benestar (Ryff

i Keyes, 1995).

En la mateixa línia d'orientació salugénica de l'estudi del

funcionament mental òptim, es troben els treballs de Antonovsky

sobre el sentit de coherència (SOC, Antonovsky, 1988). El SOC és

definit com una orientació global que expressa que una persona té

recursos suficients disponibles com per afrontar les demandes del

mitjà, pot percebre els desafiaments que el mobilitzen i l'orienten

positivament cap a la vida i pot comprendre la informació del medi

de manera coherent i clara i no es veu envaïda per l'alta càrrega de

estímuls. Una persona amb alt sentit de coherència experimenta menys

emocions negatives com ara depressió i ansietat i pot fer front

als estímuls estressants de forma més acabada. En el mateix sentit

aquesta orientació global de la personalitat és allò que s'intenta

desenvolupar en una psicoteràpia, ja que el benestar producte del

tractament moltes vegades consisteix a atorgar major significat a la vida

en funció del principi de realitat, és a dir, aconseguir que la persona

desenvolupi cert sentit de coherència. Frenz, Carey i Jorgensen (1993)

comenten que tot i que el constructe resulta interessant, ha estat

bastant criticat; diversos autors coincideixen en considerar-la cara oposada

del neuroticisme, d'allí que molts estudis han verificat importants

relacions amb l'emocionalitat negativa i positiva.

Objectius de la investigació

Aquest estudi té com a objectius principals, desenvolupar un

instrument per al mesurament del benestar psicològic sobre la base de

les propostes teòriques de Ryff, tenint en consideració els aspectes

salugénicos que, generalment, no han estat presos en compte en estudis

previs sobre el tema; i determinar la validesa i fiabilitat de l'escala

per realitzar avaluacions psicològiques del benestar en adolescents

argentins que viuen en diferents contextos culturals.

Metodologia

Sobre la base de cinc de les sis dimensions proposades per Ryff

es van redactar 36 ítems intentant operacionalitzar cadascuna d'elles.

Aquesta versió original va ser lliurada a tres psicòlegs ia una mostra pilot

integrada per 20 adolescents, amb la finalitat que determinaran la seva

grau d'acord respecte a la validesa de contingut dels reactius. La

versió final a emprar quedar composta pels ítems en els quals es

va trobar un 75% d'acord entre els jutges consultats (autonomia,

control, vincles, projectes, acceptació de si mateix).

En segon lloc analitzem les característiques psicomètriques de la

escala i després vam presentar un estudi descriptiu-correlacional que

intenta verificar que les dimensions del benestar psicològic

considerades (control, vincles, projecte i acceptació de si) permeten

diferenciar a joves sans respecte d'altres que van desenvolupar trastorns

psicològics.