Bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste zeven meerderjarige leden, van wie de meerderheid bestaat uit personen die door belijdenis lidmaat zijn van één van de Hervormde Gemeenten binnen de Protestante Kerk in Nederland en van wie tenminste één persoon door belijdenis lidmaat is van de Hersteld Hervormde Kerk.

De overige bestuursleden dienen door belijdenis lidmaat te zijn van een kerk die het onveranderlijke Woord van God alsmede de in artikel 1 genoemde belijdenisgeschriften tot haar grondslag rekent. Zij worden op een in de maand juni te houden ledenvergadering door en uit de leden gekozen uit een voordracht, door het bestuur opgemaakt. Een bestuurslid heeft zitting voor een periode van maximaal vier jaar. Elk jaar vindt aftreding plaats overeenkomstig een door het bestuur op te stellen rooster. De aftredende(n) is (zijn) terstond herkiesbaar.

Raden