Organisatie van de school


In onze school werken we met veertien groepen. De school hanteert het leerstofjaarklassensysteem, wat betekent dat elke groep een jaar lang bezig is met de leerstof van dat jaar en dat de leerlingen zich die leerstof eigen moeten maken.

Het onderwijs wordt aangeboden in een ononderbroken ontwikkelingsproces, zodat een leerling in principe de school in acht jaar kan doorlopen.

Soms zijn combinatiegroepen onvermijdelijk; voor het begin van elk schooljaar wordt gekeken welke combinaties mogelijk zijn. Hierbij houden we rekening met de leerlingen, de groepen (groepsgrootte, karakter, e.d.) en de mogelijkheden van leerkrachten en schoolgebouw.

Als de mogelijkheid bestaat, kiezen we voor een niet gecombineerde groep 3; dit in verband met het aanleren van de basisvaardigheden voor lezen, taal, schrijven en rekenen.

Binnen groepen worden indien noodzakelijk niveaugroepen gevormd. In de groepen 4 t/m 8 bieden we het rekenonderwijs op minimaal 2 niveaus aan.

Meerbegaafdheid

Binnen de leerlingenzorg willen we ook oog hebben voor kinderen die zich in vergelijking met leeftijdgenoten de leerstof erg snel eigen maken. Wanneer het vermoeden van meerbegaafdheid bestaat, gaan we in gesprek met de ouders van het betreffende kind. Zo nodig worden we begeleid door een gespecialiseerd begeleider van ons samenwerkingsverband Berséba. Binnen alle groepen proberen we met diverse materialen aan te sluiten bij het niveau van de leerling, die extra uitdaging nodig heeft. Ook is er elke week een vaste leerkracht die kinderen, door ons geselecteerd, buiten de groep verrijkende en verdiepende activiteiten aanbiedt.