VARAA MEDIAPAJA LUKUVUODELLA 2021-22 | TUTUSTU MEDIAKANAVIIN

M E D I A K O U L U

TAMPEREEN KAUPUNKI

PERUSOPETUS

1. ILMAISU

2. MATERIAALIT

INFO, NYT, KOULUT

3. MEDIATAITO

4. VÄLINEET

kalenterit
kanavat (juliste)
mediapajojen varaaminenVARAA PAJA 2021-22
poimintoja mediasta
ITK /
10 x arki
linkki /
kanava/ kortit
blogi

Lukuvuoden 2021-22 mediapajat ovat varattavissa. Pajat kohdentuvat tänä lukuvuonna viidensille ja kahdeksansille luokille sekä luokille jotka haluavat tehdä mediamateriaalia Uudet lukutaidot suositusten pohjalta muille kouluille.

Kevään poikkeuksellinen etätyöskentely loi uusia toimintamuotoja. Toteutimme yhteistyössä kulttuuri-ja vapaa-aikapalveluiden kanssa kouluille suunnattuja TV-ohjelmia. Yhteistyö jatkuu ja ohjelmat mm. vierailut museoihin ovat nähtävillä kanavillamme. Linkit löytyvät alta sekä infosta.

YHTEYSTIEDOT

MEDIAPEDAGOGIJukka Haverijukka.haveri (at).tampere.fi0503485563
TOIMISTO JA VÄLINEET: Vuoreksen koulu (Rautiolanrinne 2)
STUDIO JA KOULUTUKSET: Museokeskus Vapriikki
( Alaverstaanraitti 5)


R A K E N N E

1. ILMAISU - mediapajat, ideoita, työt

media oman ilmaisun ja vuorovaikutuksen välineenä

2. MATERIAALIT - kirjasto, varasto, omat

media lähde- ja oppimateriaalina

INFO - yhteystiedot, koulut, nyt

tietoa mediakoulun toiminnasta

3. MEDIATAITO - mediasta, verkosto, koulutus

ymmärrä ja käytä mediaa, monilukutaito

4. VÄLINEET - tuki, ohjelmat, laina

mediavälineet oppimisen apuna

T A U S T A A

Artikkeli Kasvatus-lehti 2/2006 Vesterinen, Olli – Vahtivuori-Hänninen, Sanna – Oksanen, Ulla – Uusitalo, Annukka – Kynäslahti, Heikki

MEDIAKOULU

M E D I A K O U L U (Tampereen kaupunki, perusopetus)

Vuonna 2010 perustettu mediakoulu on mediakasvatuksen tukipalvelu tamperelaisille peruskouluille. Toiminta koostuu koulujen mediapajoista ja työmenetelmien kehittämisestä (1 ILMAISU, PAJAT), oppimateriaaleista ja nettivinkkauksesta (2 MATERIAALIT), koulutuksesta ja yhteistyöverkostoista (3 MEDIATAJU) sekä oppimisympäristöjen kehittämisestä ja välineiden käyttötuesta (4 VÄLINEET). Kouluille maksutonta palvelua koordinoi Tampereen kaupungin mediapedagogi Jukka Haveri (yhteystiedot alla).

Keskeisintä toimintamuotoa
mediapajoja tarjotaan kaikille tamperelaisille viidensien luokkien ja mahdollisuuksien mukaan myös kahdeksansien luokkien oppilaille. Katso tarkemmat pajavaihtoehdot ja varaa paja.

Opettajat saavat tukea pajojen suunnitteluun sekä toteutukseen. Sisältö nivotaan opetussuunnitelmiin, median toimiessa välineenä, joka tarjoaa tilaa oppilaan omille havainnoille ja oivalluksille. Toiminnalliset työmenetelmät kannustavat omaan ilmaisuun ja vuorovaikutukseen. Kehitä toimintaa:
padlet, muistio

Mediapajat toteutetaan joko koululla tai museokeskus Vapriikissa toimivassa työpajatilassa. Kouluilla työskenneltäessä käytettävissä on Mediakoulun
välineitä mm. Pop UP mediastudio. Museossa työskentelyyn kannattaa liittää vierailu museossa (esim. Pelimuseo, Mediamuseo, Postimuseo jne.)

Kuvia Vapriikin työpajatilasta (trikkiseinä esillä)

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Medialla on keskeinen rooli lasten ja nuorten elämässä. Media toimii vuorovaikutuksen välineenä ja usein peilinä identiteetin kasvulle. Tulisi olla jotain ja kuulua johonkin. Maailma on käden ulottuville mahdollisuuksineen. Mediavälitteinen kulttuuri luo koululle haasteita ja mahdollisuuksia. Media elää lapsen mielessä ja kielessä koulussakin. Miten koulu ja media kohtaavat koulun arjessa?

Sivuston tarkoituksena on tarjota välineitä median luomiseen, ymmärtämisen ja arviointiin sekä median käyttöön oman havainnoinnin ja oppimisen apuna. Oppilaan oma oivallus syntyy usein oman mediatyön välityksellä. Sivuilla julkaistaan kouluissa toteutettujen mediatöitä kuten sanomalehtiä, animaatiota, lyhytelokuvia, multimediatöitä ja TV-ohjelmia. Töiden rinnalla julkaistaan tietoa työtavoista ja materiaaleista

MEDIATAITO JA MEDIAPAJAT

M E D I A T A I T O
Vieressä on tiivistelmä mediapajojen painopisteistä eri luokka-asteilla. Vaikka kaikki osa-alueet (kokeilu, luominen, tutkiminen, ymmärtäminen ja oman mediataidon tunnistaminen ja käyttö) toimivat rinnakkain, muuttuu painopiste iän ja oman kehityksen myötä 1–2 luokat kokeile ja leiki, 3–4 luo ja tutki, 5–6 tutki, yhdistele ja luo, 7–8 yhdistele ja ymmärrä 9 sovella ja jaa. Rohkaisu leikkimiseen ja kokeiluun kehittää kykyä luoda ja nauttia siitä. Luodun ympäristön tutkiminen lisää ymmärrystä tehtyihin ratkaisuihin ja median toimintaan. Ymmärrys kehittää edelleen taitoja soveltaa omaa osaamistaan ratkaisemaan todellisia tilanteita ja ongelmia. Hahmotelma toimii pohjana mediapajojen suunnittelulle, joihin voit tutustua alla luokka-asteittain. Tutustu myös Mediataitojen oppimispolku - julkaisuun (Ritva-Sini Meriluoto 2011).

Mediataidot_ok.mp4
1-2 lk - KOKEILE ja leiki
Varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa keskeisintä on leikki ja kokeilu. Medialeikkien ja lyhyiden kokeilun välityksellä luodaan utelias ja vastuulinen asenne niin mediavälineisiin kuin median tarjoamiin sisältöihinkin.

Aikuisen rooli toiminnan ohjaamisessa on erittäin tärkeä. On olennaista rytmittää median käyttö laspsen kykyyn keskittyä ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Alkuopetuksessa tulee lapselle syntyä hallinnan tunne mediavälineesen, siihen voi ja uskaltaa vaikuttaa. Leikkien avulla syntyy ymmärrys median kykyyn tuottaa iloa ja mahdollisuuksiin tutkia uusia asioita.

Lapsen oma identiteetti on vielä hauras ja mukautuva, joten erilaiset leikit, joissa mediavälinettä käytetään itsensä tai toisten kuvaamiseen ja äänittämiseen, tulee olla hyvin ohjattuja.

Alkuopetuksen aikana tulisi syntyä käsitys siitä että median sisältöön voidaan vaikuttaa. Kaikki mitä näkee ole välttämättä totta. Asia on lapselle tuttu satujen välityksellä ja mielikuvitus ja todellisuus sekoittuvat usein. Leikkien avulla todellisuuden hahmoittamista kuvitellusta voi harjoitella. Rikasta mielikuvitusta voi ja pitää hyödyntää media avulla luomiseen.
3-4 lk LUO ja tutki
Oppilaan valmiudet viestiä ovat alkuopetuksen aikana kehittyneet. Kehittymiseen ovat vaikuttaneet niin luku-ja kirjoitustaitojen vahvistuminen kuin puhumisen ja kuuntelemisen kautta kehittyneet vuorovaikutustaidot. Oppilas on tutustunut kuvan ja äänen ilmaisumahdollisuuksiin. Käsitys omasta itsestä suhteessa muihin yksilönä on kehittynyt. Kaikki nämä yhdistettynä kasvavaan kiinnostukseen ympäröivistä asioista luo erinomaisen pohjan oman ilmaisun vahvistamiselle.
Mediatyöskentelyn painopiste 3-4 luokille tulisi pohjautua kykyyn ilmaista jotain itse. Lopputulos saattaa usein olla kopioi tai variaatio jostain jo koetusta tai nähdystä mallista eikä siis työn omaperäisyys ole tässä vaiheessa tavoitelluin asia vaan se että sen toteuttamisesta on selvitty itse tai yhteistyössä työryhmän kanssa. Tosin mielituskuvitusmaailman vahva läsnäolo voi toisinaan johtaa hyvinkin omaperäisiin ratkaisuihin, eikä leikinomaisuutta tai mielikuvituksellisuutta kannata turhaan jarruttaa vaikka mediatyön päämäärä ja tavoite hieman hämärtyisikin.
Syntyneitä töitä tutkitaan ja löydetään malleja miten haluttuun lopputulokseen voi päästä. Koska keskittymiskyky ei ole vielä kovin pitkäkestoinen tulee myös mediatöiden olla lyhyitä ja helposti esitettäviä ja toistettavia, jotta media koetaan myös palkitsevana . Olisikin oivallista jos mediasta tulisi 3-4 luokilla osa arkea ja luonteva ilmaisumuoto kannustaen monimuotoiseen viestintään.
Rohkeus tarttua median mahdollisuuksiin arjessa luo pohjan viestinnän sisältöjen ja keinojen tarkempaan tutkimiseen. Arkipäiväistyessään media ei ole osa minäkuvaa vaa väline jota voi käyttää omaan ilmaisuun. Tämän oivaltaminen on olennaista 3-4 luokkalaiselle ja luo pohjan vahvalle ja tutkivalle median käytölle.
Samalla kun lapsen kokemus omista mahdollisuuksista ilmaista itseään lisääntyvät, syntyy myös ymmärrys muiden ilmaisun erillisyydestä johtaen myös haasteisiin ryhmätöissä joissa oma valinta ei aina toteudukaan. Myös tässä on olennaista tarjota kokemuksia monenlaisesta yhteistyöstä erilaisin tavoittein, jotta luovuuden luoma ilo median käytöstä ei katoa vuorovaikutustilanteiden haavoittuvuuteen.
5-6 lk luo , TUTKI ja yhdistele
tähän tekstiä
7-8 lk yhdiste, YMMÄRRÄ ja valitse
Tähän tekstiä
9 lk tunnista, SOVELLA ja jaa
Tähän tekstiä
Esimerkkinä elokuva:
(1-2) Harjoituksia, joissa lapsi pääsee tutustumaan kuvaamiseen esim. kuva-ja ääniarvoituksia (Kamerakynäpakka). Lyhyitä elokuvaelämyksiä (esim Koulukino)

(3-4) Luodaan omia lyhytelokuvia esim. saduista animaation tai kuvitetun kuunnelman keinoin. Kokeillaan kuvakerrontaa esim. sarjakuvaharjoituksilla, jolloin oivalletaan miten kuvakerrontaa luodaan. Kokeillaan äänen vaikutusta kuvaan ja samalla tutustutaan editointiin.

(5-6) Fiktiivinen ja dokumentaarinen elokuva erottuvat. Tutkitaan vaikutuskeinoja esimerkiksi toteuttamalla keskittyjä mainoselokuvia ja testaamalla äänen vaikutusta kuvaan. Elokuvan leikkaaminen tulee tutuksi. Arvoidaan elokuvia ( Koulukino) ja tehdään omia lyhytelokuvia (esim. kohtauksia elokuvista). Testataan kuvan muokkaamista ja trikkien käyttömahdollisuuksia kuvakerronnassa.

(7-8) Tutustutaan harjoituksilla elokuvan vaikutuskeinoihin ja mahdollisuuteen vaikuttaa elokuvan välityksellä. Analysoidaan elokuvia ja elokuvakulttuuria mm. elokuvan lajityypit ja niiden toteutustavat (Koulukino). Hyödynnetään harjoituksissa kuvan muokkaamista ja trikkejä. Perehdytään elokuva -ja peliteollisuuden yhteyteen.

(9) Sovellataan peruskoulussa opittuja elokuvaan liittyviä taitoja toteuttamalla oma "mediataito"-projekti, jossa tuotetaan pienryhmässä elokuva (tai yksin esim. tietokoneanimaatio) sekä luodaan sen tuottamiseen liittyvää materiaalia. Projektityö voisi yhtä hyvin olla elokuvan tai elokuvakulttuurin analyysia.

TYÖMENETELMISTÄ

T Y Ö M E N E T E L M Ä T
1. havainto, elämys 2. kokeilu 1 - 2 h
3. harjoittelu (tekniikka, ilmaisu, työmenetelmät) 1 - 2 h
4. ryhmätyöskentely ja sen dokumentointi 2 - 4 h
5. esitys ja arviointi (oppilaiden omat tunnit ) 1 - 2 h
6. mediataitojen soveltaminen
Kokeiluihin kamerakynäpakka https://mediakoulu.fi/materiaalit/mediakortit/mediapeli.html

Tyomenetelmat.mov

TIETO - JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA

TVT:n perusta on nimensä mukaisesti viestintään ja tiedonhallintaan tarvittavassa teknologiassa ja sen käyttötaidoissa. TVTeknologiaa käytetään arkiseen viestintään (mm puhelin, sähköpostit, some) ja yhä enemmän myös asiointiin (mm. kauppa, pankit) . Digitalisoitumisen myötä TVTeknologialla on keskeinen rooli tiedon saatavuudessa (internet, ohjelmat) ja sen kehittymisessä (lähdemateriaalit, tutkiminen). Välineiden kehittyminen kaikkien saataville (kustannukset, käytettävyys) on muuttanut tiedonhallintaa ja viestintää vuorovaikutteiseksi. Käyttäjästä on tullut myös tekijä. Ilman sisällön, kerrontatapojen ja soveltamismahdollisuuksien ymmärtämistä, käyttö jää toistoksi ja vähitellen taantuu. TVTeknolgian kestävä käyttökulttuuri vaatii eettisyyttä ja vastuullisuutta. Vain niillä kulttuuri uusiutuu ja on elinvoimainen.

 1. Välineet ja käyttö Tieto-ja viestintäteknologia
  Välineiden ja ohjelmien käyttötaidot mm. apuvälineet, ergonomia, laitteiden elinkaari, kierrätys, ohjelmien ekosysteemi,
  Kyky valita oikeat laitteet ja ohjelmat omiin päämääriin (kts. kohta 4)
  Teknologia-avusteiset työmenetelmät

 2. Vuorovaikutus ja kommunikointi Tieto-ja viestintäteknologia
  Välineet arjessa, toimintatavat digitaalisessa yhteiskunnassa mm. asiointi esim. sähköposti ja laskut
  Vuorovaikutus mm. sosiaalinen media, chat,
  etäyhteydet

 3. Sisältöjen käyttö Tieto-ja viestintäteknologia
  Tiedon hankinta, tutkiminen, arviointi ja hyödyntäminen
  Mediasisältöjen esteettiset arvot, elämykset

 4. Sisältöjen luominen Tieto-ja viestintäteknologia
  Kyky luoda sisältöjä ja kehittää omia ilmaisumuotoja Sisältöjen kehittyminen, tutkiminen (variointi)
  Monimuotoiset kerrontatavat, uuden luominen olemassaolevan pohjalta (digitaalinen kierrätys)

 5. Ymmärrys, eettisyys ja vastuullisuus (ei sidottu välineeseen)
  Ymmärrys vaikutuskeinoista mm. tekoäly ja kerrontatavoista (kts kohdat 3 ja 4)
  Vastuullinen ja eettinen toiminta (kts. Kohdat 1 ja 2)

T I E T O - J A V I E S T I N T Ä T E K N O L O G I A

MUUT
OPS - laaja-alainen o.
OPS.tampere.fi
Uutisten viikko 1.-5.2.
sanomalehtiviikko lehti
2019 8, 7, 6 5 4 3 2
Tutor-TV 14.4.
etäopetustaulu kuville
Mediahaaste
Mediahaasteethuhti / touko
oppimateriaalia
vinkit
mediavälineiden lisäspaketti , info
iPAD ja mediasalkut
koulutus 26.8. ja 29.9.
polku