Javanese Language

Javanese Language

Basa Jawa

Grammar and Vocabulary

1. Structural Words

1.1 Pronouns & Demonstratives

this – iki/ nika, menika

that – kui/ niku

1.2 Question words

what – apa/ napa

who – sapa/ sinten

where – neng edih/ dateng pundhi

when – kapan

how – piye, ya’apa/ kados pundhi

why – nyapo, ngapo/ kenging napa

relative pronoun – sing/ ingkang

1.3 Prepositions

in, on – neng/ wonten

to – menyang, neng/ dateng

for – kanggo/ kagem

from – teko/ saking

with – karo/ kalihan

without – ora karo/ mboten kalihan

about - perkara/ perkawis

against – ngalawan/ mengsah

before – sakdurunge/ sakderengipun

after - sakwise/ saksampunipun

during – wayah/ rikala

above – neng nduwur/ wonten nginggilipun

under – neng ngisor/ wonten ngandhapipun

through - lewat/ medal

I bought a book for my friend

aku nyelang buku kanggo koncoku

kulo ngampil buku kagem rencang kulo

1.4 Conjunctions

1.6 Numbers

1 – siji/ setunggal

2 – loro/ kalih

3 – telu/ tiga

4 – papat/ sekawan

5 – lima/ gangsal

6 – nem

7 – pitu

8 – wolu

9 – sanga

10 – sepuluh/ sedasah

1.5Adjectives

good – sae/

1.6 Main Verbs

not - ora/ mboten (placed before verb)

have – ndhuwe/ nggadha

I (don’t) have a house

aku (ora) ndhuwe omah / kulo (mboten) nggadha nggriyo