0 PRESENTACIÓ

Cuando miro el mundo soy pesimista, pero cuando miro a la gente soy optimista. (Carl Rogers).

El desig mor automàticament quan s'aconseguix; en satisfer-se. L'amor, en canvi, és un etern desig insatisfet.

José Ortega y Gasset (1883-1955) Filòsof i assagista espanyol.

Aviat farà 30 anys que realitzem activitatats terapéutiques en diferents àmbits. Psicologia, Sexologia i Teràpies de Parella. Tant en l'àmbit adult com infantil.

Durant tot aquest temps hem atès un total aproximat de 3.000 persones a les que agraïm la confiança dipositada en nosaltres.

Hem esdevingut un referent comarcal per a altres professionals de la salut: Metges, Psiquiatres, Pediatres, Neuròlegs, etc

Tanmateix, disposem de reconeixements institucionals de l'Ajuntament de la nostra ciutat per la nostra activitat durant tots aquests anys.

Actualment el nostre centre és col.laborador docent de diverses universitats: Universitat de Barcelona, Universitat Ramon Llull i Universitat Oberta de Catalunya. (Facultats de Psicologia)

Tots els nostres serveis van adreçats a un ampli ventall d'edats i tractem problemàtiques ben diverses:

De la pesonalitat, de l'evolució i l'escolaritat, del llenguatge i la comunicació i de la Parella i la Sexualitat.

Co-dirigim l'Institut Superior d'Estudis Sexològics de Barcelona (ISES)

El nostre centre desenvolupa la seva activitat des de l'any 1989. Presta els seus serveis a la població en l'àmbit de Salut Psicològica en el camp de la Teràpia Conductual i Humanista en els tractaments per a adults. Així com la Reeducació i Modificació de conducta en l'àmbit infantil. Molts tractaments infantils són subvencionats per la Generalitat.

A més de tot l'exposat hem aportat un tractament específic i pioner en el tractament de les depressions molt conegut a països nòrdics: La luminoterapia

Fa pocs anys l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha reconegut les teràpies florals de Bach com eficaços per transtorns emocionals, en aquest sentit, ens hem especialitzat en aquesta disciplina)

Reconeixements Institucionals:

imagen
imagen
imagen
imagen
imagen
imagen
imagen

SOBRE LES INSTITUCIONS I EL PSICÒLEG INSTITUCIONAL

Dins de les diferents maneres d'enfocar certes perspectives en psicologia

institucional, hi ha una que per la seva importància implica un avenç en el coneixement

sistemàtic de la interacció social i que per la seva verificalitat assumeix una forma de palpació

real d'aquesta interacció.

Em refereixo en considerar la naturalesa psicològica de les institucions socials en la seva

forma d'interactuar, i reglamentada del comportament dels individus.

Les institucions, des d'aquest punt de vista, representen i manifesten la conducta

humana, tant en l'ordre públic com en el privat. Constitueixen la confirmació dels

esforços bàsics de l'home en el sentit de significar el seu món i la seva existència.

Veiem que la institució i el subjecte conformen una configuració de factors

interdependents, variable, diferent, segons les postures que adopti cadascun dels seus

membres.

N'hi haurà prou amb el canviel d'un d'ells perquè immediatament es produeixi el

moviment en l'altre. D'aquí que cada canvi, cada modificació a la institució

determinarà el canvi i modificació en els subjectes que la componen i viceversa.

Tots dos estan lligats intrínsecament en la seva destinació i evolució Tota institució forma

part de la personalitat dels homes. Es converteix en el seu "suport",

permet al subjecte sostenir-se i protegir-se, o en el seu "instrument", el vehicle a través del

qual la persona és capaç de realitzar els seus projectes vitals.

La institució resultarà enriquidora o empobridora de la personalitat i per tant

resultarà enriquida o empobrida, segons estiguin obrant en ella prevalentment els

aspectes integrats o desintegrats de la personalitat dels individus .

El que puguin obrar uns o altres dependrà del tipus de vincle existent entre la

institució i les persones.

Un vincle positiu estarà constituït per una mútua regulació eficaç: que la institució

sigui capaç de proveir els elements necessaris perquè l'home creixi i evolucioni,

proporcionant-li una resposta eficient a les seves necessitats al mateix temps que el

individu prengui a la institució com l'instrument que li permeti desenvolupar i canalitzar

la seva pròpia personalitat en el que espera de si mateix.

I alguna cosa més. En aquest vincle la institució és la font de satisfacció de les persones.

Per ser el reservori de l'experiència històrica de la humanitat, està, capacitada per

organitzar i metabolitzar les necessitats dels individus i transformar-les en accions

útils per aconseguir la seva continuïtat, identitat i transcendència.

És doncs aquesta peculiar interacció la que obre un extens i apassionant camp de

investigació, i és la psicologia institucional, com a ciència que s'ocupa del

comportament de les institucions, una de les disciplines encarregades de dur-la a

terme.

-El arte de ser sabio es el arte de saber qué dejar pasar por alto.-William James.

Psicólogo Mollet