Kursplan

Utbildning - Kursplan - Stipendier - Om kursen


Pastorala fördjupningsspåret


Del 1 (första läsåret)

Introduktion till pastoralteologi
Introduktion till hela det pastoralteologiska fördjupningsspåret och pastoralteologins plats inom teologin. Något om pastoralteologins bibliska bakgrund, om pastoralteologi i snävare bemärkelse (prästämbetet) och i vidare bemärkelse (allmänna prästadömet, församlingsvård och tjänster/ansvar i församlingen), m.m. Fältförsamling med handledare utses.
Kurslitteratur: Herdabrev till församlingarna i Göteborgs stift, Bo Giertz, Stengrunden, Bo Giertz, Följ mig! Pastorala perspektiv i bergspredikan (s. 7-21), Timo Laato.

Introduktion till homiletik/kateketik
Introduktion till kristen förmedling, förkunnelse, undervisning för barn, unga, vuxna. Lag & evangelium som biblisk tolkningsprincip och nyckel till en rätt och Kristus-centrerad förkunnelse, m.m.
Kurslitteratur: Ordet fra Guds munn, Carl Fredrik Wislöff, Texten og Tiden (band 1-2), Leif Andersen, Pædagogik i kristent perspektiv, Carsten Hjorth Pedersen.

Introduktion till diakoni & etik
Introduktion till förhållandet mellan kyrka & stat, diakonins & etikens plats i kyrkans uppdrag, svåra etiska frågor i samtiden, diakoni i praktiken, m.m.
Kurslitteratur: How to Build a Diaconal Church, Alf Oftestad.

Introduktion till själavård
Grundläggande själavård, om förhållandet själavård och människovård/psykologi. Om att finna Gud och att finna sig själv. Samtalsteknik, sjuk- och hembesök, mötet med människor i kris och samvetsnöd, m.m.
Kurslitteratur: Grundlaeggende sjaele-sorg, Gunnar Elstad, Ignatiansk och luthersk andlig vägledning, Fredrik Brosché; Finna Gud, finna sig själv, Fredrik Brosché.

Introduktion till liturgik
Introduktion till liturgikens rötter, utveckling, syfte, symboler och principer. Något om högmässans bibliska bakgrund och väsen.
Kurslitteratur: Liturgik – en introduktion, Carl-Henrik Martling; Reformatorisk gudstjänst på Skriftens grund, Timo Laato. 

Introduktion till evangelisation & församlingsbyggande
Kyrkan i mötet med kulturen, evangelisation, församlingsbygge. Något om församlingsplantering och ekumenikens roll/utmaningar. Läsårsavslutning och utvärdering.
Kurslitteratur: Genom evangeliets kraft, Mikkel Vigilius.


Del 2 (andra läsåret)

Intensivvecka i juni
Homiletik; pastoralteologi;
Homiletiska/praktiska övningar.
Prästämbetet enligt Bibeln och bekännelsen; pastoralteologi (grunder); något om att arbeta som präst; att leda andakt; predikoförberedelser.

Fördjupning pastoralteologi
Att vara herde för hela sin församling; arbetsledarskap; förhållandet till församlingar och präster i det egna kyrkosamfundet; förhållandet till andra kristna och civilsamhället; konflikter.
Predikogenomgångar.

Fördjupning liturgik
Kyrkans liturgi - fördjupning; Reformationens teologi, avgränsning mot Rom och de reformerta: liturgins framväxt och historia; katekesens roll i liturgin och reforma-tionens teologi: gällande gudstjänstordningar; liturgin som uttryck för vår kristna bekännelse: strukturen i kyrkans böner; musiken i Ordets tjänst: praktiska övningar; bedömning av andakter; liturgisk sång.
Predikogenomgångar. 

Fördjupning homiletik
Hur predikan byggs upp; bibeltextens användning i predikan: väckelsepredikan – dubbla utgången – omvändelsen. Själavård i predikan och Guds verk att föra människor till tron: lag – evangelium; olika delar av predikan: undervisning, kallelse, tröst, väckelse och varning, Guds heliga bud, Kristi försoning, nådens rikedom, fortsatt vägledning. Pastoralt: människors olika förutsättningar; kyrklig tradition.
Predikogenomgångar.

Fördjupning själavård
Inriktning och målsättning: omvändelse och syndernas förlåtelse, tron och trons liv; att erbjuda enskild själavård: bikt; uppmuntran och att leda vidare; frestelser, anfäktning, trons fasta grund under prövningar och inför livets slut; när man inte får sina närmaste med sig: sjukbesök, sjukkommunion; gudstjänst på vårdinrättning: psykiska avvikelser och sjukdomars påverkan på sinnet.
Predikogenomgångar.

Kyrkorätt
Kyrkoordningen för Svenska kyrkan: den dubbla ansvarslinjen; Sekretess och tystnadsplikt.
Predikogenomgångar.

Kyrkokunskap
Inomkyrkliga rörelser; övriga samfund; bekännelsetrogna organisationer.
Predikogenomgångar.


Tre intensivveckor i juni
Bl.a.:
Dop och nattvard. konfirmation, vigsel och begravning;
Äktenskap och familj;
Sorgearbete; psykiska avvikelser: utvecklingspsykologi: att bemöta medmänniskor med olika temperament:
Möte med islam och andra religioner;
Etiska problem: abort, skilsmässa, eutanasi;
Församlingsbyggande på Ordets grund; det allmänna prästadömet;
Massmedia:
Kyrkokunskap: kyrkans arbete i Balticum under Sovjettiden arbete i
Estland/Lettland/Ingermanland idag; lutherdomen idag i Västeuropa;
Prästens egen själavård