Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa Prioritară 6: „Educație și competențe”.POCU/73/6/6/105299Titlu proiect: Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivăCod SMIS proiect: 105299 Beneficiar: Universitatea “Lucian Blaga” din SibiuPartener: Inspectoratul Școlar Județean Sibiu

Comunicat de presă

Sibiu, 29 ianuarie 2019

DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA DE INSTRUMENTE MOTIVAȚIONALE ȘI DIDACTICE INOVATOARE PENTRU ȘCOALA SIBIANĂ INCLUZIVĂ: un proiect POCU al Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu pentru profesori motivați din județul Sibiu

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu (ISJ), organizează în data de 29 ianuarie 2019, ora 13.00 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu, strada Gării, 693, județul Sibiu, un workshop în cadrul proiectului POCU/73/6/6/105299 cu titlul “Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă”.

Obiectivul principal al workshop-ului este conştientizarea părinţilor referitor la necesitatea susţinerii şi continuării în familie a activităţilor demarate şi desfăşurate în instituţiile şcolare, îmbunătăţirea comunicării părinţi-elevi-cadre didactice şi o implicare activă a părinţilor în mediul şcolar și nu în ultimul rând, identificarea şi crearea de parteneriate şi reţele între şcoală-familie-comunitate.

Acest eveniment se înscrie în activitatea de realizare de schimburi de bune practici și creare a unei rețele de profesori și personal de sprijin în scopul difuziei cunoștințelor, metodelor și practicilor de asigurare a calității în educație la nivel pre-universitar. În acest sens se vor organiza workshop-uri la nivelul fiecărei școli asociate pentru îmbunătățirea comunicării, schimbului de idei și a relațiilor care implica triunghiul școală-familie-comunitate. În cadrul acestor acțiuni, se vor discuta eventualele situații de segregare identificate în școli și se vor prezenta măsuri de reducere și eliminare a acesteia. Aceste acțiuni vor beneficia și de implicarea reprezentanților ONG-urilor și actorilor din mediul economic, scopul fiind acela de a facilita identificarea și crearea de parteneriate și rețele între școală-familie-comunitate, cu scopul de a elabora și implementa proiecte viitoare care să răspundă nevoilor și provocărilor comunității respective. Totodată, cadrele didactice din grupul țintă care obțin stimulente pentru performanță ca urmare a rezultatelor obținute prin participarea la cursurile de formare, vor fi implicate într-un schimb de bune practici prin organizarea unui workshop sau realizarea unei lecții demonstrative într-o școală parteneră din proiect.

Prin realizarea măsurilor integrate propuse în cadrul proiectului se urmărește atragerea și participarea cadrelor didactice și personalului de sprijin la programe pentru dezvoltarea competențelor și aprofundarea cunoștințelor pentru predarea în 8 școli defavorizate din județul Sibiu, în vederea asigurării unui proces educațional incluziv școlar pentru elevii cu grad ridicat de risc educațional.

Date de contact:

Manager de proiect: Prof. univ. dr. Daniel MARA

e-mail: daniel.mara@ulbsibiu.ro

tel.: 0722.455.513

Link-uri externe:

https://www.isjsb.ro/index.php/proiecte-isj/67-p-isj

https://www.ulbsibiu.ro/news/dezvoltarea-si-implementarea-de-instrumente-motivationale-si-didactice-inovatoare-pentru-scoala-sibiana-incluziva/

https://sibiu100.ro/educatie/155326-ulbs-si-isj-dezvolta-un-proiect-pentru-evolutia-scolilor-incluzive/

https://sites.google.com/ulbsibiu.ro/diimdissi/noutati/comunicate/29-01-2019