Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa Prioritară 6: „Educație și competențe”.POCU/73/6/6/105299Titlu proiect: Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivăCod SMIS proiect: 105299 Beneficiar: Universitatea “Lucian Blaga” din SibiuPartener: Inspectoratul Școlar Județean Sibiu

Comunicat de presă

Sibiu, 06 februarie 2019

ACTIVITĂȚI DE MENTORAT DIDACTIC ȘI APLICAREA DE INSTRUMENTE DE SPRIJIN

Proiectul „Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă”, POCU/73/6/6/105299, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, implementat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, după programele de formare ale fiecărei serii, cuprinde și o activitate de mentorat didactic.

Managerul proiectului, prof. univ. dr. Daniel Mara a menționat „Mentoratul didactic va fi desfășurat pe o perioada de 21 de luni, câte 3 luni pentru fiecare din cele 7 serii de formare, de către 4 mentori din ISJ. Fiecare mentor va monitoriza aproximativ 12 cadre didactice din fiecare serie de formare, iar la sfârșit va întocmi câte un raport pentru fiecare profesor monitorizat”.

Criteriile pe baza cărora mentorul monitorizează și evaluează activitatea cadrelor didactice din grupul țintă vizează: proiectarea modernă a activităților didactice (proiectul unității de învățare/proiect de lecție), utilizarea strategiilor didactice interactive și de gândire critică în activitatea directă cu elevii (proiectul unității de învățare/proiect de lecție), utilizarea instrumentelor specifice educației incluzive (program de intervenție personalizat și curriculum adaptat), modalitățile de implicare a părinților și reprezentanților comunității locale în proiectarea și desfășurarea nor activități extracurriculare (plan/proiect activitate extracuriculară).

„Aceste criterii vor fi incluse într-o fișă de observare a demersului instructiv-educativ al fiecărui cadru didactic. Pe perioada desfășurării mentoratului didactic, mentorii vor identifica situațiile de segregare din școli”, a declarat lect. univ. dr. Daniel Hunyadi, responsabil formare din partea ULBS.

Proiectul are și o componentă de aplicare de instrumente de sprijin pentru susținerea activităților/stagiilor practice în școală ale cadrelor didactice, în scopul asigurării resurselor materiale necesare punerii în practică și perfecționării competențelor obținute în componenta teoretică. Instrumentele de sprijin vor fi acordate pentru minim 160 cadre didactice, în valoare de 80.000 Euro. Instrumentul de sprijin (sub formă de subvenție) este acordat cadrelor didactice pentru materiale didactice, resurse pentru adaptarea curriculară și pentru desfășurarea de proiecte educaționale în interiorul și în afara școlii.

„Fiecare cadru didactic care și-a exprimat dorința de a candida la procesul de selecție în vederea acordării instrumentului de sprijin pentru activitățile/stagiile practice, elaborează un portofoliu al proiectului de practică, care cuprinde: argument-descrierea nevoii de organizare și desfășurare a activității practice în care este utilizat instrumentul; planul activității practice; elaborarea bugetului estimativ; valoarea adăugată. Aceste portofolii vor fi evaluate de către o echipa de evaluare, din care fac parte, printre alții, expertul metodologic și responsabilii de formare de la ULBS și ISJ”, a subliniat conf. univ. dr. Radu Crețulescu, expert metodologic din partea ULBS.

După activitățile de mentorat și după aplicarea instrumentelor de sprijin, se va realiza o monitorizare și evaluare a eficacității intervenției. Aceasta monitorizare se va efectua în mai multe etape și va urmări, prin studii comparative, indicatori referitori la creșterea ratei de frecvență școlară a copiilor cu risc educațional, îmbunătățirea performanţelor educaționale și desfășurarea de activități educaționale prin parteneriat.

Date de contact:

Manager de proiect: Prof. univ. dr. Daniel MARA

e-mail: daniel.mara@ulbsibiu.ro

tel.: 0722.455.513

Link-uri externe:

http://www.turnulsfatului.ro/2019/02/06/activitati-de-mentorat-didactic-si-aplicarea-de-instrumente-de-sprijin/

https://sites.google.com/ulbsibiu.ro/diimdissi/noutati/comunicate/06-02-2019