Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων

Νομοθετική Υποχρέωση κάθε εταιρείας που ασκεί εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα και παράγει οιουδήποτε είδους απόβλητα, επικίνδυνα ή μή, είναι η υποβολή κάθε έτος της λεγόμενης Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πέρα από την συμμόρφωση της εταιρείας, η ετήσια υποβολή αυτής της αναφοράς η οποία περιγράφει τι ποσότητες αποβλήτων, πώς και από ποιον έγινε η διαχείρισή τους, είναι μια καλή ευκαιρία και αφορμή για συγκεντρωτικό έλεγχο της διαχείρισης των αποβλήτων μιας εταιρείας και να διορθώνουμε λάθη, παραλείψεις, κενά, αστοχίες, αμέλειες των συνεργατών μας ή και εμάς των ιδίων.

Δίνεται δηλαδή η ευκαιρία να εξορθολογιστεί η διαχείριση όλων των αποβλήτων, να αναδειχθούν θέματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση πόρων, να εξαλειφθούν περιπτώσεις ανευθυνότητας ή μη νομιμότητας συνεργατών, να συμπληρωθούν κενά και εκκρεμότητες έναντι του νόμου και των υποχρεώσεων της εταιρείας.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα παραπάνω για εταιρείες οι οποίες είναι πιστοποιημένες ή επιθυμούν να πιστοποιηθούν κατά τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 ή/και EMAS. Επίσης για τις εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στη φάση ίδρυσης ή ανανέωσης των αδειών τους.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την σύνταξη αυτής της Έκθεσης με παράλληλη παροχή συμβουλών οργάνωσης και λύσεων διαχείρισης που θα είναι ουσιαστικές για την εταιρεία, το προσωπικό της και φυσικά για το περιβάλλον.