Zulu Vocabulary and Grammar

ISIZULU

Grammar and Vocabulary

English - Portuguese - Zulu

Pronouns

Verbs

Verb to be

In the present, Zulu uses the particle -ngu to express equational “be”

ngingu – I am

ungu – you are

ngu – he/she is

singu - we are

ningu – you are

bangu - they are

The past tense takes the prefix be- with some exceptions:

bengingu – I was

bungingu – you were

ubungingu - he/she was

besingu – we were

beningu – you were

bebengu – they were

-THANDA (to like, to love)

infinitive: UKUTHANDA

negative infinitive:

what – o quê – -ni

who – quem – ubani, (pl.) obani

where – onde – -phi

when – quando – nini

how – como – ngani

which – qual – -phi

how much/many – -ngakanani

why – porquê – yini

because – porque – ngoba, njengoba

question particle – partícula interrogativa – na

this pron. cl. 1, 1a, 3 lo cl. 5 leli cl. 7 lesi cl. 9 le cl. 11 lolu cl. 14 lobu cl. 15 lokhu

that - lowo, lelo, leso, leyo, lolo, lobo, lokho

that – lowaya; leliya/ lesiya

all – todos – -nke (wonke, lonke..)

everything – tudo – konke

nothing – nada – ize

none – nenhum –

some – algum – -thile

something – algo – ukunto, ukuntoko

someone – alguém –

a little – um pouco – kancane

a lot – muito – kakhulu

many – muitos – -ningi

few – poucos – -nye

other – outro – -nye

enough – suficiente – -anele

Conjunctions

and – e – na-

but – mas – kodwa

or – ou – noma

so that – para que – ukuba, ukuthi

if, whether – se – nxa, uma

as if – como se –

relative pronoun – (achieved through verbal afixation)

Adverbs, Prepositions and Time words

yes – sim – yebo

no – não – cha, hhayo

here – aqui – lapha

there – lá, aí – khona

then – então – khona-manjalo

only – só – -nje

maybe – talvez – kungaba, ngabe

very – muito – kakhulu

also – também – na-

at least – pelo menos – okungenani

of course – claro –

for example – por ex. – ngokwesibonelo

almost – quase – cishe

together – junto – ndawonye, -nke

finally – finalmente – ekugcineni

otherwise – senão –

now – agora – manje

never – nunca – -ze (neg.) + verb

always – sempre – njalo

sometimes – às vezes – -ke, ngesinye isikhathi

soon – logo – masinya, masinyane

early – cedo –

late – tarde – selisholine

often – freqüentemente – kaningi

how often – com que freq. – kangaki?

already – já – -se + perf.

still – ainda – -sa-

once – uma vez – kanye

twice – duas vezes – kabili

tree times – três vezes – kathathu

today – hoje – namhlanje

yesterday – ontem – izolo

tomorrow – amanhã – kusasa

in the morning – de manhã – ekuseni

in the afternoon – de tarde – ntambama

in the night – de noite – ebusuku

week – semana – iviki, isonto

last week – s. pass. – ngeviki elidlulileyo

next week – s. que vem – ngeviki elizayo

weekend – fim-de-semana – impelasonto

year – ano – unyaka

leap year – ano bissexto –

decade – década –

century – século –

month – mês – inyanga

day – dia – usuku, umuhla

night – noite – ubusuku

hour – hora – ihora

minute – minuto – umzuzu

summer – verão – ihlobo

winter – inverno – ubusika

spring – primavera – intwasahlobo

autumn – outono – ikwindla, ukwindla

Sunday – domingo – iSonto (ngeSonto)

Monday – seg. – uMsombuluko (ngoM.)

Tuesday – terça – uLwesibili

Wednesday – quarta – uLwesithathu

Thursday – quinta – uLwesine

Friday – sexta – uLwesihlanu

Saturday – sábado – uMgqibelo

in – em – e-..-eni

to – para – e-..-eni

on – nga-

for – por – (use applicative verb)

with – com – na, nga

without – sem – ngaphandle kwa-

from – de – e-..-eni

until – até –

through – através de –

near – perto de – -seduze

between – entre – phakathi kwa-

since – desde – selokhu

above – acima de – phezulu

below, under – abaixo de – phansi kwa-

inside – dentro de – phakathi kwa-

outside – fora de -

behind – atrás de – emva kwa-

before – phambi kwa-

after – emva kwa

during – durante – ngesikhathi sa-

against – contra –

except – exceto –

like – como – njenga-

because of – ngenxa ya-

despite – apesar de – phezu kwa-

beside – ao lado de -

Numerals – Numerais

both – ambos – -bili

half – meio (0,5) – ingxenye

half an hour – meia hora –

percent - iphesenti

dozen – dúzia – idazini

a pair – um par –

number – número – inamba

hour – ihora (5/6 amahora)

minute – umzuzu (3/4 imizuzu)

second - isekeni

Adjetivos

big – grande – -khulu

bigger – maior – -khulu kuna-

small – pequeno – -ncane

good – bom – -hle

bad – ruim – -bi

hot – quente – -shisa

heat – calor – ukushisa

warm – morno – -fundumele (v)

cold – frio – -makaza (r), -banda (v)

clean – -hlanzekile (v), -ncwaba (r)

dirty – sujo – -ngcolile (v)

dear – querido – -thandiwe (v)

expensivecaro – -biza (v), dula (v)

cheap – barato – -shibhile (v)

full – cheio – -gcwele (v)

empty – vazio – -ze

easy – fácil – -lula (r)

difficult – difícil – -lukhuni (r)

hard – -lukhuni (r), -qatha (r), -qina (r)

soft – mole – -ntofontofo (r)

strong – forte – -mandla (r), qatha (r)

weak – fraco –

heavy – pesado – -nzima (r), -sinda (v)

light – leve – -lula (r)

open – aberto – -vuliwe, vulekile (v)

closed – fechado – valiwe, valekile (v)

new – novo – -sha

old – velho – -dala

young – jovem – -sha

dark – -mnyama (r)

darkness – ubumnyama, ukulhwa

dry – seco – -omile (v)

wet – molhado – -manzi (r), -nethile (v)

beautiful-babazeka (v), -bukeka (v), -hle

ugly – feio – -bi

quick – rápido – -shesha, sheshile (v)

slow – lento – -donda (v)

poor – pobre – -mpofu (r)

rich – rico – cebile (v), nothile (v)

long – longo – -de

short – curto – fuphi, fishane, fushane

deep – profundo – julile (v)

right – -lungile, -fanele, -qinisile (v)

wrong – errado – -ngalungile (v) (attr.)

wrong (pred.) – a- + neg. s.c. + -lungile

sweet – doce – -mnandi, -mtoti (r)

bitter – -baba (v), muncu, munyu (r)

next – próximo – elizayo

last – último – elidluleyo

hungry – com fome – -lambile (v)

thristy – com sede – -omile (v)

tired – cansado – kathele (v)

lost – perdido – -lahlekile (v)

urgent – urgente – -sheshile (v)

free (cost) – grátis – mahhala

complete – completo – -phelile (v)

color – cor – lawn

white – branco – -mhlophe (r)

black – preto – -mnyama (r)

blue – azul – -luhlaza (r)

green – verde – -luhlaza (r)

red – vermelho – -bomvu (r)

yellow – -liphuzi, incombo ( r)

grey – -mpunga (r), ngwevu (r)

free – livre – -khululile (v)

freedom – liberdade – inkululeko

friendly – laTîf

peace – paz – salâm, SulH

important – importante – -balulekile (v)

interesting –

interest –

happy – feliz – -esasa, -ethaba, -jabula

happiness – injabulo, intokozo

sad – triste – -danile (v)

go crazy – -hlanya (v)

typical – típico –

complicated – complicado –

boring – chato –

right – direita – ukudla

left – esquerda – ubunxele, ukunxele

comparative: [a12a3]

People - Abantu

body – umzimba (3/4 imizimba)

naked – nu – -ze

life – vida – impilo (9/10 izimpilo)

sex – sexo – ubulili, ukulalana

to live – viver – -phila, -zwa

death – morte – ukufa, isifo

to die – morrer – -fa

dead – morto – -file, abafileyo

disease – doença – isifo (7/8 izifo)

sick – doente - -gula (v.)

to breathe – respirar – -phefumula

health – saúde – impilo (9/10 izimpilo)

birth – nascimento – ukuzalwa

arm – braço – ingalo (9/10 izingalo)

bone – osso – ithambo (5/6 amathambo)

blood – sangue – igazi (5/6 igazi)

breast – seio - ibele (5/6 amabele)

chest – peito – isifuba (7/8 izifuba)

ear – orelha – indlebe (9/10 izindlebe)

eye – olho – iso, ihlo (5/6 amehlo)

finger – dedo – umunwe (3/4 iminwe)

foot – pé – unyawo (11/10 izinyawo)

hand – mão – isandla (7/8 izandla)

head - ikhanda (5/6 amakhanda)

heart – inhliziyo (9/10 izinhliziyo)

jaw – umhlathi (3/4 imihlathi)

kidney – rim – inso (9/10 izinso)

knee – joelho – idolo (5/6 amadolo)

leg – perna – umlenze (3/4 imilenze)

lip – lábio – udebe (11/10 izindebe)

liver – fígado – isibindi (7/8 izibindi)

lung – iphaphu (5/6 amaphaphu)

mouth – boca – umlomo (3/4 imilomo)

chin – queixo – isilevu (7/8 izilevu)

muscle – umsipha (3/4 imisipha)

nail – unha – uzipho (11/10 izinzipho)

neck – intamo (11/10 izintamo), umqala

back – costas – umhlane (3/4 imihlane)

bladder – bexiga – isinye (7/8 izinye)

artery – umthambo (3/4 imithambo)

ankle – iqakala (5/6 amaqakala)

nose – nariz – ikhala (5/6 amakhala)

rib – ubambo (11/10 izimbambo)

shoulder – ihlombe (5/6 amahlombe)

skin – pele – isikhumba (7/8 izikhumba)

stomach – estômago – isisu (7/8 izisu)

thigh – coxa – ithanga (5/6 amathanga)

throat – uphimbo (3/4 imiphimbo)

thumb – isithupa (7/8 izithupha)

toe – uzwane (11/10 izinzwane)

big toe – uqukuku (1a/2a oqukulu)

tongue – língua – ulimi (11/10 izilimi)

vein – veia – umthambo

hair – cabelo – unwele (11/10 izinwele)

brain – cérebro – ubuchopho (14)

a kiss – beijo – ukwanga (15)

to kiss – beijar – -anga

tear – lágrima – unyembezi (9/10 iziny..)

pain – dor – ubuhlungu (14)

to injure – machucar – -khubaza

medicine – remédio – iselapho (ize..)

to cough – tossir – -khwehlala

cut – corte – -sika, -nquma

blind – cego – impumphuthe (9/10 izim..)

man – homem – indoda (1/2 amadoda)

woman – mulher – umfazi (abafazi)

person – pessoa – umuntu (1/2 abantu)

child – umntwana (1/2 abantwana)

childhood – infância – ubungane

boy – menino – umfana (1/2 abafana)

girl – menina – intombi, intombazana (9/10)

guest – hóspede – isimenywa (7/8 izimenywa)

human being – umuntu (1/2 abantu)

family – família – umndeni, usapho

father – pai – ubaba (1a/2a)

mother – mãe – umama (1a/2a)

son – filho – indodana (9/6 amadodana)

daughter – indodakazi (9/6 amadodakazi)

brother – irmão – ubhuthi

my/our brother – umfowethu (1/2 abaf..)

sister – irmã – udade, usisi (1a/2a)

my sister - udadewethu

bride – noiva – umakoti (1a/2a omakoti)

groom – noivo – umkhwenyana (1/2 abak..)

fiancée – noiva –

fiancé – noivo –

dowry – dote –

darling – querido – isithandwa (7/8)

friend – amigo – umngane (1/2 aba..)

teacher – uthisha (1a/2a othisha)

professor – uSolwazi (1a)

student – estudante – umfundi (1/2 abafundi)

scientist – cientista – isazi (7/8 izazi)

farmer – umlimi (1/2 abalimi)

doctor – médico – udokotela (odo..)

assistant – assistente –

artist – umdwebi (1/2 abadwebi)

baker – umbhaki (1/2 abakhaki)

thief – ladrão – isela (5/6 amasela)

enemy – inimigo – isitha (7/8 izitha)

businessman – usomabhisinisi (1a/2a o..)

painter – umpendi (1/2 abapendi)

carpenter – umbazi (1/2 ababazi)

cook – umpheki (1/2 abapheki)

judge – juiz – ujaji (5/6 amajaji)

nurse – enfermeira – umhlengikazi (1/2)

lawyer – ummeli (1/2 abameli)

dress – vestido – ilikwe (5/6 amalokwe)

gloves – luvas – igilavu (5/6 amagilavu)

pants – calças –

hat – chapéu – isigqoko (7/8)

shirt – camisa – ihembe (5/6 amahembe)

T-shirt – isikibha (7/8 izikibha)

sleeve – manga – umkhono (3/4 imikhono)

skirt – saia –

socks – meias – isokisi (5/6 amasokisi)

tie – gravata – uthayi (1a/2a othayi)

belt – cinto –

collar – colar – ukhololo (1a/2a okhololo)

ring – anel – indandatho (9/10 izindandatho)

button – botão – inkinobho (9/10 izinkinobho)

comb – pente – ikhamu (5/6 amakhamu)

zipper – zipper –

boot – bota – isicathulo (7/8)

shoe – sapato – isicathulo (7/8)

pocket – bolso – ikhukhu (5/6 ama..), iphakethe

wallet – carteira –

gift, present – presente – isipho, umkhungo

bath – banho – ubhavu (1a/2a obhavu)

glasses – óculos – amagilazi (6)

House – Indlu

house – casa – indlu (9/10 izindlu)

home – ikhaya (5/6 amakhaya)

- at home, to home - ekhaya

door – porta – isivalo, isicabha (7/8)

lock – fechadura –

room – quarto – igumbi (5/6 amagumbi)

key – chave – isikhiye (7/8)

window – janela – ifasitela (5/6), iwindi (5/6)

wall – parede – ubonda, udonga, umthangala

kitchen – cozinha – ikhishi (5/6 ama..)

oven – forno –

refrigerator – geladeira – ifiliji, ifriji

garden – jardim – ingadi (9/10 izingadi)

closet – armário –

clock – relógio de parede – ikilogo

mirror – espelho – isibuko (7/8 izibuko)

chair – cadeira – isihlalo, isitulo (7/8)

cushion – almofada – umqamelo

stair – escada –

step (of stair) – degrau –

carpet – tapete – bisâT, farsh

bed – cama – umbhede (3/4 imibhede)

light bulb – lâmpada –

lamp – abajur – isibane (7/8)

elevator, lift – ilifi (5/6 amalifi)

Living beings and Food – Seres vivos e Comida

bread – pão – isinkwa (7/8 izinkwa)

butter – manteiga – ibhotela, iphelwa

mustard – mostarda –

oil – óleo – amafutha

pepper – pimenta –

salt – sal – usawoti (1a/-)

sugar – açúcar – ushukela

vinegar – vinagre – uvinika (1a)

milk – leite – ubisi (11/-)

honey – mel – uju (11/10)

egg – ovo – iqanda (5/6 amaqanda)

soup – sopa – isobho

cheese – queijo – ushizi

beverage – bebida – unemenadi

coffee – café – ikhofi

tea – chá – itiye (5/6 amatiye)

water – água – amanzi (6)

ice – gelo – iqhwa (5/6 amaqhwa)

alcohol – álcool – ugologo (1a)

beer – umqombothi, ubhiya (1a)

wine – vinho – uwayini

plant – planta – isitshalo (7/8)

rice – arroz –

wheat – trigo

corn – milho – ummbila (3)

barley – cevada –

bean – feijão – ubhontishi (1a)

olive – azeitona –

potato – izambane

pea – ervilha –

carrot – cenoura – ikhalothi (5/6 ama..)

tomato – tomate – utamatisi

onion – cebola – u-anyanisi (1a)

lettuce – alface – uletisi

cucumber – pepino -

spinach – espinafre –

cabbage – repolho –

mushroom – ikhowe (5/6 amakhowe)

garlic – alho –

cinammon – canela –

orange – laranja – iwolintshi (5/6 ama..)

lemon – limão –

apple – maçã – i-apula (5/6 ama-apula)

fruit – fruta – isithelo (7/8 izithelo)

pear – pera -

watermelon – melancia – ikhabe (5/6)

fig – figo – ikhiwane (5/6 ama..)

figtree – umkhiwane (3/4 imi..)

coconut – coco –

peach – pêssego – ipentishi

melon – melão –

strawberry – morango –

cherry – cereja –

mango – manga –

banana – banana – ubhanana (o..)

grape – uva – igilebhisi (5/6 ama..)

flower – flor – imbali (9/10 izimbali)

animal – isilwane (7/8 izilwane)

insect – inseto – insilwanyazane (7/8)

meat – carne – inyama (9/10 izinyama)

fish – peixe – inhlanzi (9/10 izinhlanzi)

shark – tubarão – ushaka (1a/2a oshaka)

oyster – ostra –

lobster – lagosta – isikhuphashe (7/8)

horse – cavalo – ihhashi (5/6 amahhashi)

camel – camelo –

dog – cachorro – inja (9/10 izinja)

cat – gato – ikati (5/6 amakati)

pig – porco – ingulube (9/10 izingulube)

lion – leão – ibhubesi (5/6 amabhubesi)

lioness – leoa – ibhubesi lensikazi

leopard – ingwe (9/10), isilo (7/8)

cow – inkomazi (9/10 izinkomazi)

ox – boi, touro – inkabi (izinkabi)

rabbit – coelho – unongwaja (1a/2a)

bear – urso –

beaver – castor –

elephant – elefante – indlovu (izindlovu)

rhino – rinoceronte – ubhejane (1a/2a)

giraffe – indlulamithi (9/10 izindlu..)

hyena – impisi (9/10 izimpisi)

impala – impala (9/10 izimpala)

dear – igugu (5/6 amagugu)

springbok – insephe (9/10 izinsephe)

kudu antelope– umgankla (3/4 imigankla)

antelope – inyamazane (9/10)

buffalo – inyathi (9/10 izinyathi)

ape - inkawu (9/10 izinkawu)

crocodile - ingwenya (9/10 izingwenya)

wildebeest/gnu – imbuzimeshe (9/10)

ostrich – avestruz – intshe (9/10 izintshe)

horn – uphondo (11/10 izimphondo)

whale – umkhomo (3/4imikhomo)

bird – pássaro – inyoni (9/10 izinyoni)

feather – uphaphe (11/10 izimphaphe)

nest – ninho – isidleke (7/8)

turkey – peru – ikalikhuni (5/6 ama..)

chicken – inkuku (9/10 izinkuku)

eagle – águia – ukhozi (izikhozi)

seagull – gaivota –

snake – cobra – inyoka (9/10 izinyoka)

turtle – tartaruga – ufudu (11/10 izimfudu)

frog – rã – ixoxo (5/6 amaxoxo)

cockroach – iphela (5/6 amaphela)

butterfly – borboleta – umvemvane (3/4)

louse – piolho –

fly - impukane (9/10 izimpukane)

mosquito – umiyane (omiyane)

Objects, Materials – Objetos, Materiais

thing – coisa – into (9/10 izinto)

knife – faca – ummese (imimese), umukhwa

fork – garfo – imfologo (9/10 izimf..)

spoon – colher – isipunu, ukhezo

plate – prato – ipleyithi

glass – igilazi (ama..), ingilazi (izin..)

cup – xícara – inkomishi (9/10 izink..)

bottle – garrafa – ibhodlela (5/6 ama..)

barrel – umgqomo (3/4 imigqomo)

paper – papel – iphepha (5/6 ama..)

cotton – algodão – ugampokwe, ukotoni

silk – seda –

leather – couro – isikhumba (7/8)

wool – lã – uvolo, iwuli

iron – ferro – insimbi (9/10 izinsimbi)

gold – ouro – igolide (5)

silver – prata – isiliva

mercury – mercúrio –

lead – chumbo – umthofu

copper – cobre –

glass – vidro – igilasi

stone – pedra – itshe (5/6 amatshe)

fire – fogo – umlilo (3/4 imililo)

wood – madeira – umuthi (3/4 imithi)

ash – cinza – umlotha (3/-)

sand – areia – isihlabathi

paint – tinta – upende (1a)

electricity – eletricidade –

electric – elétrico –

magnet – ímã –

light – luz – ukukhanya (15)

atom – átomo –

weapon – arma – isikhali

sword – inkemba (9/10 izinkemba)

needle – agulha –

nail – prego – isipikili

hammer – martelo – isando (7/8 izando)

pot – panela – ibhodwe, ukhamba

hose – mangueira –

net – rede –

box – caixa – ibhokisi

bucket – balde – ibhakede

plough – arado – miHrâth

pearl – pérola –

ivory – marfim –

diamond – diamante – idayimani (ama)

ruby – rubi –

ruler – régua – masTarah

pen – caneta – ipeni

pencil – lápis – ipensele (ama)

ink – tinta –

calendar – calendário –

envelope – envelope – imvilophu

erase – -sula

map – map –

to glue – cola – -gcina

ointment – pomada – isigcobo

poison – veneno –

ball – bola – ibhola

cube – cubo –

triangle – triângulo –

square – quadrado –

curve – curva –

machine – máquina – umshini (3/4 imi..)

toy, game – ithoyisi, ukunto

Nation, City and Transport

country – país – izwe

nation – nação – isizwe

people – povo – izwe

citizen – cidadão –

king – rei – inkosi

queen – rainha – indlovukazi

kingdom – reino – umbuso

army – exército – impi

government – governo – uhulumeni

republic – república –

economy – economia –

border – fronteira – iphethelo

customs – alfândega –

war – guerra – impi (9/10 izimpi)

torture – tortura -

battle – batalha – ukulwa

civil – mulkî

city – cidade – idolobha (5/6 ama..)

downtown – inkaba yedolobha

street – rua – isitaladi (7/8)

capital – isiqongo (7/8)

place – lugar – indawo, isikhundla

hotel – ihhotela (5/6 amahhotela)

building - ibhilidi (ama), isakhiwo

church – igreja – isonto (5/6 amasonto)

go to church – -sonta

hospital – isibhedlela (7/8 izibhedlela)

police – polícia – amaphoyisa

restaurant – restaurante – ikhefi (ama)

dam – represa – idamu

factory – fábrica – umkhando (3/4 imi..)

harbour – porto – itheku

market – mercado – indali (9/10 izindali)

library – ilabhulali (5/6 ama..)

school – escola – isikole (7/8 izikole)

park – parque –

ruins – ruinas –

tower – torre – isilindo (7/8)

bridge – ponte – ibhuloho (ama..)

road – estrada – umgwaqo (3/4 imi...)

train – trem – isitimela (7/8 izitimela)

estação de trem – isiteshi sesitimela

railroad – ferrovia –

boat – barco – isikebhe

roar – remo –

ship – navio – umkhumbi (3/4 imi..)

car – carro – imoto (9/10 izimoto)

airplane – avião – indiza (9/10 izindiza)

airport – isikhungulo sezindiza

wheel – roda – isondo (5/6 amasondo)

trip – viagem – uhambo (izihambo)

to travel – viajar – -hamba

traveler – viajante – umhambi (1/2 aba..)

passport – iphasipothi (ama)

passenger – passageiro – umgibeli (aba)

ticket – ithikithi (ama..)

Europe – Europa – iYurobhu

USA – EUA – iMelika

Africa – África – i-Afrika

South Africa – iNingizimu Afrika

Johannesburg – iGoli (eGoli)

Durban – iTheko (eThekwini)

Cape Town – iKapa (eKapi)

Nature – Imvelo

nature – natureza – imvelo (9/10 izimvelo)

earth – terra – umhlaba (3/4)

- on earth - emhlabeni

sky – céu – izulu, isibhakabhaka

rain – chuva – imvula

cloud – nuvem – ifu (5/6 amafu)

weather – izulu

tree – árvore – umuthi (3/4 imithi), isihlahla

thorn – espinho – iva (5/6 ameva)

mountain – intaba (izintaba)

volcano – vulcão –

island – ilha –

lake – lago – ichibi (5/6 amachibi)

river – rio – umfula (3/4 imifula)

sea – mar – ulwandle (11/10 izilwandle)

beach – praia – ibhishi

woods – floresta – ihlathi (amahlathi)

field – campo – insimu

swamp – pântano –

hill – monte – igquma

coast – costa – ugu (11/10 izingu)

valley – vale – idobo (5/6 amadobo)

desert – deserto – umqothu (3/4 imiqothu)

wind - umoya

dune – duna – igquma

gulf – golfo –

pole – polo –

earthquake – terremoto –

north – norte – inyakatho

south – sul – iningizimu

east – leste – impumalanga

west – oeste - intshonalanga

sun – Sol – ilanga (5/6 amalanga)

star – estrela – imbasa (9/10 izimbasa)

moon – Lua – inyanga (9/10 izinyanga)

Earth – Terra – umhlaba (3/4)

Culture – Culture

culture – cultura –

civilizaton – civilização – impucuko

book – livro – incwadi (9/10 izincwadi)

newspaper – iphephandaba (5/6 ama..)

news – notícia – indaba (9/10 izindaba)

art – arte – ubucilo (14/-)

flag – bandeira –

history – história – umlando (3/4 imilando)

medicine – medicina –

painting – pintura – umdwebo (imidwebo)

sculpture – escultura –

science – ciência – isayensi (5/6 ama..)

mathematics – izibalo (8)

tradition-umkhuba (3/4), inkambo (9/10)

language – língua – ulimi (11/10 izilimi)

dictionary – isachazamazwi (7/8 izic..)

religion – religião –

sect – seita –

Islam – Islã – ubuSulumani (14)

Muslim – iSulumani (5/6 amaSulumani)

Christian – cristão – iKrestu (5/6 amaKrestu)

Christianity – Cristianismo – ubuKrestu (14)

Bible – Bíblia – iBhayibheli (5/6 ama..)

Jew – judeu – iJuda

God/Lord– iNkosi (9/6 amakhosi)

God – uNkulunkulu (1a/-)

Satan, devil – uSathani (1a/2a)

hell – inferno – isihogo (7/8 izihogo)

god – isithixo (7/8 izithixo)

goddess – deusa – isithoxokazi (7/8)

soul – alma – umphefumulo (3/4 imi..)

spirit – espírito – umoya (3/-)

ancestral spirit – idlozi (5/6 amadlozi)

Holy Spirit – Umoya Ongcwele

superstition –

communication – ukuzwana (15)

information – ukwasizwa (15)

radio – ilediyo (5/6 ama..), umsakazo (3/4 imisakazo)

chess – xadrez – ishesi (5/6 amashesi)

sports – esporte – umdlalo (3/4 imidlalo)

champion – campeão – ingqwele (9/10 izingqwele), umanqoba (1a/2a)

competition – umncintiswano (3/4 imincintiswano), umqhudelwano (3/4 imiqhulelwano)

Concepts and Emotions – Conceitos e Emoções

order – inhelo (9/10 izinhlelo), uhlelo (11/10)

shape – forma –

time – tempo – isikhathi, inkathi (9/10 izink..)

truth – verdade – impela (9), iqiniso (5)

true – verdadeiro – -qinisile (v)

reality – realidade – isibili (7/8), oqobo (11)

a lie – mentira – amanga (6)

to lie – mentir – -qamba amanga

liar – mentiroso –

mistake – erro – icala (5/6 amacala)

question - questão – umbuzo (3/4 imibuzo)

problem – problema – inkinga (9/10 izinkinga)

- No problem! – Akunkinga!

trap – armadilha – ingcupho (9/10 izingcupho)

an answer – resposta – impendulo (9/10 izim..)

to answer – -phendula

message – mensagem – umlayezo (3/4 imi..)

text message (phone) – umqhafazo (3/4 imi..)

word – palavra – igama (5/6 amagama)

letter (of alphabet) – iletha

accident – acidente – isehlakalo (7/8 ize..)

pressure – pressão – umfutho (3/4 imifutho)

advantage – vantagem –

quality – qualidade – ubuhle (14)

quantity – quantidade – inani, inana (5/6 ama..)

feature – isimo (7/8)

opinion – opinião – uvo (11/10 izimvo)

thought – pensamento – umcabango (3/4 imi..)

to think – pensar – -cabanga

crap – porcaria – amasimba (6)

nonsense – besteira – umbhedo

goal – objetivo – inhloso, injongo (9/10 izin..)

adventure – aventura –

center – centro – umnyombo (3/4 iminyombo)

progress – progresso – inqubeki (9/10 izin..)

end – fim – isigcino (7/8), ukuphela (15)

to end – acabar (tr.)– -gcinisa, -phelisa

to end – acabar (intr.) – -gcina, -phela

beginning – começo – ukuqala

- in the beginning - ekuqaleni

begin, start – começar (tr.) – -qala

middle – meio –

hole – buraco – umgodi (3/4 imigodi)

part – parte – ingxenye, isigaba

continue - -qhubeka

to last – durar – -hlala isikhathi

respect – respeito – inhlonipho

to respect - -esaba, -hlonipha

revolution – revolução – ukuphenduka (15)

success – sucesso – impumelelo (9/10 izimp..)

experience – isipiliyoni (7/8)

experient –

danger – perigo – ingozi (9/10 izingozi)

dangerous – perigoso – -yingozi (r)

contents – conteúdo - okuqukethwe

statistics –

possibility – ukwenzeka

possible – possível – -enzeka (v)

force, stregnth – amandla (6)

meaning – significado – ingqondo (9/10 izin..)

to mean – significar – -sho

dialogue – diálogo –

conversation – ingxoxo (9/10), ixoxo (5/6)

a secret – segredo – imfihlo (9/10 izimfihlo)

secret (adj) – -fihliwe (v)

mystery – imfihlakalo (9/10 izimfihlakalo)

mysterious – -fihlakala (v)

victory – vitória – ukunqoba (15)

defeat – derrota – ukwahlula (15)

cause – causa – imbangela (9/10 izimbangela)

to cause – -banga, -enza

feeling –

to feel – -zwa

fear – medo – uvalo (11/-)

to fear – -esaba, -saba

virtue – virtude –

virtuous – virtuoso –

love – amor – uthando (11/-)

love each other – -thandana

- in love with – ethandweni na-

to love – amar – -thanda

idea – idéia – umbono (3/4 imi..), umkhanyako

value – val or –

jealousy – ciúmes - umona

jealous – ciumento – -nomona (r)

to hurry (intr.) – -jahela, -shesha, -khawuleza

to hurry (tr.) - -sheshisa

belief – crença – ithemba, ukholo

believe – acreditar – -kholwa, -themba

a dream – sonho – iphupho (5/6 amaphupho)

to dream – sonhar – -phupha

patience – paciência – isineke

patient – paciente – -nesineke (r)

Money - Imali

money – dinheiro – imali (9/-)

price – preço – inana, inani, intengo

owner – proprietário – umnikazi

Verbs and Derivates – Verbos e Derivados

Main Helping Verbs – Principais Verbos Auxiliares

become – tornar-se – -ba

remain – permanecer – -sala

seem – parecer – -bonakala, -bukeka

want – querer – -funa

must – ter que, dever – fanele, -funeka, -swele

might – poderia – -nga-

try – tentar – -linga, -zama

may, be possible – ser possível – -nga-

ask, request to – pedir – -cela

can/be able to – poder – -azi

need (+noun) – precisar de (substantivo) – -dinga, -swela

like – gostar de – -thanda

I like reading – eu gosto de ler – ngithanda ukufunda

Idioms – Expressões

please – por favor – ngicela (+ sjnc), ngiyacela

thank you (very much) – ngiyabonga (kakhulu)

you´re welcome – de nada – kulungile

excuse me – com licença – uxolo!

hello – oi – (to one person) sawubona! (to more poeple) sanibona! sanibonani!

sorry! – desculpe! – ngiyaxolisa!

thank God – graças a Deus –

welcome! – bem-vindo – ngiyakwemukela! siyanemukela!

good morning – bom dia – sawubona

good evening – boa noite – sawubona

good night – boa noite – lala kahle

how do you do? – como vai? – unjani? (pl.) ninjani?

fine – bem – ngikhona/ ngiyaphila

good bye – tchau – hamba kahle!

what is your name? - ngubani igama lakho?

my name is – igama lami ngu…

where are you from? - uphumaphi? (phuma = come from; -phi = where)

I’m from…/we're from - ngiphuma.../ siphuma…

where do you live? - uhlalaphi? (hlala - live)

I live in Durban – ngihlala eThekwini

I speak Zulu – ngikhuluma isiZulu

I don’t speak Zulu – angikhulumi isiZulu

Do you speak English? – ukhuluma isiNgisi na?

Afrikaans - isiBhunu

translate - -humusha

translation - ukuhunyushwa

I don’t understand – angiqondi

I didn’t understand - angiqondanga

Do you understand? – uyaqonda na?

Do you understand me? – uyangiqonda na?

There is – há, tem – nango, nanko, nanto, naso, nayo, nalo, nabo, nakho

how much is it? – kangakanani?

Happy Birthday – halala ngosuku lokuzalwa!

congratulations – parabéns – halala! ngiyakuhalalisela!

good luck – boa sorte – ngikufisela inhlanhla! inhlanhla enhle!

have a good trip –

Grammar quick reference (from www.isizulu.net)

+ = positive

- = negative

p = participial mood

Future tense:

SC + -zo- (neg: -zu-)

(+ -ku- for monosyllabic verbs)

¹ -m- refers to persons,

-wu- to other objects:

uyamsiza ubaba

He's helping dad

uyawufuna ubhiya

He wants the beer

² the -ka- variants are used

with class 1a/2a possessors:

izinkomo zikababa

Dad's cattle

-dwa:

only/solely (adv.)

-nke:

sg.: all, the whole

pl.: all, every

-dwa:

one/only (adj.)

-nye:

it/there is one ...

-phi: which?

-ni: what kind/sort of?