Åtaganden


Lutherstiftelsens institution finns på Thorburnsgatan 5, Göteborg, där vi bl.a. ordnar inspirationsdagar med pastorala ämnen. Här firar vi också huvudgudstjänst varje sön- och helgdag med runt 20—40 deltagare, samt ibland aftongudstjänster med möjligheter också för prästkandidater att öva att leda gudstjänst. Övriga åtagande framgår nedan.


Lutherstiftelsens pastorala kurs

Kursen (17 veckors heltidsstudier) genomfördes för första gången hösten 2003 med två deltagare, och därefter hösten 2005 med sex deltagare, samtliga prästvigda i Missionsprovinsen. Den gavs sedan år 2009 med fem deltagare, varav två prästvigda i Missionsprovinsen, en av dessa i provinsens finska del och en i Det evangelisk-lutherske stift i Norge. Kursen ägde även rum hösten 2011 med sex deltagare som slutförde den. Fem av dem prästvigdes i Missionsprovinsen. Den anordnades nästa gång hösten 2013 med en deltagare prästvigd i Missionsprovinsen 2014, samt hösten 2015 med tre deltagare varav två prästvigda 2016 i Missionsprovinsen respektive för finska Missionsstiftet. År 2020 har kursen genomförts under 12 veckor 7/1 till 3 /4. Den hade denna gång föregåtts av inspirationsdagar där många av deltagarna fått grundläggande undervisning i bl.a. homiletik, själavård och pastoralt handlande.

Utbildningen av dessa präster, och de vigningar till Ordets ämbete som genomförts, tillför vårt folk och våra gudstjänstsammanhang präster, som annars för sin lydnad mot HERRENS bud skulle ha hindrats att bli prästvigda. Guds ord blir alltmer sällsynt och undanträngt i vårt folk. Andligt mörker och villfarelse tränger ohejdat fram. Förförelsen har blivit häpnadsväckande grov. Dessvärre måste man konstatera att gudstjänstlivet i Svenska kyrkan, som samlar allt förre deltagare, ofta förytligas eller rent av förfalskas. Samtidigt samlar HERREN sina trogna, som kämpar trons goda kamp! Det är livsviktigt att HERRENS ord inte tystnar i vårt land utan får ljuda klart också för kommande generationer.

Ett särskilt problem är att det i Missionsprovinsen finns så få tjänster med löner för nyprästvigda. Lösningen blir att dessa präster försörjer sig med förvärvsarbete i annat sammanhang och gör prästtjänst på fritid! Detta hindrar inte att andra präster har lön för sin tjänst, och att medel samlas in genom gåvor. Vi bör tänka med stor tacksamhet på att HERREN förser oss också med präster som under en tid kan göra sin tjänst ideellt!

S:t Markus församling i Lund och gudstjänstverksamheten på Österlen

Patrik Toräng är från februari 2007 placerad för tjänstgöring i Lund med omnejd. Här ges möjligheter att göra ett arbete bland studerande, barnfamiljer och äldre kyrkfolk. Av Torängs tjänst har arbetet som församlingspräst utgjort ca 50 %. S:t Markus församling ansvarar själv för sin ekonomiska förvaltning. Eventuellt överskott har gått till Lutherstiftelsens prästkassa. Andreas Karlgren (Kävlinge), prästvigd 2012, advokat på Grönvall & Partners advokatbyrå i Landskrona, leder många gudstjänster i Lund. Karlgrens insatser sker helt ideellt. Varmt tack för detta!

Från 2012 ingår också gudstjänster på Österlen i Torängs tjänst. Under lång tid ägde dessa rum i missionshuset Vigarehuset i den lilla fiskebyn Vik mellan Kivik och Simrishamn. Sedan hösten 2015 har en pensionsavgång bland Svenska kyrkans präster i trakten motiverat en förstärkning av denna verksamhet. Nu samlas dessa gudstjänstfirare istället i gamla skolan i Ravlunda ca var tredje söndag. Varannan gång firas Herrens Heliga nattvard. En stor fördel med den nya lokalen är att personer med rörelsehinder kan delta. Vi har också vid ett par tillfällen kunnat ordna med välbesökta kyrkodagar i lokalerna. Det skall nämnas att hyresavgiften är mycket låg. Vid gudstjänsterna tas kollekt till Lutherstiftelsens verksamhet.

S:t Petri församling i Karlstad

Daniel Brandt var fram t.o.m. augusti 2018 anställd som församlingsherde för S:t Petri gudstjänstgemenskap i Karlstad på 50 % av heltid. I tjänsten har söndaglig gudstjänst samt hembesök prioriterats. Församlingens gudstjänster äger rum i en samlingssal i stadsdelen Herrhagen (Verkstadsgatan 1). Salen hyrs per tillfälle mot en mindre avgift. Efter att Daniel lämnat sin tjänst, har tillresande präster lett församlingens högmässor ungefär två gånger i månaden. Övriga söndagar har lekmän/veniater lett läsegudstjänster. Fr.o.m. våren 2020 ansvarar Mariakyrkans församling i Uddevalla för högmässor och sjukbesök i Värmland. Lutherstiftelsen ersätter kostnaderna.

VDM, teol dr Timo Laato

VDM, teol dr Timo Laato, anställd lärare 30 % för pastorala kursen, leder arbetet med kursupplägg och schemaläggning, samt gör en mycket gedigen insats i undervisningen, så att kursen kan genomföras med gott resultat. I tjänsten ingår medverkan vid Lutherstiftelsens inspirationsdagar och författande av artiklar i Göteborgs Stifts-Tidning. Mellan kurserna har Laato gjort ett viktigt arbete med författande av läroböcker i pastorala ämnen. Han har även tidigare år i artiklar och föreläsningar undervisat bl.a. om den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen undertecknad av representanter för den Romersk-katolska kyrkan och företrädare för vissa lutherska kyrkor. Laato har även medverkat med föredrag och förkunnelse vid kyrkodagar och gudstjänster.

Stipendier

Som stipendier till teologie studerande utdelas gratisprenumeration på Göteborgs Stifts-Tidning samt reseersättning i samband med inspirationsdagar. Enligt nya anvisningar bokförs denna kostnad som gåva. I övrigt inriktas stipendierna på Lutherstiftelsens pastorala kurs.

Göteborgs Stifts-Tidning (GST)

Göteborgs Stifts-Tidning (GST) ägs och utges av Lutherstiftelsen sedan oktober 2010. GST utkom t.o.m. 2018 års slut varannan vecka med uppehåll fem veckor under sommaren. 2011-2018 kopierades GST på leasad kopiator som även använts av andra närstående organisationer. Sedan 2015 innehöll flertalet nummer åtta A4-sidor (ett par nummer 12 sidor).

För att minska förlusten för utgivningen, ges GST fr.o.m. 2019 ut med nio stycken 12, 16 eller t.o.m. 20 sidiga nummer. Vi känner stor tacksamhet för de många av GST:s medarbetare som helt ideellt lägger ner stort arbete på att fylla varje nummer med angeläget innehåll! Lutherstiftelsen finner det viktigt att GST fortsätter att vara en röst i tiden, som ger vägledning och uppbyggelse, andligt ljus och salt, och några meddelanden om gudstjänster. Tidningen är en hjälp för vårt kyrkfolk att vara andligt vakna och finna vägen i en svår tid.

GST har nu ca 250 betalande prenumeranter. Det går bra att få ut gratisexemplar att dela ut till personer som man tror kan vara intresserade att läsa GST. Kontakta expeditionen i så fall.