Klimaat

Ons onderwijs is klassikaal, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met verschillen.

Als team willen wij ons verder bezinnen op extra mogelijkheden om hier binnen de groep inhoud aan te geven. Hierbij is o.a. te denken aan stimulerend en uitdagend materiaal voor snelle leerlingen, computergebruik, etc.

Wij vinden het belangrijk dat er een duidelijke doorgaande lijn is van groep 1 t/m groep 8.


Hoe proberen wij onze doelstellingen te verwezenlijken?

We scheppen een pedagogisch klimaat, waarin het kind voluit kind mag zijn, maar niet mag blijven.

We brengen de leerlingen bij, dat ze in alle opzichten oog dienen te hebben voor de naaste.

Als school stralen we een warme sfeer uit, waar de leerlingen zich veilig voelen en veel leren.

Er is regelmatig contact met de ouders: het startgesprek, rapportbespreking, e.d. In bepaalde gevallen is het noodzakelijk om persoonlijk, schriftelijk of telefonisch contact met ouders te hebben over prestaties, gedrag, etc.

Ouders zijn altijd welkom om over hun kind(eren) te praten. Bepaalde zaken kunnen buiten onze waarneming plaatsvinden, berichten kunnen door kinderen verkeerd worden overgebracht, etc. Wij zijn hier graag van op de hoogte! Ook van onze kant nemen wij bij bijzonderheden contact op met de ouders.

Er is aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn. Aan protestants-christelijke en algemene feestdagen wordt aandacht besteed in de vorm van vieringen en andere activiteiten.

We maken de kinderen vertrouwd met regels, waardoor ze in staat zijn zelfstandig te werken.