19 Ιανουαρίου 2011

Post date: Jan 27, 2011 11:26:34 AM

Η ΕΕ πορεύεται προς την «κοινωνία της ανακύκλωσης» αλλά παραμένουν περιθώρια για περαιτέρω προόδους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έκθεση για τις επιδόσεις των κρατών μελών όσον αφορά την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων. Από αυτή προκύπτει ότι αν και ορισμένα κράτη μέλη έχουν σημειώσει εξαιρετική πρόοδο, απέχουμε ακόμη αρκετά από την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου να καταστεί η ΕΕ «κοινωνία της ανακύκλωσης» - ήτοι μια κοινωνία που όχι μόνο θα αποτρέπει τη δημιουργία αποβλήτων, αλλά και θα είναι σε θέση να τα αξιοποιεί ως πόρο.