Zorg en kwaliteit


De opvang van nieuwe leerlingen in de school

Voor ouders die onvoldoende bekend zijn met de school is er de mogelijkheid om - op afspraak - een gesprek te hebben over de school, de regels die daar gelden, de werkwijze, enz.

Contactpersoon is in dit verband de directeur of één van de adjunct-directeuren.

Van alle ouders wordt gevraagd bij aanmelding van hun kind een aanmeldformulier in te vullen. Indien nodig kan er een gesprek volgen met de directeur en de IB’er.

De leerlingen worden op de eerste maandag na hun vierde verjaardag op school verwacht.


Opvang van leerlingen met een beperking

Uitgangspunt: Onze school vindt de opvang van leerlingen met een beperking waardevol. Voorwaarde is wel dat deze kinderen zich gelukkig voelen op onze school en wij als school op een verantwoorde wijze deze kinderen kunnen begeleiden. Per jaar wordt de zorg met alle betrokkenen geëvalueerd en bekeken of de leerling een volgend schooljaar bij ons onderwijs kan blijven volgen.

Per leerling wordt vastgesteld hoeveel tijd er beschikbaar gesteld kan worden.


Extra zorg bij leerproblemen

 1. Als leerlingen moeilijkheden ondervinden, krijgen ze extra zorg en aandacht van de leerkracht.
 2. Zodra blijkt dat de resultaten nog steeds achterblijven, vraagt de leerkracht advies aan de intern begeleider. Het betreft hier zowel leerlingen met een benedengemiddeld als bovengemiddeld niveau. De IB’er kan helpen bij het zoeken naar oplossingen, tips geven, observeren in de groepen, materiaal verstrekken of een stuk remedial teaching laten verzorgen.
 3. Als de eerdere inspanningen niet het gewenste effect hebben, kan er intern onderzoek gedaan worden door de IB’er. Daarnaast is er de mogelijkheid om de hulp van de orthopedagoog in te roepen. Vaak is er dan sprake van een gesprek met de leerkracht (in aanwezigheid van de ouder(s) van de te bespreken leerling) en eventueel een observatie in de groep van de leerling. Het doel van de activiteiten is om aanknopingspunten te vinden om het kind vooruit te helpen. Afspraken en hulptrajecten worden -indien nodig- vastgelegd in een handelingsplan.
 4. Een stap verder is aanmelding bij Loket Randstad, zorg- en adviesteam van het samenwerkingsverband Berséba.

Loket Randstad kan verschillende vormen van hulp inzetten:

 1. Er wordt nader onderzoek gedaan door een orthopedagoog of een onderwijsadviseur. Deze maakt een onderzoeksverslag. Op grond hiervan kan advies gegeven worden om het kind op de basisschool verder te helpen.
 2. Er wordt nader onderzoek gedaan door bijvoorbeeld een psycholoog of een schoolarts.
 3. Het speciaal onderwijs vaardigt een ambulante begeleider af, die de leerkracht helpt om het kind voldoende aangepast onderwijs te geven.
 4. Ook kan Loket Randstad besluiten om een toelaatbaarheidverklaring (aangevraagd door school) af te geven, waardoor de leerling toegelaten wordt tot een speciale school voor basisonderwijs.

Als gevolg van afspraken die gemaakt zijn in het kader van Passend Onderwijs is het de bedoeling de leerlingen zo veel en zo lang mogelijk binnen het reguliere onderwijs te begeleiden.

Het vermelde stappenplan tracht deze doelstelling te realiseren.

De ouders worden in ieder geval bij alle ontwikkelingen betrokken en kunnen inzage krijgen in verslagen, handelingsplannen en rapporten.


De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs

Gedurende het laatste schooljaar krijgt de keuze van het vervolgonderwijs uiteraard de aandacht:

 • Voor leerlingen met leerachterstanden die misschien in aanmerking komen voor praktijkonderwijs of VMBO met leerwegondersteuning, starten we in september het traject ‘Zorgleerling in beeld’. We informeren (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) of hun kind deel uit maakt van dit onderzoek.
 • Voorlichtingsmateriaal van de diverse scholen voor voortgezet onderwijs wordt aan de kinderen meegegeven.
 • De zgn. "open dagen" kunnen op eigen initiatief worden bezocht.
 • In juni (groep 7) en november (groep 8) ontvangen de leerlingen een voorlopig advies. In februari ontvangen de leerlingen het definitieve advies en vindt een gesprek plaats tussen de leerkracht(en) van groep 8 en de (pleeg)ouders.

Bij de schoolkeuze wordt rekening gehouden met de leerresultaten en de leerhouding


Kwaliteit

Op verschillende manieren zijn we bezig om de kwaliteit van het onderwijs binnen de school te verbeteren:

 • Samenwerking met het speciaal (basis)onderwijs in het kader van Passend Onderwijs zorgt ervoor, dat een leerling met problemen binnen de school beter opgevangen kan worden. Daadwerkelijke steun vanuit het speciaal (basis)onderwijs bijvoorbeeld in de vorm van ambulante begeleiding, vergroot ook bij de leerkrachten de kennis over en het inzicht in specifieke leerproblemen.
 • Leerlingen die meerbegaafd zijn, willen we in een vroegtijdig stadium signaleren. Ook willen wij deze leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau begeleiden.

Aangeven wat het resultaat van ons onderwijs in de afgelopen jaren is geweest - en waar we in de komende jaren naar streven - is niet gemakkelijk.

Veel zaken zijn naar ons idee namelijk niet te meten. Een aantal voorbeelden van doelen die wij nastreven, die niet met cijfers zijn te beoordelen:

 • de kinderen opvoeden tot een bepaalde mate van zelfstandigheid;
 • ontwikkelingen op sociaal en emotioneel gebied.

Een tweede aspect dat hierbij een rol speelt, is, dat geen kind gelijk is. Eerder hebben we al aangegeven elke leerling, met de haar/hem geschonken gaven, zo goed mogelijk te begeleiden in de ontwikkeling.

Resultaten in de vorm van uitslagen van toetsen en repetities worden aan de leerlingen doorgegeven en regelmatig met ouders besproken.

De in groep 8 gebruikte Centrale Eindtoets geeft naast een individuele score ook een zgn. schoolprofiel. Hierin worden de resultaten van onze school afgezet tegen de andere scholen in het land.

Vanaf het jaar dat we aan deze toets deelnemen liggen de resultaten van onze school boven het landelijk gemiddelde.