POCU/73/6/6/105299/ "Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă"Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Obiectivele proiectului

Proiectul "Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă"

Obiectivul general al proiectului este „Îmbunătățirea competențelor pentru 358 de cadre didactice și de sprijin, din care 25 personal managerial, prin dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare, în vederea asigurării de servicii educaționale de calitate și a incluziunii școlare pentru elevii din cadrul a 8 unități de învățământ preuniversitar defavorizate din județul Sibiu”.

Prin realizarea măsurilor integrate propuse în cadrul proiectului se urmărește atragerea și participarea cadrelor didactice și personalului de sprijin la programe pentru dezvoltarea competențelor și aprofundarea cunoștințelor pentru predarea în 8 școli defavorizate din județul Sibiu, în vederea asigurării unui proces educațional incluziv școlar pentru elevii cu grad ridicat de risc educațional.

Intervenția propusă în cadrul prezentului proiect se va adresa următoarelor unități de învățământ: CSEI 1 Sibiu, CSEI Turnu Roșu, CSEI Dumbrăveni, Școala Brădeni, Liceul Iacobeni, Școala Biertan, Liceul Dumbrăveni, CSEI Mediaș. Totodată, intervenția propusă se va adresa și personalului managerial din cele 8 unități de învățământ prin furnizarea de competențe și cunoștințe pentru sprijinea procesului managerial în scopul prevenirii abandonului școlar, dezvoltarea parteneriatului școală-comunitate-părinți și atragerea de resurse în vederea creșterii sustenabilității procesului educațional incluziv. Ulterior, se va avea în vedere dezvoltarea și furnizarea unui program de mentorat didactic, ce va fi desfășurat pe o perioada de 21 de luni, câte 3 luni pentru fiecare din cele 7 serii de formare, de către 4 mentori din ISJ. Fiecare mentor va monitoriza aproximativ 12 cadre didactice din fiecare serie de formare, iar la sfârșit va întocmi câte un raport pentru fiecare profesor monitorizat. Pe perioada desfășurării mentoratului didactic, mentorii vor încerca și identificarea eventualelor situații de segregare existente în școli.

În prima etapă se are în vedere dezvoltarea și furnizarea unui program de îmbunătățire a competențelor didactice ale cadrelor didactice și ale personalului de sprijin din cele 8 școli țintă. Programul de formare cuprinde 2 cursuri: cursul „Școala incluzivă în societatea actuală” și cursul „Învățarea interactivă și dezvoltarea gândirii critice”. Ambele sunt proiectate cu scopul de a răspunde nevoilor cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în școlile defavorizate, în care învață elevi cu risc educațional crescut, cu scopul creșterii motivației de formare continuă a acestora, necesară îmbunătățirii procesului de învățământ. Un obiectiv important al acestor cursuri este reducerea barierelor în învățare, respectarea particularităților fiecărui elev, proiectarea și realizarea unui demers didactic diferențiat și individualizat.

Nevoile de formare au fost identificate în primă fază printr-o analiză preliminară, împreună cu soluțiile ce vor fi furnizate în cadrul proiectului.

În etapa a doua se are în vedere realizarea de schimburi de bune practici și crearea unei rețele de profesori și personal de sprijin în scopul difuziei cunoștințelor, metodelor și practicilor de asigurare a calității în educație la nivel pre-universitar. În acest sens se vor organiza workshop-uri la nivelul fiecărei școli asociate pentru îmbunătățirea comunicării, schimbului de idei și a relațiilor care implica triunghiul școala - familie - comunitate. În cadrul acestor acțiuni, se vor discuta eventualele situații de segregare identificate în școli și se vor prezenta măsuri de reducere și eliminare a acesteia. Aceste acțiuni vor beneficia și de implicarea reprezentanților ONG-urilor și actorilor din mediul economic, scopul fiind acela de a facilita identificarea și crearea de parteneriate și rețele între școală – familie – comunitate, cu scopul de a elabora și implementa proiecte viitoare care să răspundă nevoilor și provocărilor comunității respective. Totodată, cadrele didactice din grupul țintă care obțin stimulente pentru performanță ca urmare a rezultatelor obținute prin participarea la cursurile de formare, vor fi implicate întra-un schimb de bune practici prin organizarea unui workshop sau realizarea unei lecții demonstrative într-o școală parteneră din proiect.

Un număr de 50 de cadre didactice și de sprijin care lucrează în școlile țintă și participă la programe de formare continuă/dezvoltare de competențe vor beneficia de acordarea de stimulente pentru performanță (de tip bursă) pentru cadrele didactice. Cele 50 de burse disponibile pe proiect vor fi împărțite în mod echitabil pe perioada celor 2 ani cît timp au loc activități de formare. Aceste stimulente pentru performanță se vor acorda cadrelor didactice care au participat la formare și au obținut cel puțin calificativul „Foarte Bine” la evaluările finale. Vor fi eligibile doar cadrele didactice care nu au primit stimulente pentru performanță în cadrul proiectului curent. Totodată, se vor organiza competiții de premiere a cadrelor didactice, personalului de sprijin, managerilor școlari și personalului partenerilor sociali din școlile țintă. Se vor acorda maxim 50 de premii a câte 300 euro fiecare pentru cadrele didactice, personalului de sprijin, managerilor școlari și personalului partenerilor sociali din școlile țintă, care au rezultate deosebite în asigurarea unei educații incluzive de calitate pentru copiii cu risc educațional major.

În etapa a treia, în vederea dezvoltării capacității instituționale a echipelor manageriale din cele 8 școli țintă, în scopul asigurării sustenabilității intervențiilor de creștere a calității în educație se va organiza un program de formare, ce va pune accentul pe identificarea timpurie a riscurilor de abandon școlar și a copiilor în situații de risc, gestionarea riscurilor de abandon școlar prin planul de dezvoltare instituțională al școlii, sprijin pentru interacțiuni pozitive cu părinții în vederea dezvoltării parteneriatului școală-părinți, identificarea și atragerea resurselor suplimentare necesare școlii pentru obținerea unor rezultate școlare mai bune, facilitarea formării continue adecvate nevoii reale de formare a profesorilor și personalului de sprijin, mobilizarea rețelelor comunitare pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar, implicarea comunității în viața școlii.

Grupul țintă este format din 358 de persoane (cadre didactice, personal suport: consilieri școlari, mediatori școlari, persoane din echipele manageriale și consiliile de administrație) din cadrul celor 8 școli asociate. Un număr de 217 cadre didactice, ceea ce reprezintă un procent de 60.61%, fac parte din Centre Școlare de Educație Incluzivă, deci sunt implicate zilnic în activități cu copii cu risc educațional major. Numărul copiilor în situații de risc educațional este de 1099, ceea ce reprezintă un procent de 36.65% din grupul țintă, se va promova egalitatea de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal la serviciile oferite.

Prin realizarea obiectivului general asumat, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific major al programului POCU, respectiv dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului la servicii sociale și de sănătate, Axei Prioritare (AP) 6 „Educație și competențe”, Apelului „POCU/73/6/6/I”, propunând îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice, personal suport și manageri școlari pentru susținerea unui act didactic calitativ și incluziv pentru elevii din școlile defavorizate.

Prin intervenția propusă, proiectul va contribui la îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și competențe a cadrelor didactice și personalului suport care predau elevilor aflați în risc educațional din cadrul celor 8 unități de învățământ vizate în cadrul proiectului. Formarea ce va fi proiectată și furnizată vizează eliminarea barierelor în învățare a elevilor aflați în risc educațional și abordarea procesului educațional în mod personalizat și diferențiat.

Temele abordate în cadrul celor două programe de formare ,,Școala incluzivă în societatea contemporană” și ,,Învățarea interactivă și dezvoltarea gândirii critice” abordează paradigma educației incluzive, în care se propune diminuarea și eliminarea tendințelor fenomenului segregării în domeniul educațional și social.

În urma activităților de mentorat organizate în fiecare școală se urmărește și crearea unei rețele de profesori și personal suport care să fie implicată în luarea deciziilor și rezolvarea problemelor care apar în școală și în comunitate, rețea care va sprijini și va contribui la diseminarea bunelor practici și la identificarea metodelor pentru susținerea sustenabilității pe termen lung a procesului educațional incluziv în cadrul unităților de învățământ participante în cadrul proiectului.

Prin această abordare de diseminare și multiplicare a bunelor practici de activități și metode de predare, se va asigura continuitatea procesului educațional cu efecte pe termen lung, urmărind incluziunea elevilor cu risc educațional ce provin din familii cu resurse materiale și financiare limitate, copiii cu dizabilități etc., asigurând astfel acestora un start bun în școală și facilitarea parcursului educațional către promovare, absolvirea studiilor și ulterior obținerea unui loc de muncă care să le asigure ieșirea din situația de vulnerabilitate. Rețeaua creată va promova diseminarea metodelor de predare incluzive și instrumentele de învățare (resurse educaționale și multimedia) în cadrul școlilor dezavantajate la nivel de județ, cooperarea și lucrul în echipă fiind elementele care asigură premisele unui proces bun educațional. Un alt element important în jurul căruia se va orienta activitatea membrilor rețelei, cu impact și efecte pozitive pe termen lung, are în vedere diminuarea cazurilor de segregare identificate în școli și adoptarea de soluții personalizate de diminuare și eliminare a acestora, punându-se în prim plan interesul copiilor, prin implicarea comunității și părinților în activitatea și viața socială și școlară, îmbunătățind astfel interacțiunea factorilor constituenți ai educației școlare.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Furnizarea unui program de formare pentru dezvoltarea competențelor didactice pentru 358 cadre didactice și personal de sprijin și organizarea de schimburi de bune practici și crearea unei rețele de profesori și personal de sprijin la nivelul celor 8 școli țintă.

OS1 este corelat cu activitatea 1 și contribuie la dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din grupul țintă ce va permite aplicarea de către aceștia a principiilor educației incluzive în activitatea la clasa cu elevii proveniți din medii educaționale, sociale și familiale diferite, cu grad de vulnerabilitate socială ridicat și în risc educațional crescut. Programele de formare sunt proiectate cu scopul de a răspunde nevoilor cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în școlile defavorizate asociate. Formarea cadrelor didactice va permite aplicarea de către aceștia a principiilor educației incluzive în activitatea la clasa cu elevii proveniți din medii educaționale, sociale și familiale diferite, cu grad de vulnerabilitate socială ridicat și în risc educațional crescut. Totodată, OS1 contribuie la activitatea 2 prin organizarea de schimburi de bune practici, 8 workshop-uri și crearea unei rețele de profesori și personal suport. Workshop-urile vor facilita schimbul de bune practici și identificarea de soluții fiabile la problemele curente ale comunității școlare.

OS2: Furnizarea de măsuri de stimulare a resurselor umane calificate să lucreze în cele 8 școli țintă prin acordarea de stimulente pentru performanța și organizarea de competiții de premiere.

OS2 este corelat cu activitatea 3 ce are în vedere acordarea de stimulente pentru performanță pentru cadrele didactice care lucrează în școlile țintă și participă la programe de formare continuă și organizarea de competiții de premiere a cadrelor didactice, personalului de sprijin, managerilor școlari și personalului partenerilor sociali din școlile țintă. Cadrele didactice care au participat la formare și au obținut cel puțin calificativul „Foarte Bine” la evaluările finale, vor primi stimulente pentru performanță. Cadrele didactice și personalul suport care vor să aplice pentru aceste stimulente de performanță trebuie să elaboreze un plan de dezvoltare profesională personală. În cadrul competiției de premiere se vor acorda maxim 50 de premii a câte 300 euro fiecare pentru cadrele didactice, personalului de sprijin, managerilor școlari din școlile țintă, care au rezultate deosebite în asigurarea unei educații incluzive de calitate pentru copiii cu risc educațional major. Cadrelor didactice care au participat la formare și au obținut cel puțin calificativul „Foarte Bine” la evaluările finale li se vor acorda 50 de burse acordate prin proiect pe o perioada de 3 luni.

OS3: Dezvoltarea capacității instituționale a echipelor manageriale din cele 8 școli țintă, în vederea asigurării sustenabilității intervențiilor de creștere a calității în educație.

OS3 este corelat cu activitatea 4 ce are în vedere proiectarea, dezvoltarea și furnizarea unui program de formare pentru echipele manageriale la nivelul școlilor asociate. Beneficiarii programului de formare sunt 25 persoane - din echipele manageriale și consiliile de administrație ale celor 8 școli asociate și suplimentar, 25 persoane - consilieri școlari și consilieri educativi din școlile asociate. Cursul „Elemente de educație incluzivă pentru managerii școlari” include activități de formare pentru echipele manageriale de la nivelul școlii pentru a fi eficiente în prevenirea abandonului școlar, cu accent pe identificarea timpurie a riscurilor de abandon școlar și a copiilor în situații de risc, gestionarea riscurilor de abandon școlar, sprijin pentru interacțiuni pozitive cu părinții în vederea dezvoltării parteneriatului școală-părinți, identificarea și atragerea resurselor suplimentare necesare școlii pentru obținerea unor rezultate școlare mai bune, monitorizarea și evaluarea indicatorilor de progres și incluziune educațională, mobilizarea rețelelor comunitare pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar, implicarea comunității în viața școlii.