Kursplan

| Utbildning | Kursplan | Stipendier | Om kursen |


Kursplan för pastoral kurs, 13 veckor


Kallad till herde för Kristi församling – Introduktion

Bp Bengt Ådahl, bp em Roland Gustafsson

Vikten att själv gå vägen, glädje – motgångar, som Kristi medarbetare

Allt kommer från Gud – på ditt ord vill jag kasta ut näten.

Presentation av pastoralkursen, kort orientering. Vad ingår i pastors arbete? – Allt bör göras med den stora räkenskapsdagen för ögonen.

Predikan

TD Timo Laato m.fl.

Vad är predikan?

Hur predikan byggs upp. Beredelsen

Bibeltextens användning i predikan

Väckelsepredikan – dubbla utgången – omvändelsen

Själavård i predikan och Guds verk att föra människor till tro

Lag – evangelium. Hur uttrycker vi förhållandet: eget arbete – Guds nåd?

Olika delar av predikan: undervisning, kallelse, väckelse och varning, Guds heliga bud, att

måla Kristi försoning, nådens rikedom, fortsatt vägledning

Uppbyggelselitteraturen

Skriftetalet

Kasualtalen, särskilt begravningen

Bibelstudier, passionspredikan, katekesförklaring, familjegudstjänst, tala till barn i predikan

Pastoralt: Ha klart för sig människors förutsättningar, visa aktsamhet om kyrklig tradition.

Homiletiska övningar

TD Timo Laato m.fl.

8 uppgifter/deltagare. Manus lämnas i förväg, predikan kommenteras gemensamt i gruppen. Kyrkoårets högtidsdagar och ett antal vanliga söndagar behandlas. De sista övningarna inriktas på nära förestående söndagar. Varje deltagare skriver också ett griftetal och ett skriftetal.

Kateketik

TD Timo Laato

Katekesen som trons sammanfattning

Pedagogik på ortodox grund, i offensiv anda, för konfirmander, för människor som frågar, för ledare i kyrkligt arbete, för kyrkfolk

Konfirmandundervisningen, former, innehåll

Hur man ställer frågor pedagogiskt i undervisning.

Kateketiska undervisningsövningar

TD Timo Laato

Deltagande i konfirmandgrupper. Varje deltagare håller lektion och får den utvärderad. Barn-och ungdomsarbete, kort orientering

Liturgik

TD Timo Laato m.fl.

Reformationens teologi, avgränsning mot Rom och Calvin

Liturgin, framväxt och historia

Katekesens roll i liturgin och reformationens teologi

Genomgång av gällande gudstjänstordningar, vad är användbart?

Liturgin som uttryck för vår kristna bekännelse. Vad måste finnas med i sann gudstjänst?

Strukturen i kyrkans böner

Musiken i Ordets tjänst

Det pastorala handlandet kring dop och nattvard

Det pastorala handlandet kring konfirmation, vigsel och begravning (här ingår resp gudstjänst, dop- och vigselsamtalet, kontakt med sörjande, hur hanterar vi människors önskemål?)

Liturgisk genomgång praktiskt i kyrka

Psalmer och liturgisk sång

TD Timo Laato, TD Daniel Johansson

Psalmer, krav på innehåll, hur har melodierna växt fram historiskt?

Några koralövningar. Fortsatta övningar i mässmusik 1 gång/vecka.

Talteknik och framförande, 1 gång/vecka

Inese Johansson.

Själavård och pastoralt handlande

TD Patrik Toräng

Herdevård. Attityden mot församlingsbor, mot de trogna, mot motståndare.

Den enskilda själavården

TD Patrik Toräng m.fl.

Inriktning och målsättning: omvändelse och syndernas förlåtelse, tron och trons liv

Hur påminner vi om att den enskilda själavården finns?

Sekretess och tystnadsplikt

Viktigt att ge uppmuntran och ljus och leda vidare

Människor som börjar fråga

Syndabekännelse och avlösning

Frestelser, anfäktningar, trons fasta grund

I prövningar och inför livets slut

När man inte får sina närmaste med sig

Sjukbesök, sjukkommunion. Gudstjänst på vårdinrättning

Psykiska avvikelser och sjukdomars påverkan på sinnet.

Själavård och pastoralt handlande i vidare mening

TD Patrik Toräng, TD Timo Laato m.fl.

Äktenskap och familj

Sorgearbete

Psykiska avvikelser/att bemöta psykiskt sjuka

Hur kan Gud tillåta?

Utvecklingspsykologi

Sociala problem

Telefonjour

Möte med islam

Storstadsarbete – att bygga gudstjänstförsamling

Svåra händelser

Etiska problem: abort, skilsmässa, eutanasi

Att arbeta i en koinonia

Församlingsbyggande på Ordets grund; att få människor med.

Det allmänna prästadömet – en ovärderlig hjälp i arbetet

Hur hanterar vi massmedierna?

Prästens och förkunnarens egen själavård

Besök i koinonia

Kyrkorätt

Advokat VDM Andreas Karlgren m.fl.

Kyrkoordningen för Svenska kyrkan,

genomgång

Den dubbla ansvarslinjen. Var går gränsen för lojalitet?

Kyrkoråd och protokoll m m.

Att vara arbetsledare

Fri församlingsverksamhet i kommunitet, missionsstrategi, ledning.

Kyrkokunskap

Flera olika lärare

Diakoni

Besök på behandlingshem för drogberoende

Missionärskallelse och mission idag

SKUT

Inomkyrkliga rörelser

Övriga samfund

Tänkbara framtidsperspektiv:

Kyrkans arbete i Balticum under Sovjettiden

Arbete i Estland/Lettland/Ingermanland idag

Lutherdomen idag i Västeuropa

Samarbete mellan olika bekännelsetrogna organisationer

Andaktsliv och samtal

Föreläsning eller övning på morgonen inleds med morgonbön/andakt

Samtal med gruppen och utvärdering, några gånger.

Ämnen som kursens deltagare önskar få belysta tas upp, några gånger

Gudstjänst i församling

Deltagare leder gudstjänst i församling vid ett antal tillfällen.

Eventuellt ett antal dagars praktiktjänst i församling/koinonia.