Om kursen

| Utbildning | Kursplan | Stipendier | Om kursen |


Sidan kommer att uppdateras under våren/sommaren.Lutherstiftelsen gav pastorala kursen vt 2020

Kursstart: tisdagen den 7 januari.

Avslutning: fredagen den 3 april.

Kursens längd blir således 13 veckor med heltidsstudier.

Kursledare: Missionsprovinsens biskop Bengt Ådahl.

Schemaläggare och huvudlärare: VDM, teol.dr. Timo Laato.

Även undertecknad och flera andra lärare kommer att medverka.

Kursupplägg och kursinnehåll framgår under fliken ”kursplan”.

Senaste datum för ansökan är måndagen den 2 december 2019. Vi är tacksamma för preliminära intresseanmälningar så snart som möjligt.

Förkunskapskrav:

- Fullgjord teologisk grundutbildning (bachelor-/teol.kand.examen) på Församlingsfakulteten

i Göteborg eller annan teologisk institution.

- Fullgjord praktiktjänst enligt vad som krävs i respektive kyrka, stift, missionsorganisation, motsv.

- Rekommendation från Missionsprovinsens konsistorium eller från antagningsansvarig vid bekännelsetrogen luthersk kyrka/stift/missionsorganisation.

- Dessutom: Grundläggande kunskaper i pastoralteologi som getts vid de inspirationsdagar som Lutherstiftelsen anordnat sedan ht 2017. Kandidater som inte närvarat vid dessa har att genom individuell distansundervisning under hösten 2019 få del av vad vi gått igenom vid dessa samlingar (om man inte inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt). Intresserade är välkomna att kontakta undertecknad och/eller Timo Laato så får vi reda ut huruvida förkunskapskraven är uppfyllda!

Lutherstiftelsen ger stipendier till kursdeltagare. Vi återkommer under hösten om storleken på beloppet.

För ansökan och ytterligare information. Kontakta undertecknad.

Patrik Toräng

VDM, teol.dr., Lutherstiftelsens ordförande.

tel. 070 615 11 61; patrik.torang@gmail.com