Δήλωση για την Ποιότητα και το Περιβάλλον

Post date: Mar 14, 2014 11:35:49 AM

Η εταιρεία μας έχει αποφασίσει την υιοθέτηση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για την Ποιότητα και το Περιβάλλον βάσει των διεθνών προτύπων ISO 9001 (ποιότητα) και ISO 14001 (περιβάλλον).

Στα πλαίσια αυτού του Συστήματος προχωρά στην δημοσιοποίηση και κοινοποίηση τόσο στους συνεργάτες της όσο και στο ευρύ κοινό της Δήλωσης της για την Ποιότητα και το Περιβάλλον. Η Δήλωση αυτή συμπυκνώνει τις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία της εταιρείας για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ποιότητα και την προστασία του περιβάλλοντος κατά την υλοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει.