Przydatne zwroty

Poniżej publikujemy niedużą listę gotowych formuł konwersacyjnych i klisz językowych związanych z wyrażaniem opinii i emocjami, przydatnych w bezpośrednich kontaktach esperanckich, zwłaszcza w grupach dyskusyjnych czy czatach. Wyrażenia zostały wynotowane z rozmaitych źródeł, głównie tekstów konwersacyjnych, rozmówek i słowników esperanckich.

w opracowaniu...


Titolado - Tytułowanie

Sinjorino! - Proszę pani!

Fraŭlino! - Proszę pani (panienko)!

Sinjoro! - Proszę pana!

Gesinjoroj! - Proszę państwa! 

Sinjorinjoj kaj sinjoroj! - Panie i panowie!

Sinjoroj! - Panowie!

Kolego! - Kolego!

Kolegino! - Koleżanko!

 Amikoj! - Przyjaciele!

Kamaradoj! - Towarzysze!

Samideanoj! - Współideowcy! (w środowisku esperanckim)

Sinjoro profesoro! - Panie profesorze!

Sinjorino profesorino! - Pani profesor!

Sinjorino profesor-edzino! - Pani profesorowo! (do małżonki profesora)

Sinjoro prezidento! - Panie prezydencie!

Saluto, adiaŭo - Powitanie, pożegnanie

Saluton! - Cześć!

Bonan matenon! - Dzień dobry (dosł. Dobre rano)

Bonan tagon! - Dzień dobry!

Bonan vesperon! - Dobry wieczór!

Mi salutas vin! - Witam pana (panią).

Kiel agrabla renkonto! - Co za miłe spotkanie!

Estas al mi tre agrable. – Bardzo mi miło.

Mi ĝojas, ke mi vidas vin. - Cieszę się, że cię widzę.

Kiel vi fartas? - Jak się masz? Jak ci się powodzi?

Kiel vi sentas vin? - Jak się czujesz?

Kiel vi statas? - Jak się masz?

Kio nova ĉe vi? - Co nowego u ciebie?

Eniru! - Wejdź!

Bonvolu eniri! - Proszę wejść!

Ĝis revido! - Do widzenia!

Ĝis la revido! - Do widzenia! (w określonym terminie)

Ĝis (la) baldaŭa revido! - Do rychłego zobaczenia!

Ĝis la! - Do zobaczenia! Pa!

Ĝis! - Do zobaczenia! Pa!

Ĝis morgaŭ! - Do jutra!

Ĝis sabato! - Do soboty!

Ĝis alia fojo! - Do innego razu, zo zobaczenia innym razem!

Ĝis la venonta fojo! - Do następnego razu!

Ĝis poste! - Na razie, do zobaczenia później!

Adiaŭ! - Żegnaj!

Bonan nokton! - Dobranoc!

Feliĉan vojaĝon! - Szczęśliwej podróży!

Fartu bone! - Powodzenia!

Ĉion bonan! - Wszystkiego dobrego!

Ĉion plej bonan! - Wszystkiego najlepszego!

Estu sana! - Bądź zdrów!

Możliwe odpowiedzi

Nenio nova. - Nic nowego.

Ĉio en ordo. - Wszystko w porządku.

Kaj ĉe vi? - A u ciebie?

Prezentado - Przedstawianie

Mi estas Jan Kowalski. - Jestem Jan Kowalski.

Mi nomiĝas Kowalski. - Nazywam się Kowalski.

Mia nomo estas Kowalski. - Moje nazwisko to Kowalski.

Mi estas franco. - Jestem Francuzem.

Mi venas el Prago. - Przyjeżdżam z Pragi. 

Konfirmo, konsento, akcepto - Potwierdzanie, zgoda, akceptacja

Jes. - Tak. Tak jest.

Ho jes! - O tak!

Sed jes! - Ależ tak!

Nu jes. - No tak.

Ĝuste. - Właśnie. Słusznie.

Kompreneble. - Naturalnie. Oczywiście. Zrozumiałe.

Tute kompreneble. - Zupełnie zrozumiałe.

Jes, kompreneble. - Tak, naturalnie.

Klare. - Jasne.

Certe jes. - Z pewnością tak. Owszem.

Tute certe. - Z pewnością.

Tio ĉi estas certa. – To jest pewne.

Tio ĉi estas vero. - To prawda.

Tio estas vera. - To prawda.

Tio ĉi estas klara – to jasne

Efektive. - Rzeczywiście

Jes, efektive. - Tak, rzeczywiście.

Jes, sendube. - Tak, bez wątpienia.

Jes, vere. - Tak, to prawda.

Konsenton. - Zgoda.

Mi konsentas. - Zgadzam się.

Konsentite. - Zgoda.

Mi tute konsentas kun vi. - Całkowicie się z tobą zgadzam.

Vi pravas. - Masz rację.

Vi tute pravas. - Masz całkowitą rację.

Tute prave. - Bardzo słusznie, całkowita racja.

Mi pensas, ke jes. - Myślę, że tak.

Volonte. - Chętnie.

Tre volonte. - Bardzo chętnie.

Kun plezuro. - Z przyjemnością.

Kun plej granda plezuro. - Z największą przyjemnością.

Mi tre dankas. - Bardzo dziękuję.

Mi komprenas. - Rozumiem.

Pri tio temas. - O to chodzi.

Ĝuste pri tio temas. - Właśnie o to chodzi.

Mi ankaŭ tiel opinias. - Jestem także tego zdania.

Mi opinias, ke... - jestem zdania, że...

Mi opinias, ke jes. - Jestem zdania, że tak.

Mi havas la saman opinion. - Mam takie samo zdanie.

Mi samopinias. - Jestem tego samego zdania.

Tio estas ankaŭ mia opinio. - To jest także moje zdanie.

Tio ne ŝanĝos mian opinion. - To nie zmieni mojego zdania.

Mi ne dubas. - Nie wątpię.

Mi aprobas ĉi tion. - Aprobuję to. Przyjmuję to.

Ĉio en ordo. – Wszystko w porządku.

Ĉio klaras. - Wszystko jasne.

Neado, malkonsento, malaprobo - Zaprzeczanie, niezgoda, dezaprobata

Ne. - Nie.

Ne, ne. - Nie, nie.

Mi rifuzas. - Odmawiam.

Mi devas rifuzi. - Muszę odmówić

Estas al mi malagrable, sed mi devas rifuzi. - Przykro mi, ale muszę odmówić.

Mi devas malakcepti. - Nie mogę zaakceptować.

Mi devas malkonsenti. - Nie mogę się zgodzić.

Tio ĉi superas mian povon. - To przekracza moje możliwości.

Mi timas, ke ne. - Obawiam się, że nie.

Tro multe por mi. - To dla mnie za wiele.

Mi dankas, ne. - Dziękuję, nie.

Bedaŭrinde. - Niestety.

Bedaŭrinde, ne. - Niestety, nie.

Ne estas vero. - Nieprawda.

Tio ĉi estas malvero. – To nieprawda.

Male. - Przeciwnie.

Tute male. - Wprost przeciwnie.

Inverse. - Na odwrót.

Kompreneble, ke ne. - Jasne, że nie.

Vi eraras. - Mylisz się.

Vi ne pravas. – Nie masz racji.

Tio ne plaĉas al mi. - To mi się nie podoba.

Tio ĉi ne estas ebla. - To niemożliwe. To nie jest możliwe.

Tio ĉi estas neakceptebla. - To nie do zaakceptowania.

Tio ĉi estas nereala. - To nierealne.

Neeble. - Niemożliwe. Nie ma mowy.

Tute neeble. - Całkiem niemożliwe. Nie ma mowy.

Tute maleble. - Nie ma mowy.

Oni ne povas... - Nie można...

Oni ne rajtas... - Nie ma się prawa...

Nenion oni povas fari. - Nic się nie da zrobić. Nie da rady.

Bedaŭrinde, mi ne povas. - Niestety, nie mogę.

Mi ne povas plenumi vian peton. - Nie mogę spełnić pańskiej prośby.

Mi ne opinias. - Nie sądzę.

Mi ne samopinias. - Nie podzielam zdania.

Mi havas alian opinion. - Mam inną opinię. Jestem innego zdania.

Tion mi ne dris. - Tego nie powiedziałem.

Tute io alia. - Całkiem coś innego.

Tute ne. - Wcale nie.

Ne pri tio mi pensis. - Nie o tym myślałem.

Certe ne. - Z pewnością nie.

Tutcerte ne. - Za całą pewnością nie.

Mi ne konsentas. - Nie zgadzam się.

Mi protestas. - Protestuję.

Neniuokaze. - W żadnym wypadku.

Neniapreze. - Za żadną cenę.

Kontraŭ neniu prezo. - Za żadną cenę.

Mi pardonpetas, sed... - Przepraszam, ale...

Niaj vidpunktoj diferencas. - Nasze punkty widzenia różnią się.

Bonvolu pardoni, sed... - Proszę wybaczyć, ale...

Tio ne havas sencon. - To nie ma sensu.

Dubo, malcerteco, supozo - Wątpliwość, niepewność, przypuszczenie

Eble. - Może. Być może.

Eble jes. - Może tak. Być może tak.

Eble ne. - Być może nie. Może nie.

Nu, eble. - No, może.

Povas esti. - Być może. Może tak być.

Verŝajne. - Widocznie, prawdopodobnie.

Tre verŝajne. - Bardzo prawdopodobne.

Verŝajne jes. - Prawdopodobnie tak.

Verŝajne ne. - Prawdopodobnie nie. Chyba nie.

Ŝajnas al mi, ke... - wydaje mi się, że...

Ŝajnas, ke... - wydaje się, że...

Laŭdire. - Podobno.

Onidire. - Rzekomo. Jakoby.

Kredeble .- Chyba, prawdopodobnie.

Kredeble jes. - Chyba tak. Prawdopodobnie tak.

Kredeble ne. - Chyba nie. Prawdopodobnie nie.

Nekredeble. - Nie do wiary, nie do uwierzenia.

Mi ne scias. - Nie wiem.

Mi ne scias certe, ĉu.... - Nie wiem na pewno, czy...

Oni ne scias. – Nie wiadomo.

Oni ne scias, ĉu... - Nie wiadomo, czy...

Ne estas sciate, ĉu... - Nie wiadomo, czy...

Mi ne scias certe. - Nie wiem na pewno.

Mi tute ne scias ...- Zupełnie nie wiem...

Vere mi ne scias. - Naprawdę nie wiem.

Ĝuste dirante, mi ne scias. - Właściwie to nie wiem.

Mi supozas, ke... - Przypuszczam, że...

Oni devas supozi, ke... - Należy przypuszczać, że...

Oni devas esperi, ke... - Należy mieć nadzieję, że...

Mi esperas, ke... - Mam nadzieję, że...

Espereble. - Miejmy nadzieję.

Ni esperu. - Miejmy nadzieję.

Ni esperu tion. - Miejmy na to nadzieję.

Mi timas, ke... - Obawiam się, że...

Estas malfacile diri. - Trudno powiedzieć.

Estas malfacile al mi diri. - Trudno mi powiedzieć.

Mi ne estas tute certa pri tio. - Nie jestem całkiem tego pewien.

Mi ne havas imagon pri tio. - Nie mam o tym pojęcia.

Tio dependas. - To zależy.

Mi dubas, ĉu... - Wątpię, czy...

Mi havas grandan dubon pri tio. - Bardzo w to wątpię.

Mi ne kuraĝus diri tiel. - Nie odważyłbym się tak powiedzieć.

Se mi ne eraras... - O ile się nie mylę...

Mi iom hezitas. - Trochę się waham.

Mi tute ne komprenas. - Zupełnie nie rozumiem.

Mi ne komprenas. - Nie rozumiem.

Ĉu certe? - na pewno?

Ĉu do... - czy więc...

Ĉu eble? - czy to możliwe?

Ĉu mi aŭdas bone? - czy ja dobrze słyszę?

Ĉu tio signifas, ke... - czy to znaczy, że...

Ĉu vere? - naprawdę?

Ĉu vi trovas? - tak uważasz?

Ĉu vi kredas? - Tak sądzisz?

Ĉu? - Prawda?

Ĉu ne? - Prawda? Czyż nie?

Certeco, konvinkiĝo - Pewność, przekonanie

Certe. - Z pewnością. Na pewno.

Certe jes. - Z pewnością tak.

Jes, certe. - Tak, na pewno

Certe ne. - Z pewnością nie.

Mi estas certa, ke... - Jestem pewien, że...

Mi estas tute certa, ke... - Jestem całkowicie pewien, że...

Tute certe. - Z całą pewnością.

Tutcerte. - Z całą pewnością.

Tutcerte ne. – Z całą pewnością nie.

Tio ĉi estas certa. - To jest pewne.

Tio ĉi estas klara. - To jasne.

Jes, efektive. - Tak, rzeczywiście.

Evidente. - Oczywiście.

Fakte. - Faktycznie.

Kompreneble. - Oczywiście, ma się rozumieć.

Jes, kompreneble. - Tak, naturalnie.

Estas kompreneble. - To jasne. To zrozumiale.

Kompreneble, ke ne. – Jasne, że nie. Oczywiście, że nie.

Mi ne dubas. - Nie wątpię.

Oni ne povas dubi pri tio. - Nie można w to wątpić.

Sendube. - Bez wątpienia.

Jes, sendube. - Tak, bez wątpienia.

Sen ia dubo. - Bez jakichkolwiek wątpliwości.

Mi povas certigi vin, ke... - Mogę cię zapewnić, że...

Kiel konate. - Jak wiadomo.

Estas fakto, ke... - Jest faktem, że...

Oni scias, ke... - Wiadomo, że...

Estas sciate, ke... - Wiadomo, że...

Mi scias tion. - Wiem o tym.

Vi ja scias, ke... - wiesz przecież, że...

Mi pretas veti, ke... - Gotów jestem się założyć, że...

Tio ĉi estas vero. - To prawda.

Tio ĉi estas malvero. - To nieprawda.

Ĝojo, kontento, admiro - Radość, zadowolenie, zachwyt

Mi ĝojas. - Cieszę się.

Mi tre ĝojas. - Bardzo się cieszę.

Mi treege ĝojas. - Ogromnie się cieszę,

Mi estas kontenta. - Jestem zadowolony.

Mi estas tre kontenta. - Jestem bardzo zadowolony.

Mi estas kontenta, ke... - Jestem zadowolony, że...

Mi treege ĝojus. - Ogromnie bym się cieszył.

Kia surprizo! - Co za niespodzianka!

Estas al mi agrable, ke... - Miło mi, że...

Estos al mi tre agrable. - Będzie mi bardzo miło.

Bone. - Dobrze.

Tre bone. - Bardzo dobrze.

Estas bone, ke... - Dobrze, że...

Estus bone... - Byłoby dobrze...

Estus bone, se... - Byłoby dobrze, gdyby...

Estus pli bone, se... - Lepiej byłoby, gdyby...

Bonege! - Świetnie! Doskonale! 

Bonega ideo. - Świetny pomysł.

Perfekte! - Doskonale!

Eksterordinare! - Nadzwyczajnie!

Impone! - Imponująco!

Mirakle!  - Cudownie!

Mirinde! - Zachwycająco!

Admirinde! - Podziwu godne!

Feliĉe. - Na szczęście.

Mi estas ravita. - Jestem zachwycony.

Mi estas mirigita. - Jestem zdumiony.

Mi estas plenplena de ĝojo. - Jestem przepełniony radością.

Mia koro estas plena de ĝojo. - Moje serce jest pełne radości.

Mi ne kredas miajn proprajn okulojn. - Nie wierzę własnym oczom.

Danko - Podziękowanie

Dankon.  - Dziękuję.

Mi dankas. - Dziękuję.

Ne, dankon – nie, dziękuję

Mi tre dankas. - Bardzo dziękuję.

Mi anticipe dankas. - Z góry dziękuję.

Mi tutkore dankas. – Z całego serca dziękuję.

Mi kore dankas. - Serdecznie dziękuję.

Mi tutkore dankas al vi. - Z całego serca ci dziękuję.

Mi ege dankas al vi. - Ogromnie ci dziękuję.

Koran dankon. - Serdeczne dzięki.

Mil dankojn. - Stokrotne dzięki (dosł. tysiąckrotne).

Mi ne scias, kiel mi danku al vi. - Nie wiem, jak ci dziękować.

Mi estas profunde dankema. - Jestem głęboko wdzięczny.

Mi estas tre dankema – bardzo jestem wdzięczny

Mi estus tre dankema - byłbym bardzo wdzięczny

Mi estas tre dankema al vi. - Jestem ci bardzo wdzięczny.

Mi estas via ŝuldanto. - Jestem twoim dłużnikiem. Jestem ci bardzo zobowiązany.

Mi ŝuldas dankon al vi. - Jestem ci dłużny podziękowanie.

Estas tre afable viaflanke. - To bardzo uprzejmie z twojej strony.

Estas tre bele viaflanke. - Bardzo ładnie z twojej strony.

Mi ne scias, kion mi farus sen via helpo. - Nie wiem, co bym zrobił bez twojej pomocy.

Vi estas tre afabla. - Jesteś bardzo uprzejmy.

Mi neniam forgesos vian afablecon. - Nigdy nie zapomnę twojej uprzejmości.

Mi ne scias, kiel mi povus esprimi mian dankemon. - Nie wiem, jak mógłbym wyrazić moją wdzięczność.

Mi ne scias, kiel mi montru mian dankemon. - Nie wiem, jak miałbym okazać moją wdzięczność.

Ne dankinde - Nie ma za co (dziękować).

Ne estas dankinde. - Nie ma za co (dziękować).

Ne necesas danki pro tio. - Nie ma za co dziękować

Mi adresas mian dankon al... - Adresuję moje podziękowanie do...

Mi esprimas mian dankon al... - Wyrażam swoje podziękowanie dla...

Via komplezo meritas dankon. - Twoja przysługa zasługuje na podziękowanie.

Vi meritas eternan dankon. - Zasługujesz na wieczne podziękowania.

Al ili flugas mia speciala danko. - Do nich płyną moje specjalne podziękowania.

Bedaŭro - Żal, ubolewanie

Mi petas pardonon. - Przepraszam. Proszę o wybaczenie.

Mi pardonpetas. - Przepraszam.

Mi tre pardonpetas. - Bardzo przepraszam.

Mi pardonpetas, ke... - Przepraszam, że...

Pardonu. - Wybacz. Przepraszam.

Bonvolu pardoni. - Proszę wybaczyć.

Pardonu min. - Wybacz mi.

Mi devas peti pardonon ĉe vi. - Muszę was przeprosić.

Estas al mi tre malagrable, ke... - Jest mi bardzo przykro, że...

Mi vere ne deziris tion. - Naprawdę tego nie chciałem.

Mi estas ĉagrenita. - Jestem zmartwiony.

Mi estas tre ĉagrenita pro tio. - Bardzo mnie to martwi.

Vere, tio okazis sen mia volo. - To było naprawdę niechcący.

Mi bedaŭras. - Żałuję.

Mi tre bedaŭras. - Bardzo żałuję.

Mi tre bedaŭras, sed...  – Bardzo żałuję, ale...

Mi bedaŭras, sed mi ne povas. - Żałuję, ale nie mogę.

Mi vere bedaŭras. - Naprawdę żałuję.

Domaĝe. - Szkoda.

Domaĝe, ke... - Szkoda, że...

Estas domaĝe, ke... - Szkoda, że...

Estas vere domaĝe, ke... - Naprawdę szkoda, że...

Tre malbone. - Bardzo źle.

Tio estas terura. - To straszne.

Możliwe odpowiedzi

Bagatelo. - Drobnostka.

Ne gravas. - Nie szkodzi.

Kolero, malkontento - Gniew, irytacja, niezadowolenie

Mi estas malkontenta pro tio. - Jestem z tego niezadowolony.

Mi indignas. - Jestem oburzony.

Mi estas kolera je li. - Jestem zły na niego.

Tio ne havas senson. - To nie ma sensu.

Tiel oni ne faras. - Tak się nie robi.

Tio min tre mirigas. - To mnie bardzo dziwi.

Trafis min kolero. - Cholera mnie wzięła.

Mi bolas de kolero. - Gotuję się ze złości.

Bridu vian koleron. - Powściągnij swoją złość.

Regu super via kolero. - Panuj nad swoją złością.

Ne indigniĝu. - Nie oburzaj się.

Ne koleru. - Nie złość się.

Ne montru koleron. Nie okazuj złości.

Ne aperigu koleron. - Nie okazuj złości.

Ne elverŝu vian koleron. - Nie wylewaj swojej złości.

Kvietiĝu. - Uspokój się.

Ne furioziĝu. - Nie wściekaj się.

Ne perdu la estrecon de vi mem. - Nie trać panowania nad sobą.

Disciplinu viajn impulsojn. - Dyscyplinuj swoje impulsy.

Miro, surprizo - Zdziwienie, zaskoczenie

Mi tre miras. - Bardzo się dziwię.

Mi vere miras. - Naprawdę się dziwię.

Mi mem miras. - Sam się dziwię.

Mi ne miras, ke... - Nie dziwię się, że...

Mi ne dirus, ke mi miras. - Nie powiedziałbym, że się dziwię.

Ne mirige, ke... - nic dziwnego, że...

Ne estas mirige, ke... - Nie dziwi, że..., nic dziwnego, że...

Tio ne mirigas min. - To mnie nie dziwi.

Strange. – Dziwne.

Vere strange. - Naprawdę dziwne.

Stranga afero. - Dziwna sprawa.

Kiel stranga! - Jakie dziwne!

Tio ŝajnas stranga. - To wydaje się dziwne.

Vi surprizas min. - Zaskakujesz mnie.

Estas kurioze, ke... - Jest dziwne, że...

Tio estas surprizo - To niespodzianka.

Kion mi aŭdas! - Co ja słyszę!

Kion vi diras! - Co ty mówisz!

Bondeziroj - Życzenia

Ĉion plej bonan. – Wszystkiego najlepszego.

Fartu bone. - Pomyślności.

Sukceson! – Powodzenia!

Gratulon! – Gratuluję!

Mi sincere gratulas. - Szczerze gratuluję.

Mi gratulas vin. - Gratuluję ci.

Demando, informiĝo - Pytanie, informowanie się

Diru al mi... - Powiedz mi...

Diru al mi sincere... - Powiedz mi szczerze...

Diru, mi petas... - Powiedz, proszę...

Kion vi opinias? - Co (o tym) sądzisz?

Kion vi proponas? - Co proponujesz?

Klarigu al mi... - Wyjaśnij mi...

Ĉu vi konsentas? - Zgadzasz się?

Konsilo, averto - Rada, ostrzeżenie

Mi konsilas, ke... - Radzę, zalecam aby...

Mi konsilas tion al vi - Doradzam ci to

Se estas permesite al mi... - Jeśli wolno mi zaproponować...

Tio ne estas akceptebla. - To jest nie do przyjęcia.

Mi devas averti vin. - Muszę cię ostrzec.

Mi deziras vin averti antaŭ... - Pragnę cię ostrzec przed...

Mi sentas mian devon averti vin, ke... - Czuję się w obowiązku ostrzec cię, że...

Mi dezirus ememorigi al vi, ke... - Pragnąłbym ci przypomnieć, że...

Tion mi ne farus. - Tego bym nie zrobił.

Ne traktu tion serioze. - Nie traktuj tego poważnie. Nie przejmuj się tym.

Ne diru mensogojn. - Nie kłam, nie opowiadaj kłamstw.

Ne diru stultaĵojn. - Nie gadaj głupstw.

Ne rakontu stultaĵojn. - Nie opowiadaj głupstw.

Ne troigu. - Nie przesadzaj.

Przekonanie, przeświadczenie

alidire - inaczej mówiąc

alivorte - innymi słowy

des pli, ke... - tym bardziej, że...

el mia vidpunkto - z mojego punktu widzenia

en aliaj vortoj - innymi słowy

estas fakto, ke... - jest faktem, że...

estas inde diri, ke... - warto powiedzieć, że...

estas necese, ke... - trzeba, aby...

kiel konate - jak wiadomo

kiel kutime - jak zwykle

kiel mi jam diris - jak już powiedziałem

kiel oni diras - jak mówią

kiel oni vidas - jak widać

koncerne - odnośnie, co się tyczy

laŭ mia opinio - moim zdaniem

mi aŭdis pri tio - słyszałem o tym

mi ĉiam diras, ke... - zawsze mówię, że...

mi devas diri, ke... - muszę powiedzieć, że...

mi devas rifuzi – muszę odmówić

mi havas ideon - mam pomysł

mi ja diris ke... - powiedziałem przecież, że...

mi jam diris, ke... - powiedziałem już, że...

mi ĵuras, ke... - przysięgam, że...

mi kredas, ke... - wierzę, że...

mi ne emas – nie mam ochoty

mi ne povas - nie mogę

mi neniel povas helpi – nic na to nie poradzę

mi pensis, ke... - myślałem, że...

mi vidas, ke... - widzę, że...

mi volas diri, ke... - chcę powiedzieć, że...

mi volas scii, ĉu... - chcę wiedzieć, czy...

mi volus scii, ĉu... - chciałbym wiedzieć, czy...

ne necesas – nie trzeba

ni diru - powiedzmy

nun mi komprenas - teraz rozumiem

oni devas diri, ke... - trzeba powiedzieć, że...

oni ne povas – nie można

oni ne rajtas – nie wolno

oni povas diri, ke... - można powiedzieć, że...

onidire - rzekomo, jakoby

per unu vorto - jednym słowem

povas esti - być może

povas okazi, ke... - może się zdarzyć, że...

se estas tiel - jeśli tak jest

se mi bone komprenas - jeśli dobrze rozumiem

se mi bone memoras - jeśli dobrze pamiętam

se vere - jeśli to prawda

vi vidos, ke... - zobaczysz, że...

Inne

alie - inaczej, w przeciwnym razie

aŭskultu - posłuchaj

bona ideo - dobry pomysł

cetere – zresztą

Ĉu tio estas klara? - czy to jest jasne?

Ĉu vi imagas, ke... - czy wyobrażasz sobie, że...

Ĉu vi ne timas, ke... - nie boisz się, że...

Ĉu vi permesas, ke... - czy pozwolisz, że...

due - po drugie

ekzemple - przykładowo

en ordo - w porządku

en tiu kazo - w tym wypadku

estas egale - wszystko jedno

estas interese, ke... - interesujące jest, że...

estas simple - to proste

ĝuste pri tio temas – właŝnie o to chodzi

jen la vero - oto prawda, taka jest prawda

kial ne? - dlaczego nie?

kial vi insistas? - dlaczego nalegasz? dlaczego się upierasz?

kial vi kredas, ke... - dlaczego sądzisz, że...

kiel vi deziras – jak sobie życzysz

kion vi diras pri tio? - co powiesz na to?

konfesu, ĉu... - przyznaj, czy...

krome - prócz tego

kun via afabla permeso - za twoim uprzejmym pozwoleniem

kun via permeso - za twoim pozwoleniem

kutime - zwykle, zazwyczaj

laŭdinda ideo - pomysł godny pochwały, chwalebna idea

mi petas vin - proszę cię

mi preferus - wolałbym

mi promesas nenion - niczego nie obiecuję

mi ripetas - powtarzam

nature – naturalnie

ne gravas - nieważne, nieistotne

ne insistu - nie nalegaj

ne necese - niekoniecznie

ne tiel rapide - nie tak szybko

neeble - wykluczone

nenio grava - nic ważnego

neniu komparo kun - nie ma porównania z

nepre - koniecznie

normale - normalnie, zwykle

nu - no

okazas ofte, ke... - zdarza się często, że...

prave - słusznie, racja

precipe - zwłaszcza, szczególnie

precipe kiam - zwłaszcza gdy

prefere – raczej

prefere ne – raczej nie

pri kio temas? - o czym mowa?

proksimume - w przybliżeniu

same - tak samo

se vi (nur) scius - gdybyś (tylko) wiedział

se vi ne malkonsentos - jeśli nie będziesz miał nic przeciw temu

sed kion fari? - ale cóż zrobić?

supozeble - przypuszczalnie

tio ankoraŭ mankis - tego jeszcze brakowało

tio estas interesa - to interesujące

tio interesas min - to mnie interesuje

tio ne estas komplika - to nie jest skomplikowane

tio ne estas problemo - to nie problem

tio ne gravas - to nieważne, to nieistotne

tio pruvas, ke... - to dowodzi, że...

tio signifas nenion - to nic nie znaczy, to o niczym nie świadczy

tion mi ne sciis - o tym nie wiedziałem, tego nie wiedziałem

trie – po trzecie

tute hazarde - całkiem przypadkowo

tute simple - całkiem po prostu

unue - po pierwsze

vi estas tre afabla – jesteś bardzo uprzejmy
Comments