POCU/73/6/6/105299/ "Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă"Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Descrierea proiectului

Proiectul „Dezvoltarea și implementarea de instrumente inovatoare și strategii de motivare pentru școala sibiană incluzivă” a fost depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţie 10i, Obiectivul specific 6.6, apel de proiecte POCU/73/6/6/Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive/6/Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive .

Metodologie de acordare a instrumentului de sprijin pentru activităţile/stagiile practice

Metodologia se va completa/revizui si aplica în cadrul subactivităţii: A1.2 Activităţi de mentorat didactic şi aplicarea de instrumente de sprijin (L1-L30);

Aceasta subactivitate corespunde activităţii 1.3.1 a) i din GS-CS POCU CPP nr 5-OS 6.5.

Beneficiari: 358 Cadre didactice si 25 personal suport (consilieri şcolari, mediatori şcolari, etc);

Scolile asociate: CSEI 1 Sibiu, CSEI Turnu Rosu, CSEI Dumbraveni, Scoala Bradeni, Lic Iacobeni, Scoala Biertan, Lic Dumbraveni ,CSEI Medias

Rezultate: 1) Program de mentorat didactic dezvoltat;

2) Program de mentorat didactic furnizat si 358 cadre didactice si 25 personal de sprijin

3) Retea de mentori la nivel local, creata pentru a asigura suport continuu personalului din scolile tinta

3) Metodologia de acordare a instrumentelor de sprijin revizuita/completata;

4) Instrumentele de sprijin acordate pentru minim 160 cadre didactice in valoare de 80.000 euro.

Componenta 2-Dezvoltarea (L4-L6) si aplicarea(furnizarea) de instrumente de sprijin (L7-L30)

Etape ale procesului:

I. Etapa de preselecţie

II. Etapa de selecţie

Etape intermediare:

· Construirea instrumentelor de monitorizare

· Instruirea mentorilor în aplicarea instrumentelor de monitorizare

· Numirea membrilor comisiei de selecţie

· Instruirea comisiei de selecţie privind utilizarea instrumentelor de monitorizare

· Monitorizarea întregului proces de selecţie a participanţilor

I. Etapa de preselecţie

· Paşi în etapa de preselecţie:

1. Elaborarea unui material sintetic privind prezentarea activităţii de acordare a instrumentului de sprijin pentru activităţile/stagiile practice pe baza evaluării fiecărui participant în funcţie de Portofoliul proiectului de practică, în care sunt incluse următoarele componente:

- argument-descrierea nevoii de organizare şi desfăşurare a activităţii practice în care este utilizat instrumentul;

- planul activităţii practice;

- valoarea adăugată.

2. Chestionarul construit va cuprinde întrebarea: “Doriţi să candidaţi la procesul de selecţie în vederea acordării instrumentului de sprijin pentru activităţile/stagiile practice” cu variantele de răspuns “Da” şi “Nu”.

3. După centralizarea răspunsurilor, va fi întocmită o listă cu cadrele didactice care doresc să candideze la procesul de selecţie în vederea acordării instrumentului de sprijin pentru activităţile/stagiile practice.

II. Paşi în etapa de selecţie participanţilor

· Etapa selecţiei cuprinde următorii paşi:

În primele trei luni de formare, fiecare cadru didactic care şi-a exprimat dorinţa de a candida la procesul de selecţie în vederea acordării instrumentului de sprijin pentru activităţile/stagiile practice, elaborează şi predă mentorului Portofoliul proiectului de practică, care cuprinde:

- argument-descrierea nevoii de organizare şi desfăşurare a activităţii practice în care este utilizat instrumentul;

- planul activităţii practice;

- elaborarea bugetului estimativ

- valoarea adăugată.

1. Evaluarea argumentului-descrierii nevoii de organizare şi desfăşurare a activităţii practice în care este utilizat instrumentul;(total 10 puncte).

Evaluarea componentelor argumentului-descrierii nevoii de organizare şi desfăşurare a activităţii practice în care este utilizat instrumentul; (total 10 puncte).

Elaborarea celor 2 componente ale argumentului - descrierii nevoii de organizare şi desfăşurare a activităţii practice în care este utilizat instrumentul:

- nevoia

- competențele elevilor

(fiecare cadru didactic participant va primi punctajul următor: 5 puncte pentru descrierea nevoii, 5 puncte pentru prezentarea caracteristicilor elevilor, total=10 puncte).

2. Evaluarea planului activităţii practice (total 10 puncte):

Evaluarea componentelor planului activităţii practice (total 10 puncte).

Elaborarea celor 10 componente ale planului activităţii practice:

- Grupa/Clasa:

- Denumirea activităţii:

- Tema:

- Subiectul:

- Tipul activităţii:

- Scopul:

- Obiective:

- Metode şi procedee:

- Materiale şi mijloace didactice:

- Metode de evaluare:

(fiecare cadru didactic participant va primi punctajul următor: 1 punct pentru elaborarea fiecărei componentă a planului activităţii practice: 1 punct X 10 componente=10 puncte).

3. Evaluarea bugetului solicitat solicitat (total 10 puncte):

- defalcarea bugetului (5 puncte)

- raport cost/eficiență (5 puncte)

4. Evaluarea valorii adăugate (total 10 puncte):

Evaluarea componentelor valorii adăugate; (total 10 puncte).

Elaborarea celor 2 componente ale valorii adăugate:

- satisfacerea nevoii

- competențele elevilor formate după realizarea activităţii practice

(fiecare cadru didactic participant va primi punctajul următor: 5 puncte pentru satisfacerea nevoii, 5 puncte pentru prezentarea caracteristicilor elevilor după realizarea activităţii practice, total=10 puncte).

Echipa de evaluare este formată din:

- Expert metodologic

- Responsabil formare ISJ

- Responsabili formare ULBS