Gåvor

Lutherstiftelsen

Plusgiro 49 12 14-3

En tid när Guds ord håller på att bli sällsynt har Lutherstiftelsen en stor och viktig uppgift att rusta några prästkandidater att vara herdar för Kristi församling och verka för att Guds ords sanningar förkunnas. Människor behöver undervisning, vägledning och själavård, särskilt i sammanhang där Guds ord är undanträngt.

Vad vi har möjlighet att göra för Kristi rike är väl använt!

Minnesgåvor. Vid någons bortgång kommer ibland in gåvor till Lutherstiftelsen, som då skickar ut minnesblad. Även för uppvaktning vid högtider kan ges till Lutherstiftelsen, som sänder en hälsning till jubilaren. V.g. ange tydligt mottagarens adress och avsändarens namn.

Lutherstiftelsens Prästkassa

Plusgiro 34 65 56-4

Guds ord håller på att bli alltmer undanträngt i vårt land. Vi bör vara med i förböner och gåvor, så att präster kan sändas ut och avlönas. Guds ord om frälsningen genom Jesus Kristus från evig förtappelse till evigt liv måste förkunnas rent och klart också för kommande generationer och på platser där Guds ord är på väg att försvinna och ett komplement behövs.

Omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i Jesu namn för alla folk.