Gåvor

Lutherstiftelsens huvudkassa
Plusgiro 49 12 14-3

En tid när Guds ord håller på att bli sällsynt har Lutherstiftelsen en stor och viktig uppgift att genom pastoral utbildning rusta prästkandidater att vara herdar för Kristi församling och verka för att Guds ords sanningar förkunnas. Människor behöver undervisning, vägledning och själavård, särskilt i sammanhang där Guds ord är undanträngt. Man kan stödja stiftelsens pastorala utbildning genom gåvor till Lutherstiftelsens huvudkassa. Huvudkassan svarar också för hyreskostnader, bokutgivning och andra kostnader.
Minnesgåvor. Vid någons bortgång kommer det ibland in gåvor till Lutherstiftelsen, som då skickar ut minnesblad. Även för uppvaktning vid högtider kan gåva ges till Lutherstiftelsen, som då sänder en hälsning till jubilaren. V.g. ange tydligt mottagarens adress och avsändarens namn.


Lutherstiftelsens Prästkassa
Plusgiro 34 65 56-4

Guds ord håller på att bli alltmer undanträngt i vårt land. Vi bör vara med i förböner och gåvogivande, så att präster kan sändas ut och avlönas. Guds ord om frälsningen genom Jesus Kristus från evig förtappelse till evigt liv måste förkunnas rent och klart också för kommande generationer och på platser där Guds ord är på väg att försvinna. Lutherstiftelsen understödjer f.n. prästtjänster (lön, arvode för enstaka insatser, resekostnader) för upprätthållande av gudstjänstliv i Skåne (S:t Markus, Lund; S:t Matteus, Helsingborg; Lutherstiftelsens gudstjänstgemenskap på Österlen) och i Värmland (S:t Petri gudstjänstgemenskap i Karlstad). Bidrag till denna verksamhet tas tacksamt emot.


Göteborgs Stifts-Tidning
Plusgiro 2 55 21-6

Sedan år 2011 är Lutherstiftelsen ägare och utgivare en Göteborgs Stifts-Tidning, GST. I tidningen publiceras artiklar med kommentarer ur ett bibelkristet perspektiv på aktuella händelser i kyrka och samhälle, uppsatser om kyrkohistoriska ämnen relaterade till Göteborgs stift, predikoturer för evangelisk-lutherska gemenskaper ej anslutna till Svenska kyrkan, information om tjänstetillsättningar i Göteborgs stift, m.m. GST utkommer f.n. med nio 12-till 24-sidiga nummer per år. Mått och steg har vidtagits för att sänka omkostnaderna kraftigt, bl.a. genom minskning av betald arbetstid och genom att vi trycker tidningen på hyrd kopiator. Vi är beroende av gåvor för att tidningen inte skall gå med förlust.


Bankgiro till all verksamhet: 340-5826.

Ange gärna vilken del av verksamheten Ni önskar stödja med er inbetalning på Lutherstiftelsens bankgiro.


Omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i Jesu namn för alla folk.