Δραστηριότητες

A. Yπηρεσίες προς όλους τους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Β. Υπηρεσίες προς επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην λεγόμενη "πράσινη οικονομία"

 • Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία επιχειρήσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΚΔΑΥ, Μονάδες ΑΕΚΚ, μονάδες κομποστοποίησης με το κλειδί στο χέρι (turn-key)
 • Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή έργων παραγωγής ενέργειας από απόβλητα και ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και ειδικότερα από βιομάζα, στερεά βιοκαύσιμα, βιοαέριο, ειδικά απόβλητα κ.α.
 • Αδειοδότηση περιβαλλοντικών έργων -επιχειρήσεων- δραστηριοτήτων ή έργων με περιβαλλοντικές επιπτώσεις (απαιτούντα Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων)
 • Αδειοδότηση διαχείρισης παντός τύπου αποβλήτων (συλλογή-μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, διάθεση, ανάκτηση, αξιοποίηση, επεξεργασία). Προμελέτη, ίδρυση, παροχή τεχνογνωσίας, κοστολόγηση και λειτουργία σχετικών επιχειρήσεων.
 • Αδειοδότηση εξαγωγής ανακυκλωσίμων και αποβλήτων (διασυνοριακή μεταφορά)
 • Εμπορία (αγορά - πώληση) αποβλήτων (waste broker) ΝΕΟ

Γ. Ειδικές υπηρεσίες

 • Άδεια συνεργείου καταπολέμησης εντόμων-τρωκτικών (απεντόμωσης - μυοκτονίας)NEO
 • Περιβαλλοντικές μελέτες (ΜΠΕ, ΠΠΕ)
 • Τεχνικές μελέτες (μηχανολογικές, χημικοτεχνικές, πολιτικού μηχανικού)
 • Τεχνικοί σύμβουλοι επενδύσεων στην "πράσινη οικονομία"
 • Μελέτες βιωσιμότητας νέων περιβαλλοντικών επενδύσεων
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης, τεχνογνωσίας, κοστολόγησης σε διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση, περιβαλλοντική διαχείριση
 • Ανάληψη λειτουργίας και διαχείριση υπαρχόντων Μονάδων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΧΥΤΑ, Κέντρα Διαλογής Ανακυκλωσίμων, Μονάδας Ανακύκλωσης Αδρανών, Μονάδες κομποστοποίησης κτλ)
 • Σύμβουλοι ασφαλούς μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων και εμπορευμάτων
 • Ένταξη περιβαλλοντικών έργων σε επιδοτούμενα προγράμματα
 • Παροχή περιβαλλοντικών λύσεων σε συνεργασία και με κορυφαίες εταιρείες του εξωτερικού