Algemene informatie


Betrokkenheid ouders

Een goed contact tussen school en thuis is van groot belang.

Wij informeren de ouders over belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over zaken die specifiek uw kind(eren) betreffen.

Dit doen we op verschillende manieren:

  • Aan het eind van elk cursusjaar ontvangen de (pleeg)ouder(s) de link van de nieuwe schoolgids.

  • Elke laatste vrijdag van de maand verschijnt er een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u belangrijke informatie, een bijgewerkte jaarkalender, etc.

  • Twee keer per schooljaar is er een rapportbespreking.

  • Wanneer daar aanleiding voor is, worden ouders van bepaalde ontwikkelingen, problemen, etc. van hun kind(eren) op de hoogte gebracht.

  • In het begin van het cursusjaar is er met de (pleeg)ouder(s) van alle leerlingen een startgesprek.

  • In groep 1, 2 en 3 wordt een oudermorgen/-middag gehouden.

  • Via de site worden ouders op de hoogte gehouden van belangrijke gebeurtenissen in het schoolleven.

Het is belangrijk dat de school ook van bijzondere gebeurtenissen thuis op de hoogte wordt gehouden.

Ook wanneer u vragen hebt, kunt u altijd contact met de school opnemen. Alleen als wij daarvan op de hoogte zijn, kan actie worden ondernomen. Het is goed om altijd eerst met de leerkracht van uw kind contact op te nemen. Heeft dit contact niet het gewenste resultaat, dan bent u welkom bij de directie.

Samenwerking tussen school en ouders bevordert het welbevinden van de kinderen.


Klachtenprocedure

Zoals bekend zijn wij op vele manieren met u als (pleeg)ouder(s)/verzorgers in gesprek.

U kent de weg naar de juffrouw, meester of directie op onze school.

Daarom is de eerste en beste weg ons inziens dan ook dat u bij een eventuele klacht contact opneemt met de betrokkene op school.

Indien dit niet tot resultaat of overeenstemming leidt, dan staat de weg open om hierover het bestuur, de directeur of de vertrouwenspersoon te benaderen. Dit kan via een van de contactpersonen op school te doen.

De contactper­soon fungeert slechts als aanspreekpunt en zal direct doorverwijzen naar bestuur, directeur of vertrouwenspersoon.

Op de Rehobothschool zijn mevr. Van Sorge en dhr. Van Noorloos als contactpersoon aangesteld.

Indien het niet mogelijk is de klacht met de betrokkenen te bespreken kunt u zich onder andere tot de vertrouwenspersoon wenden.

Het bestuur heeft de volgende vertrouwenspersonen benoemd:

  • mevrouw Drs. J. van den Beukel-Trouwborst, arts, Koninginneweg 261, 2982 AM Ridderkerk

  • de heer Mr. J. Van der Linde, advocaat, Benedenrijweg 9, 2981 EB Ridderkerk; tel.nr. 0180-424870.

U kunt uw klacht met haar/hem bespreken waarbij gekeken wordt of zij/hij de klacht probeert op te lossen of de klacht doorstuurt naar de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon heeft een brugfunctie tussen u en de school en/of tussen u en de klachtencommissie.

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de klachtenprocedure de schoolgids


Verzekeringen

De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op grond van deze verzekering is de school verzekerd voor de aansprakelijkheid van de school voor schade van derden (waaronder leerlingen). Alle personen die voor school werkzaam zijn (leerkrachten, stagiaires, vrijwilligers etc.) zijn op deze verzekering meeverzekerd.

De school heeft ook een ongevallenverzekering afgesloten.

Voor meer informatie: zie de schoolgids