Åtaganden

Gudstjänster i Lutherstiftelsens lokaler

Lutherstiftelsens institution finns (t.o.m. juni 2023 då den flyttas till FFG:s lokaler, Ekmansgatan 3) på Thorburnsgatan 4, Göteborg. Här firas huvudgudstjänst varje sön- och helgdag med runt 15—30 deltagare, passionspredikningar och ibland aftongudstjänster som kan följas av föredrag och samkväm.

Övriga åtagande lyder som följer:


Lutherstiftelsens pastorala utbildning; prästvigningar

Lutherstiftelsens pastorala kurs (17 veckors heltidsstudier) genomfördes för första gången hösten 2003 med två deltagare, och därefter hösten 2005 med sex deltagare, samtliga prästvigda i Missionsprovinsen. Den gavs sedan år 2009 med fem deltagare, varav två prästvigdes i Missionsprovinsen, en i provinsens finska del och en i Det evangelisk-lutherske stift (DELK) i Norge. Kursen ägde även rum hösten 2011 med sex deltagare. Fem av dem prästvigdes i Missionsprovinsen. Den anordnades nästa gång hösten 2013 med en deltagare prästvigd i Missionsprovinsen 2014, samt hösten 2015 med tre deltagare varav två prästvigdes, en i Missionsprovinsen och en för finska Missionsstiftet. År 2020 har kursen genomförts under 12 veckor under vårterminen för tre deltagare varav två har prästvigts för Missionsprovinsen. Kursen hade denna gång föregåtts av inspirationsdagar där många av deltagarna fått grundläggande undervisning i bl.a. homiletik, själavård och pastoralt handlande.

Numera ges stiftelsens pastorala utbildning i samarbete med FFG enligt ett nytt upplägg med veckoslutskurser under terminerna kompletterade med intensivkurser i juni. Det första utbildningsåret är öppet för alla teologie studerande medan den andra året (och intensivkurserna) är en fördjupad utbildning som riktar sig till prästkandidater i Lutherska kyrkor med syfte att förbereda dessa för tjänst som församlingsherdar. Det nya kursupplägget framgår här.

VDM teol.dr. Patrik Toräng, Lutherstiftelsens ordförande, är kursansvarig. Missionsprovinsens biskop Bengt Ådahl är kursföreståndare. VDM, teol dr Timo Laato, anställd 20 % för pastorala kursen, leder arbetet med kursupplägg och schemaläggning och är huvudlärare i homiletik. I Laatos tjänst ingår också att medverka vid Lutherstiftelsens inspirationsdagar och bidra med artiklar i Göteborgs Stifts-Tidning (se nedan). Mellan kurserna har Laato författat läroböcker i pastorala ämnen och undervisat teologie studerande vid den evangelisk-lutherska kyrkans prästutbildning i Keltto, Ingermanland. Laato medverkar också med föredrag och förkunnelse vid kyrkodagar och gudstjänster.

Andligt mörker och villfarelse tränger ohejdat fram. Förförelsen har blivit häpnadsväckande grov. Dessvärre måste man konstatera att gudstjänstlivet i Svenska kyrkan, som samlar allt förre deltagare, ofta förytligas eller rent av förfalskas. Guds ord blir alltmer sällsynt och undanträngt i vårt folk. Samtidigt samlar HERREN sina trogna, som kämpar trons goda kamp! Det är livsviktigt att HERRENS ord inte tystnar i vårt land utan får ljuda klart också för kommande generationer. Av detta skäl har Lutherstiftelsen engagerat sig i Missionsprovinsen som understödjande organisation. De vigningar till Ordets ämbete som därigenom kan genomföras, tillför våra gudstjänstsammanhang präster, som annars för sin lydnad mot HERRENS bud skulle ha hindrats att bli prästvigda. Ett problem är att det finns så få avlönade tjänster för nyprästvigda. Lösningen blir att många av dessa präster försörjer sig med förvärvsarbete i annat sammanhang och gör prästtjänst på fritiden! Detta hindrar inte att andra präster har lön för sin tjänst, och att medel därtill samlas in genom gåvor.

S:t Markus församling i Lund; gudstjänstverksamheten på Österlen; S:t Matteus församling (Helsingborg)

Patrik Toräng är från februari 2007 placerad för tjänstgöring (40%) som pastor loci för S:t Markus församling i Lund som samlas till söndaglig gudstjänst i EFS-kapellet i stadens centrala del. Dessutom ges möjligheter till bibelstudier, hembesök och annat pastoral arbete bland studerande, barnfamiljer, ungdomar och äldre kyrkfolk. S:t Markus församling ansvarar själv för sin ekonomiska förvaltning. Överskott går till Lutherstiftelsens prästkassa. Andreas Karlgren (Kävlinge), prästvigd 2012, advokat på DIVES advokatbyrå i Landskrona, leder många gudstjänster helt ideellt. Varmt tack för detta!

Från 2012 ingår också gudstjänster på Österlen i Torängs tjänst. Under lång tid ägde dessa rum i missionshuset Vigarehuset i den lilla fiskebyn Vik mellan Kivik och Simrishamn. Sedan hösten 2015 har en pensionsavgång bland Svenska kyrkans präster i trakten motiverat en förstärkning av denna verksamhet. Nu samlas dessa gudstjänstfirare istället i gamla skolan i Ravlunda ca en söndag i månaden. Varannan gång firas Herrens Heliga nattvard. En stor fördel med den nya lokalen är att personer med rörelsehinder kan delta. Vi har också för ett antal år sedan arrangerat välbesökta kyrkodagar i lokalerna. Vid gudstjänsterna tas kollekt till Lutherstiftelsens verksamhet. Hyresavgiften per tillfälle är mycket låg.

Sedan 2019 understödjer Lutherstiftelsen också S:t Matteus församling i Helsingborg på så sätt att en del av Torängs tjänst är utförs här. Gemenskapen samlas till högmässa varannan söndag eftermiddag i EFS-kyrkan i stadens centrum. Dessutom hålls bibelstudier, katekesförklaringar, ungdomsmöten och andra samlingar i samverkan med Missionsprovinsens församlingar i Skåne och Småland samt med ELBK:s (Evangelisk-Lutherska bekännelsekyrkans) församling i Yxenhult.

S:t Petri församling i Karlstad

VDM Daniel Brandt var fram t.o.m. augusti 2018 anställd som församlingsherde för S:t Petri gudstjänstgemenskap i Karlstad på 50 % av heltid. I tjänsten prioriterades söndaglig gudstjänst samt hembesök. Nu betjänas gemenskapen av tillresande präster, främst från Mariakyrkans församling i Uddevalla, vilka leder högmässa ca en söndag i månaden. Gudstjänsterna firas i en liten lokal i stadsdelen Herrhagen (Verkstadsgatan 1). Salen hyrs per tillfälle mot en mindre avgift. Utöver gudstjänster, genomförs hem- och sjukbesök.

Göteborgs Stifts-Tidning (GST)

Göteborgs Stifts-Tidning (GST) ägs och utges av Lutherstiftelsen sedan 2011. Fr.o.m. 2019 utkommer tidningen med nio 12-24-sidiga nummer per år. Vi känner stor tacksamhet för de många av GST:s medarbetare som helt ideellt lägger ner stort arbete på att fylla varje nummer med angeläget innehåll! Lutherstiftelsen finner det viktigt att GST fortsätter att vara en röst i tiden, som ger vägledning och uppbyggelse, andligt ljus och salt, samt informerar om gudstjänstslivet i evangelisk-lutherska församlingar som ej tillhör Svenska kyrkan. Tidningen är en hjälp för kyrkfolk att vara andligt vakna och finna vägen i en svår tid. GST har nu ca 200 betalande prenumeranter. Det går bra att få gratisexemplar att dela ut till personer som man tror kan vara intresserade att läsa GST. Kontakta expeditionen i så fall.

Stipendier

Som stipendier till teologie studerande utdelas gratisprenumeration på Göteborgs Stifts-Tidning samt reseersättning i samband med inspirationsdagar. I övrigt inriktas stipendierna på Lutherstiftelsens pastorala kurs. Bokförsäljning och bokutgivning För egna medel och medel som genom överlåtelse och arv erhållits av Samfundet Libris har Lutherstiftelsen bokförsäljning från eget lager på Thorburnsgatan 5. Sortimentet utgörs framförallt av klassisk evangelisk-luthersk uppbyggelselitteratur och läroböcker i pastoral teologi.

I början av 2022 trycktes på Lutherstiftelsens förlag en ny utgåva med kyrkoårets bibelläsningar (Folkbibelns översättning 2015) enligt Svenska kyrkans evangeliebok 1983. Utgåvan innehåller även psaltarpsalmsläsningar, läsningar för passionstiden inklusive Bugenhagens evangelieharmoni, kollekt- evangelie- och högtidsböner, de tre fornkyrkliga trosbekännelserna samt Martin Luthers Lilla katekes (inklusive ordning för bikt och hustavla).

Böckerna som bjuds ut till försäljning framgår här. För beställningar kontaktas Lutherstiftelsens expedition.