Om kursen

Utbildning - Kursplan - Stipendier - Om kursen


Ny pastoralteologisk utbildning – Pastorala fördjupningsspåret

 

Sedan höstterminen 2020 anordnar Lutherstiftelsen i samarbete med Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG) ett pastoralteologiskt inriktat fördjupningsspår. Syftet är att ge studenter redskap till att kunna stå i kyrklig tjänst efter avslutade teologiska studier, i synnerhet blivande präster. Utbildningen löper över ett eller två år, beroende på inriktning, vilket ger studenter den viktiga tiden för integrering av både teoretiska och praktiska kunskaper. En viktig del är fältförsamlingen där praktiska övningar under handledning blir en naturlig del av det gudstjänst- och församlingsliv som studenten lever i. Fördjupningsspårets schemalagda tid utgörs främst av sex veckoslut (intensivundervisning fredag-lördag) per läsår. Mellan veckosluten ges läs- och skrivuppgifter samt praktiska övningar som följs upp, vilket bidrar till en formativ process och progression i lärandet. Att undervisningen är förlagd till ett begränsat antal veckoslut syftar till att intresserade som är förvärvsarbetande eller bosatta utanför Göteborgsregionen ska kunna delta.

Spåret har utformats för att vara tillgängligt för en bred målgrupp. Första året är meningsfullt och formativt för alla i kyrklig tjänst medan andra året är en renodlad prästutbildning med särskild antagning som sker i samarbete med Missionsprovinsen. Veckoslutsundervisningen det andra året kompletteras med intensivkurser i juni månad. 


Pastoralteologiskt fördjupningsspår del 1

6 veckoslut à 10-12 lektionstimmar september t.o.m. april utöver fältförsamling, handledning, uppföljningar, m.m. Ansökan görs för helt läsår. Möjlighet att följa enstaka kurser på distans (via Internet) ges endast i undantagsfall. Intyg utfärdas efter genomfört studieår. Ny antagning ht 2022.

Preliminärt upplägg:
Introduktion pastoralteologi (september)
Introduktion homiletik & kateketik (oktober)
Introduktion själavård (november/december)
Introduktion diakoni & etik (januari)
Introduktion liturgik (mars)
Introduktion mission & församlingsbyggande (april)


Pastoralteologiskt fördjupningsspår del 2: prästförberedande (särskild antagning)

6 veckoslut à 10-12 lektionstimmar september t.o.m. april utöver fältförsamling, handledning, praktiska övningar, uppföljningar, m.m. Intensivkurser i juni månad.

Preliminärt upplägg:
Fördjupning pastoralteologi (september)
Fördjupning liturgik (oktober)
Fördjupning homiletik (november)
Fördjupning själavård (januari)
Kyrkorätt (mars)
Kyrkokunskap; missionsteologi  (april)


Intresseanmälan till Lutherstiftelsens ordförande Patrik Toräng patrik.torang@gmail.com; tel. 070 615 11 61.